Technologický postup montáže

 

- vyklizení staveniště, převzetí staveniště, na hrubou podlahu se zakreslí poloha hrany příček a otvorů v nich

- profily,  které budou ve styku s okolními konstrukcemi se podlepí  samolepící páskou (kvůli tepelné a zvukové izolaci), jednotlivé profily se stříhají nůžkami na plech

- na strop a podlahu se připevní UW profily pomocí vrutů a hmoždinek ve vzdálenosti 800mm

- do UW profilů se od kraje místností (od stěny) vkládají stojky z CW profilů a připevní se k profilu u země a stropu, krajní profily u stěn jsou též opatřeny samolepící páskou a kotveny do zdiva šrouby a hmoždinkami po 1metru, osová vzdálenost těchto stojek bude 625mm

- v místě budoucích zařizovacích předmětů nebo v místě, kde budou zavěšeny těžké předměty je nutné vložit další stojku nebo výměnu

- příčka se dvojitě zaklopí pouze z jedné strany, desky se připevňují vruty ke stojkám vždy přes dvě pole stojek, druhá vrstva záklopu se posune o jedno pole, tak aby desky byly kladeny na vazbu, tímto opatřením se dociluje kvalitnější zvukové izolační schopnosti příčky, desky se na CW profily připevňují šrouby ve vzdálenosti 250mm

- do této zaklopené strany se vyříznou otvory pro elektrikářské krabice a prostupy pro instalace (dutým vrtákem), elektrikářské krabice se upevní kovovými svorkami

- provedou se rozvody instalací, k průchodu kabelů a trubek stojkami slouží otvory, které jsou v pravidelných vzdálenostech částečně proraženy v CW profilech již při jejich výrobě, potřebné prostupy se otevřou, při dělení jednotlivých trubek a kabelů je nutné počítat s délkovou rezervou, trubky studené i teplé vody je nutné tepelně izolovat, na straně, která je již zaklopena se vytáhnou  izolace provedenými otvory,

- mezi jednotlivé stojky se vloží minerální vata, která slouží jako tepelná, ale hlavně jako zvuková izolace, ta se dodává v klubech, izolace se vkládá směrem od stropu dolů a nad podlahou se uřízne nožem, pás izolace je lepší zaříznout delší

- před konečným zaklopením příčky je nutné provést kontrola – převzetí díla a o převzetí provést zápis do stavebního denníku

- do desek, které konstrukci zaklopí se předem vyznačí a provedou prostupy pro elektrikářské krabice a ostatní instalace

- do předem připravených otvorů se osadí elektrikářské krabice

- styčné a případné ložné spáry obou lícních desek se vyfrézují do písmene V, povrch desek se musí zbavit prachu, tyto styky se přetmelí a přetáhnou bandážovacím páskem, který se zatlačí do tmelu, zatmelí se i hlavy vrutů a případné poškození desek, po zatvrdnutí tmelu se vše přebrousí smirkovým papírem, před provedením konečného povrch je nutná kontrola rovinnosti povrchu a přilnavosti tmelu i jeho pevnost, zjištěné nedostatky se musí očistit a znovu vytmelit

- před finální povrchovou úpravou se musí povrch zbavit prachu, a případných mastnot, příčka se může vymalovat (první malba se provede zředěným nátěrem jako penetrace) nebo například opatřit stěrkovou omítkou, která může být i strukturovaná

- na závěr se provede kontrola celého díla  a převezme se zápisem do stavebního deníku.