EPS

EPS – elektrická požární signalizace

Elektrická požární signalizace je soubor technických zařízení, které slouží k detekci požáru, pro včasné varování a uhašení požáru.

Hlavní úkoly EPS je:

 • rychlé a spolehlivé určení místa požáru

 • vyhlášení poplachu

 • aktivace a řízení evakuačního systému

 • realizace automatického komunikace s HZS

Základní rozdělení EPS:

 • konvenční EPS

 • adresné EPS

 • analogové EPS

 • interaktivní EPS

 

Detekce požáru

Základním projevem požáru je teplota, světlo (plamen) a zplodiny hoření. Zplodiny hoření jsou buď neviditelné (plyny CO, CO2, aerosoly) nebo viditelné (světlý nebo tmavý kouř). Tyto projevy lze pomocí vhodného detektoru (čidla) indikovat a převést na elektrické signály. Elektrické signály jsou dále přenášeny do ústředny a zpracovány.

Tepelné detektory nejsou náchylné na prach a nečistotu. Pro jejich aktivaci je potřeba plamen, který způsobí nárůst teploty. Zpravidla reagují na požár s určitým zpožděním. Detektory založené na tomto principu jsou vhodné pro indikaci rychle se rozvíjejícího požáru (např. hořlavé kapaliny).
 

Požární detektory

Optokouřový

Nejčastější používaný detektor je založen na principu detekce viditelného kouře pomocí optické komory.
I/R LED dioda vysílá světelné impulzy, která jsou v klidovém stavu pohlcovány v optickém labyrintu.
Pokud do hlásiče vnikne viditelný kouř, na částečkách kouře dochází k odrazu a rozptylu světla. Tím se změní světelné podmínky a přijímací prvek je vyhodnotí. Tato informace je zpracována, vyhodnocena a případně je vyhlášen poplach.
Tento detektor je schopen odhalit požárně nebezpečnou situaci v raném stádiu (doutnající předmět).

Systém adres detektorů

Každý detektor má svou individuální adresu. Na lince může být velký počet detektorů (až 200 ks) a aktivované čidlo je jednoznačně určeno svojí adresou.

Propojení detektorů

Linky

Detektory jsou spolu propojeny vedením které zajišťuje jednak napájení elektroniky detektoru a dále přenos signálů na ústřednu EPS. Vedení je dvoužilové. U konvenčních systémů je linka osazena jen několika detektory – maximálně 32 a je zakončena odporem.
V případě přerušení nebo zkratu je minimálně část čidel (při zkratu všechna) vyřazena z provozu.

Smyčky

Linka adresovatelného systému zahrnuje až 200 čidel, vychází z ústředny a zase se tam vrací (tvoří smyčku – loop). Čidla jsou doplněna elektronickými obvody pro eliminaci zkratů nebo přerušení smyčky a i v případě jednotlivé poruchy (zkrat nebo přerušení) je systém dále schopen činnosti.

Požární hlásiče

Požární hlásiče EPS můžeme podle principu činnosti rozdělit na:

 • manuální – tlačítkové hlásiče

 • automatické požární hlásiče

Manuální požární hlásiče

Slouží k vyhlášení poplachu osobou, která zjistí požár nebo jiný nebezpečný stav nebo jev. Tlačítkové požární hlásiče jsou vždy červené barvy. Obsahují mikrospínač a zakončovací rezistor nebo elektroniku v závislosti na tom, zda se jedná o tlačítkový hlásič určený do systému neadresného nebo do systému s adresací hlásičů. Manuální požární hlásiče musí být uzpůsobeny tak, aby nemohlo dojít k samovolné nebo náhodné aktivaci. Tyto se instalují do míst se stálou obsluhou (vrátnice, strojovny apod.).

Automatické požární hlásiče

Jsou to zařízení, která předáním poplachové informace reagují na původní jevy požáru, jako je kouř, nárůst teploty, plameny nebo jejich kombinace. Typ hlásiče musí odpovídat předpokládanému druhu a rychlosti šíření požáru. Nejvíce jsou používány tzv. bodové hlásiče, které se nejčastěji montují na strop nebo do určité vzdálenosti pod něj.

