Zvláštní zdroje rušení

Zvláštní zdroje rušení

Zdroji rušivých signálů jsou i některé extrémní případy.

Jedním z nich je tzv. nukleární elektromagnetický impulz. Je to doprovodný jev jaderného výbuchu.

obrazek

Obr. 1: Jaderný výbuch

Účinky tohoto velmi strmého výkonového impulzu jsou destrukční pro všechna okolní elektrotechnická zařízení.

Dosah destrukčních účinků závisí na typu jaderné nálože a výšce její exploze nad zemí. Jedná se o stovky až tisíce kilometrů.

Nukleární impulz je tvarově podobný impulzu blesku.

obrazek

Obr. 2: Blesk 

Blesk je přírodní zdroj přepětí, jakožto nejsilnější přírodní elektrický výboj.

Vybíjení atmosférické elektřiny bleskem způsobuje vznik strmého elektromagnetického impulzu, který má na zasažená i vzdálenější zařízení rušivé až destrukční účinky.

Dosah účinků blesku závisí na prostředí a výšce výboje nad zemí. Jedná se jednotky kilometrů.

Velikost proudu bleskového výboje činí až 200 000 A.

obrazek

Obr. 3: Blesk ve městě

Kromě silného magnetického pole indukuje v síťovém rozvodu budovy sekundární napěťové rázy.

Vedle impulzů blesků pronikají k zemskému povrchu z okolního kosmického prostoru další druhy rušivých signálů, které souhrnně označujeme jako rušení mimozemského původu.

Jde především o působení Slunce, které vlivem erupcí ve fotosféře, protuberancí ve chromosféře a koronových výbojů vysílá k Zemi tzv. „sluneční vítr“ nukleárních částic.

obrazek

Obr. 4: Protuberance na Slunci

Tento "sluneční vítr" při srážkách s ionty a molekulami zemské atmosféry tvoří geomagnetické bouře, které způsobují silná elektromagnetická rušení v širokém pásmu kmitočtů.

obrazek

Obr. 5: Sluneční vítr

Nejvíce se projevuje poblíž magnetických pólů Země. Dochází ke známým úkazům nazývaným polární záře.

obrazek

Obr. 6: Polární záře

Protože desky s plošnými spoji obsahují obvody a vodiče, které představují snímací antény, vznikají krátké impulzy s dobou sepnutí jen několik desítek pikosekund (10–11 s). Proudové impulzy těchto extrémních zdrojů pak vyzařují signály se spektrem až v oblasti gigahertz.

Rovněž dopadající kosmické záření tvoří rušivé „pozadí“, zejména v oblasti velmi vysokých kmitočtů.

Proti uvedeným zdrojům rušení prakticky neexistují učinné ochranné prostředky.

Rušivé signály se šíří po napájecí síti, propojovacími vodiči a sběrnicemi, které jsou na zdroje rušení navázany přímo galvanicky, nebo kapacitně a induktivně. Vzájemná vazba dlouhých vedle sebe položených vodičů způsobí přenos rušivých signálů. Rušivé signály po takových vodičích snadno pronikají právě na ta místa, kde je nechceme mít.

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: http://procproto.cz/zajimavosti-a-novinky/jaderny-vybuch-na-marsu/
  • Obr. 2: Archiv autora
  • Obr. 3: http://cs.wikipedia.org/wiki/Eiffelova_v%C4%9B%C5%BE#mediaviewer/File:Lightning_striking_the_Eiffel_Tower_-_NOAA.jpg
  • Obr. 4: http://www.treking.cz/astronomie/protuberance.htm
  • Obr. 5: http://www.ta3.sk/~zkanuch/apvv/wwwheslar/heslo.php?id=88&cms=1
  • Obr. 6: http://hollywoodrose.blog.cz/1206/polarni-zare