Bezpečnost práce a ochrana zdraví při používání lepidel

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při používání lepidel

Při zpracování a výrobě lepidel může snadno dojít k požáru nebo výbuchu. Většina používaných druhů lepidel se rozpouští v organických rozpouštědlech, která jsou vysoce hořlavá. Uvolňováním těchto látek může dojít v nevětraných prostorách k poleptání sliznice, nebo dokonce k požáru, či výbuchu. Je proto zapotřebí zajistit dokonalé odvětrávání, aby nedošlo k žádné z uvedených nehod. Některé druhy lepidel získáváme ve formě prášku, proto bývá častým problémem vzniklý prach, u kterého roste pravděpodobnost výbuchu nebo podráždění pokožky. Tomu lze předcházet též kvalitním odvětráním. Na pracovištích s těmito látkami je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Při styku s těmito škodlivými látkami je zakázáno pít a jíst. Pracovníci manipulující s hořlavými látkami a jinými škodlivinami musí používat ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, brýle, zástěry, respirátory, ochranné oděvy a obuv. Každé pracoviště musí mít vypracovaný protipožární plán, dále bezpečnostní předpisy stanovené podle zákoníku práce. Není třeba dodávat, že uvedené předpisy je důležité správně dodržovat, to znamená být s nimi řádně seznámeni. Často se kontrolují znalosti pravidel.

 

První pomoc:

První pomoc při nadýchání škodlivinami: je nutno dotyčného dopravit na čerstvý vzduch, popřípadě mu poskytnout umělé dýchání. Zasažené oči je nutné důkladně vypláchnout velkým množstvím čisté vody. Pro jistotu by se měl postižený dopravit k lékaři. Při styku lepidla s kůží musíme zasaženou pokožku důkladně opláchnout proudem čisté vody. Lepšího efektu dosáhneme při použití mýdla s teplou vodou. Při požití je potřeba vypláchnout ústa vodou, vypít alespoň 2 až 3 sklenice čisté vody a pokud možno vyvolat zvracení.