Odrušovací tlumivky

Odrušovací tlumivky

Odrušovací tlumivky jsou nejnákladnější a nejobjemnější pasivní prvky užívané v technice odrušování.

Odrušovací tlumivky se zapojují do proudových obvodů. Jejich rozměry jsou dány velikostí protékajícího pracovního proudu.

Principiální zapojení odrušovací tlumivky je mezi zdroj rušení a přijímač rušení.

obrazek

Obr. 1: Zapojení odrušovací tlumivky

Analýzou tohoto tlumivkového filtru lze stanovit jeho základní parametr – vložný útlum v [dB].

Zásadní význam pro elektrické vlastnosti tlumivky jako odrušovacího elementu mají její parazitní parametry.

Kromě žádoucího parametru – indukčnosti L - vykazuje každá tlumivka ztrátový odpor vinutí R a parazitní kapacity C.

obrazek

Obr. 2: Schéma odrušovacího členu

Tyto kapacity způsobují, že tlumivka se chová jako rezonanční obvod, který s rostoucím kmitočtem zhoršuje odrušovací efekt.

Na základě těchto skutečností musí dobrá odrušovací tlumivka splňovat následující požadavky:

 • velká indukčnost (mH) při malých rozměrech

 • minimální parazitní kapacity tlumivky

 • co největší činné ztráty, tedy co největší vložený útlum na kmitočtu řádu 100 kHz

 • tlumivka s feromagnetickým jádrem nesmí být přesycena při proudech, pro které je určena

 • tvar jádra a jeho permeabilita musí být takové, aby umožňovaly dosáhnout maximální indukčnosti

Existuje velké množství různých konstrukčních typů odrušovacích tlumivek, které lze rozdělit do dvou skupin.

Tlumivky pro potlačení symetrické složky rušení a vysokofrekvenční blokovací tlumivky

Konstrukčně jsou tlumivky provedeny na

 • uzavřeném magnetickém jádru

obrazek

Obr. 3: Toroidní jádro

 • otevřeném magnetickém jádru

obrazek

Obr. 4: Válcové jádro

Tlumivky pro potlačení nesymetrické složky - s proudovou kompenzací

Princip této tlumivky spočívá v tom, že fázový a zpětný vodič jsou navinuty na společném jádru ve stejném smyslu a protifázové rušivé proudy se vzájemně ruší.

obrazek

Obr. 5: Symetrické odrušení

Pro soufázové rušivé proudy obou vodičů (tedy pro rušivé proudy protékající oběma vodiči ve stejném směru) mají magnetické toky souhlasný směr.

Efektivní indukčnost pro tyto proudy je značná, a proto dochází k jejich maximálnímu potlačení.

Přitom zde nedochází ani k přesycení jádra, ani k úbytku napětí v obvodu pracovního proudu při kmitočtu 50 Hz.

obrazek

Obr. 6: Symetrická tlumivka

Zdroje
 • Přednášky „ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA“ Prof. Ing. Jiří Svačina, CSc.

Obrázky

 • Obr. 1: Archiv autora
 • Obr. 2: Archiv autora
 • Obr. 3: Archiv autora
 • Obr. 4: Archiv autora
 • Obr. 5: Archiv autora
 • Obr. 6: Archiv autora