Syntetická lepidla - termoplastická

Syntetická lepidla - termoplastická

1. Polyvinylacetátová lepidla PVAC – získávají se polymerací vinylacetátu, lepidla mají kapalnou formu. Patří mezi nejpoužívanější lepidla ve dřevozpracujícím průmyslu. Jejich barva je mléčně bílá a složení jednotlivých polyvinylacetátových lepidel je upraveno podle jednotlivých druhů lepení. Rozlišujeme především montážní lepidla, dýhovací lepidla, směsná a také laková lepidla.

Rozdělení PVAC lepidel podle namáhání a použitelnosti vzhledem k vlhkosti:

PVAC všeobecně:

2. Tavná lepidla: Patří mezi tuhá lepidla. Jejich použití je založeno na úplně jiném způsobu lepení než u ostatních lepidel. U předešlých druhů pojiv se do směsi přidávala různá rozpouštědla a aditiva, směs se musela zahřívat na vysokou teplotu, nebo se musela spojit s určitým materiálem, aby proběhla chemická reakce. Tavná lepidla jsou termoplasty jednoduchých chemických sloučenin vyráběné na bázi kaučuku, polyethylenvinylacetátu a jiných termoplastů. Vyskytují se také na rozdíl od předešlých v pevné formě. Pro běžné použití se s nimi setkáváme ve formě válcových tyčinek nebo granulí, drolků apod.  Lepidlo se taví při teplotě kolem 120 – 200 °C. Má velmi dobrou adhezi. Vytvrzuje po velmi krátké době opětovným vychladnutím taveniny. Používají se na průběžné olepování bočních ploch a také na konstrukční lepení u folding systému.
 

Výhody tavných lepidel jsou:

Nevýhody:

3. Kaučuková lepidla – polychloroprenová se označují také jako kontaktní lepidla, neoprenová lepidla nebo jako polychlorbutadienová lepidla; dodávají se pouze v kapalné formě. PCP-lepidla se zpracovávají kontaktním způsobem. Při něm se lepidlo nanáší na obě plochy slepovaných předmětů. Smějí se spojit teprve tehdy, až se po určité otevřené čekací době z lepidla odpaří těkavá organická rozpouštědla. Silné savé dřeviny a desky vyžadují někdy 2 nátěry lepidlem. K ředění lepidel jsou vhodná pouze speciální ředidla. Jsou hořlavá, jejich páry jsou zdraví škodlivé. K nanášení se používají podle viskozity štětce, špachtle, stříkací pistole a nanášecí válečky. Nanesené lepidlo musí být před spojením obou dílů suché na omak. Při dotyku nesmí zůstat na prstě. Správné slepení vyžaduje krátký vysoký lisovací tlak o velikosti 0,5 N/mm2 až 1,5 N/mm2. Pak je možné díly hned po slepení dále zpracovávat. Tlak se často provádí ručním přítlakem, dřevěným špalíkem apod. Kontaktní lepidla se používají s tvrdidlem nebo bez tvrdidla. Přidáním tvrdidla se z termoplastického lepidla stává částečným sesítěním elastické lepidlo. Tímto způsobem se zvyšuje tepelná stabilita z asi 60 °C na asi 120 °C a rovněž odolnost vůči působení vody. S PCP-lepidly lze lepit hrany, zaoblení a dýhovat menší plochy i lepit na dřevo a dřevěné díly kovové fólie, plasty, pryž a kůži.

4. Polyakrylátová lepidla – tato lepidla jsou podobná polyvinylacetátovým lepidlům. Přednostně se používají jako materiál pro nalepování fólií – krycích materiálů na nosný materiál. Ten by měl být hladký a upravený pro nalepování fólií. Tato lepidla se nanášejí běžnými prostředky, jako je váleček nebo stěrka. U průmyslového nanášení se také používají klasické nanášecí techniky. Doba lisování je závislá na lisovací teplotě, při lisování za studena cca 30 min, za tepla při max. teplotě 40 °C se doba zkracuje na cca 2 min. V průmyslové výrobě se pro navalování fólií používají takzvané kašírovací lisy.