Odrušovací kondenzátory a zásady jejich použití

Odrušovací kondenzátory a zásady jejich použití

Odrušovací kondenzátory mohou být používány buď samostatně, nebo spojené do předepsaných kombinací:

  • kondenzátorové filtry

  • jako součásti odrušovacích filtrů LC

  • jako součásti odrušovacích článků RC

Odrušovací kondenzátor se zapojuje paralelně k vnitřní impedanci sítě.

Vložný útlum v [dB] jednoprvkového kondenzátorového filtru odpovídá hodnotám vlastností RC děliče pro jmenovitý pracovní kmitočet.

Kmitočtový průběh útlumu má dvě oblasti uvedené v grafu:

obrazek

Obr. 1: Útlumová charakteristika

Použití odrušovacích kondenzátorů nebo kondenzátorových filtrů je účinné tehdy, je-li jejich reaktance mnohem menší, než vnitřní impedance zdroje rušení a impedance napájecí sítě.

Odrušovací kondenzátor je tedy nutno užívat ve vysokoimpedančních systémech.

Při nižších hodnotách impedancí zdroje a přijímače rušení účinnost odrušení kondenzátorem klesá.

Existuje velké množství různých konstrukčních typů odrušovacích kondenzátorů, které lze rozdělit do několika skupin. Podobně jako u tlumivek, mají i pro odrušovací vlastnosti kondenzátorů zásadní význam jejich parazitní parametry.

Nejdůležitější jsou parazitní indukčnost přívodů kondenzátoru a jeho svodový odpor.

Indukčnost přívodů vytváří s vlastní kapacitou kondenzátoru parazitní rezonanční obvod.

obrazek

Obr. 2: Kondenzátor s vývody

Vložný útlum zapojeného kondenzátoru s rostoucím kmitočtem klesá. Přívod o délce 5 mm přitom představuje indukčnost, která pro vyšší kmitočty nevyhovuje. Dobré odrušovací kondenzátory proto musí mít délku přívodů co nejkratší.

Z toho hlediska jsou nejvýhodnější průchodkové, a zejména koaxiální průchodkové, kondenzátory.

obrazek

Obr. 3: Kondenzátor bez vývodů

Je to pak především otázka jejich vhodného konstrukčního provedení.

Velikost kapacity odrušovacího kondenzátoru se stanoví v závislosti na kmitočtu rušení. Čím nižší je dolní kmitočet potlačovaného pásma, tím větší musí mít kapacitu.

obrazek

Odrušovací kondenzátory se vyrábějí jako dvojpólové (a), trojpólové (b), čtyřpólové (c) či vícepólové (d).

obrazek

Obr. 4: Typy odrušovacích kondenzátorů

Další důležité vlastnosti jsou průrazné parametry z hlediska bezpečnosti proti úrazu elektrickým proudem.

Z tohoto pohledu se odrušovací kondenzátory dělí na dvě třídy:

  • kondenzátory třídy X - určeny pro použití tam, kde jejich průraz nemůže ohrozit bezpečnost lidského života

  • kondenzátory třídy Y (tzv. bezpečnostní)

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
  • Obr. 2: Archiv autora
  • Obr. 3: Archiv autora
  • Obr. 4: Archiv autora