Základní rozdělení automatických požárních hlásičů:

 • hlásiče ionizační (pracují na principu radioaktivního prvku Americia 241)

 • hlásiče optické

 • tepelné hlásiče (vyrábějí se pro různé teploty, např.: 60°C,75°C,90°C,100°C atd.)

 • hlásiče tlakové

 • hlásiče odporové

 • hlásiče kombinované

Ústředny elektrické požární signalizace

Ústředna EPS je zařízení, které soustřeďuje informace ze všech hlásičů k systému připojených. Informace z nich patřičným způsobem podle programu a nastavení zpracovává a reaguje na ně odpovídajícím způsobem. Odezvou. (vyhlášení poplachu, přenos signálu na PCO, aktivace samočinných hlásících zařízení apod.).

Ústředny EPS konvenční neadresné

U těchto typů ústředen jsou hlásiče připojeny k ústředně proudově vyváženou hlásící linkou (smyčkou). Na jedné hlásící smyčce může být připojeno bez možnosti rozlišení cca 32 hlásičů.

Ústředny EPS konvenční adresné

V aplikacích s konvenčními adresnými ústřednami mají jednotlivé hlásiče konkrétní adresu. Potom je možné zajistit, který hlásič poplach vyvolal. Často se využívají tzv. kruhové smyčky s oddělenými izolátory. V případě poruchy nebo poškození vedení izolátory automaticky vyřadí vadnou část systému mezi dvěma izolátory a vše funguje bez problému dál.

Analogové ústředny EPS

Hlásiče předávají údaje v analogové podobě.

Ústředny EPS interaktivní

V systémech s těmito ústřednami se využívají tzv. interaktivní hlásiče, které rozlišují úroveň jednotlivých signálů ze svého okolí a jejich změnu v čase.

Požární poplachové zařízení

Jedná se o takové komponenty, které přijímají elektrický poplachový signál z ústředny EPS a převedou jej do vhodné podoby tak, aby byla poplachová informace srozumitelná osobám, kterým je určená. Vhodnou podobou rozumíme akustickou (sirény) nebo optickou formu.

Mezi akustická poplachová signalizační zařízení patří různé druhy sirén, piezoměničů, bzučáků apod.

Mezi optická poplachová zařízení patří různé druhy majáků, žárovkových nebo výbojkových signálek a kontrolek, také i různé druhy a technické provedení displejů.

Zařízení pro přenos požárního poplachu

Jedná se o zařízení, které zprostředkuje přenos poplachového signálu z ústředny elektrické požární signalizace do ohlašovny požáru.

Tento přenos může být:

 • místní

 • dálkový

Pokud v objektu není stálá obsluha, využívá se dálkový přenos na pulty PCO HZS.

Hasicí zařízení

Voda má vynikající hasící účinnost, která je především výsledkem její vysoké schopnosti absorbovat teplo se silným ochlazujícím účinkem. Aby se dosáhlo optimální hasící účinnosti, je třeba udržovat co největší povrch pokrytý vodou. Tohoto se dosahuje jemným rozptylováním vody. Pro zvýšení hasícího účinku lze do hasící vody přiměšovat smáčedlo nebo pěnidlo. Aby byla zařízení chráněna před mrazem, vybavují se hasící zařízení izolační vaky nebo protimrazovou ochranou.

Zdroje

Obrázky

 

Čti také

Definice požáru

§ 51 vyhlášky MV č.21/96 Sb., definuje požár takto: „Pro účely požární ochrany se za požár považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob nebo zvířat, anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár  se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.“

Graf

Graf 1: Nárůst teploty

Obrázek

Obr. 1: Optokouřový detektor

Obrázek

Obr. 2: Ústředna EPS

Obrázek

Obr. 3: Požární hlásič - tlačítko

Obrázek

Obr. 4: Akustické požární hlásiče - sirény

Čti také

Slovník

Autonomní požární signalizace

Požární detekční zařízení obsahující v jediné skříní všechny komponenty (s možnou vyjímkou zdroje energie)potřebné pro zjištění požáru a aktivování zvukového poplašného signálu.

