součinitel tření

Součinitel smykového tření je fyzikální veličina, která udává poměr třecí síly a kolmé normálové síly mezi tělesy. Hodnoty součinitele tření závisí na konkrétní dvojici  materiálů, povrchu a drsnosti těles. Zjišťuje se experimentálně a výpočtem f = T/ N . ( T - třecí síla, N - normálová síla )