Bodové optické hlásiče kouře

Využívají ke své činnosti optickou vazbu mezi pulzující Infra IRED diodou a fotodiodou. Ty jsou umístěny proti sobě v komoře, do níž nemůže vniknout světlo ze žádného cizího zdroje. Do této komory však může proniknout kouř. Částice kouře způsobí zeslabení intenzity infrapaprsku vyzařovaného IRED diodou tuto změnu zaregistruje fotodioda. V případě, že fotodioda zaznamená kouř u dvou po sobě jdoucích pulsů, zareaguje hlásič předáním poplachové informace. Bodové optické hlásiče jsou v současné době nejpoužívanější.

EPS - Elektrická požární signalizace

Požárně poplachové zařízení zahrnující komponenty samočinného zajištění požáru, vyvolání požárního poplachu a započetí jiných vhodných činností. Poznámka-Zařízení může obsahovat rovněž tlačítkové hlásiče požáru. 

Hlásič požáru

Část samočinného požárně detekčního systému, obsahující alspoň jedno čidlo, monitorující určitý fyzikální a/nebo cheimcký jev s cílem vysílání signálu k ústředně elektrické požární signalizace.

Hlásič požáru citlivý na plyny

Hlásič citlivý na plynné produkty, hoření a/nebo tepelného rozkladu.

Hlásič vyzařování plamene

Hlásič, reagující na radiaci vyzařovanou plameny. 

Hlavní ústředna elektrické požární signalizace

Stanoviště s trvalou obsluhou, obvykle provozované organizací, která je mimo chráněné nebo sledované prostory, jehož obsluha po přijetí ohlášení požáru vyrozumí hasiče.

Houkačka požárního poplachu

Součást požárně poplachového zařízení akusticky vyhlašující požární poplach. 

Ionizační kouřový hlásič

Hlásič citlivý na produkty hoření schopné ovlivnit ionizační proudy uvnitř hlásiče. 

Kouřový hlásič

Hlásič citlivý na částečky pevných nebo kapalných produktů hoření a/nebo pyrolýzy v ovzduší. 

Ohlášení požáru

Ohlášení požáru osobou ústně nebo telefonicky
do operačního střediska jednotky požární ochrany.

Ohlašovna požáru

Stanoviště v chráněných prostorách nebo mimo ně, ze kterého mohou být kdykoliv iniciována nezbytná opatření požární ochrany nebo hasebního zásahu.

Ohniodolné bezhalogenové plamen nešířící kabely

Slouží k prodloužení integrity systému v případě požáru. V případě požáru je bezpodmíneně nutné, aby fungovaly životně důležité systémy, jako jsou nouzové osvětlení, evakuační rozhlas, zařízení pro odvod tepla a kouře, záložní zdroje (UPS), EPS 
a SHZ. Ohniodolné kabely poskytují dostatek času k bezpečné a organizované evakuaci osob a chrání i zasahující hasiče.

Ohnisková vzdálenost

Měřítko zobrazení, tj. poměr velikosti snímaného předmětu a jeho obrazu, a tím i snímací úhel. Objektivy se dodávají kromě pevné ohniskové vzdálenosti také v provedení s ručně nastavitelnou ohniskovou vzdáleností v malém rozmezí (2 - 3x). Dále existují objektivy s dálkově řízenou proměnnou ohniskovou vzdáleností s velkým rozsahem (tzv. motorzoomy až 27x).

OPPO - obslužné pole požární ochrany

Je univerzální typizovaný ovladač jednotný pro všechny u nás používané ústředny EPS. Pomocí obslužného pole hasiči, kteří přijedou na objekt,
v poplachovém stavu, ať již je tento vybaven kteroukoliv ústřednou EPS, mohou ovládat některé důležité funkce ústředny, a zároveň získat důležité informace týkající se stavu jednotlivých částí systému.

Optické hlásiče plamene

Tyto hlásiče pracují na principu identifikace ultrafialového anebo infračerveného záření, které vydává plamen.

Opticko-kouřový (fotoelektrický) hlásič

Hlásič citlivý na produkty hoření schopné ovlivnit absorpci nebo rozptyl záření v infračervené, viditelné anebo ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra. 

Planý požární poplach

"Požární poplach, který je planý, neboť ohlášený požár neexistuje a neexistoval.

Požárně popachové zařízení

"Kombinace komponentů pro akustické, optické anebo jiné vjemové vyhlášení požárního poplachu.

Požární hlásiče automatické

Jsou to zařízení, která předáním poplachové informace reagují na původní jevy požáru jako je kouř, nárust teploty, plameny nebo jejich kombinace. Nejvíce jsou používány takzvané bodové hlásiče. Ty se nejčastěji montují na strop nebo do určité vzdálenosti pod něj. Vlastní hlásič je zpravidla instalován do patice. Plocha krytí hlásičem je omezená. Ve větších místnostech je proto zapotřebí použít hlásičů více.

Požární hlásiče kombinované

Využívají principu jak statického, tak diferenciálního hlásiče. To znamená, že k vyhlášení poplachu dojde, když teplota přesáhne prahovou hodnotu, ale i tehdy, když nastane rychlý nárust teploty v okolí hlásiče.

Požární hlásiče manuální - tlačítkové

Slouží k vyhlášení poplachu osobou, která zjistí požár nebo jiný nebezpečný jev. Tlačítkové požární hlásiče jsou vždy červené barvy a musejí být uzpůsobeny tak, aby nemohlo dojít k samovolné nebo náhodné aktivaci. Musí být možné zjistit, který hlásič poplach vyhlásil. Často se to řeší tím, že k aktivaci hlásiče je za potřebí rozbít sklíčko.

Požární hlásiče multisenzorové s využitím plynové detekce (CO)

Kombinují optický, teplotní a chemický senzor
s inteligentní vyhodnocovací elektronikou.

Požární hlásiče teplotní diferenciální

Nereagují na konkrétní teplotu, ale na rychlost změny teploty.

Požární hlásiče teplotní statické

Pracují na principu, že v případě překročení určité teploty předají odpovídající elektrický signál ústředně EPS, a ta vyhlásí poplach. Vyrábějí se pro různé teploty např. 60°C, 75°C, 90°C, 100°C atd.

Požární hlásiče tlakové

Tlakové hlásiče se skládají z vyhodnocovací jednotky a snímací trubice. Kompresor uvnitř vyhodnocovací jednotky vytváří v pravidelných intervalech přesně definovaný přetlak ve snímací trubici. Poplach je vyvolán na základě změny tlaku vzduchu ve snímací trubici způsobeným zvýšením okolní teploty.

Požární lineární optický hlásič

Slouží k indikaci vznikajícího požáru na principu zeslabení intenzity infračerveného paprsku částice-mi kouře.

Požární poplach

Varování před požárem vyvolané osobou nebo samočinným zařízením.

Požární telefon

Telefonní přístroj určený výlučně proohlášení požáru.

Požární telefonní linka

Telefonní okruh vyhrazený pouze pro ohlášení požárního poplachu.

Požární videodetekce

Kamery trvale sledují střeženou oblast. Obrázek se skládá ze 64 000 samostatně analyzovaných bodů. Systém je pak nakonfiguruje tak, že vyhlášení poplachu nastane v okamžiku, kdydojde k definovanému ztmavnutí určitého počtu bodů. Systém poté na monitoru zvýrazní místo, kde došlo k zaznamenání požáru, a výstupní kontakty mohou aktivovat například připojenou akustickou signalizaci. 

Tepelný hlásič

Hlásič citlivý na abnormální teplotu a/nebo rychlost vzhůru teploty a/nebo teplotní rozdíly. 

Tlačítkový hlásič požáru

Aktivační zařízení pro ruční ovládání elektrické požární signalizace. 

Ústředna elektrické požární signalizace

Zařízení pomocí něhož mohou být napájeny hlásiče požáru a které:

a/ se používá pro příjem signálu hlásiče a pro aktivaci signálu požárního poplachu

b/ je schopné vyslat signál hlásiče přostřednictvím přenosového zařízení požárního poplachu k jednotce požární ochrany nebo k samočinému hasícímu zařízení

c/ se požívá k samočinému sledování správné funkce zařízení. 

Zařízení signalizující požární poplach

Zařízení, které není součástí řídicího a indikačního zařízení, užívané pro vyhlášení požárního poplachu,např. zařízení pro akustickou nebo optickou signalizaci. 

Zóna

Oblast nebo prostor se skupinou samočinných anebo tlačítkových hlásičů požáru, pro něž existuje zvláštní společný displej na řídicím a indikačním zařízení.