Měření rušivých signálů

Měření rušivých signálů

Měření rušivých signálů je jednou z nejdůležitějších částí problematiky EMC.

Představuje ověření dosaženého stupně EMC zařízení z hlediska jeho rušivého vyzařování.

Dosáhnout absolutní elektromagnetické kompatibility nelze, a proto je nutno stanovit a měřením ověřit dodržení maximálních přípustných hodnot rušivých signálů pro daný typ zařízení.

Všechna měření a testy musí být reprodukovatelné, získané výsledky pak vzájemně porovnatelné.

Veškerá měření EMC, metody, podmínky i použité měřicí přístroje jsou předepsány mezinárodními normami.

Postup měření rušivých signálů i volba vhodného měřicího zařízení závisí především na způsobu jejich šíření.

obrazek

Obr. 1: Způsoby šíření rušivých impulzů

Přenos vedením

Měřenými veličinami jsou rušivé napětí Ur, rušivý proud Ir, příp. rušivý výkon Pr.

Přenos elektrickou či magnetickou vazbou

Je to v podstatě intenzita rušivého elektrického pole Er nebo intenzita rušivého magnetického pole Hr.

Přenos vyzařováním

Je to elektromagnetické vlnění a přenos mezi vzdálenými objekty na vyšších rádiových kmitočtech.

Veličiny, které charakterizují rušivé elektromagnetické signály, můžeme vzájemně převádět, přičemž převod je určen způsobem a zařízením, které danou veličinu měří.

Např. intenzity rušivých polí Er či Hr se převádí měřicími anténami na napětí Ur.

Základním přístrojem, kterým jsou měřeny a hodnoceny všechny druhy elektromagnetických rušivých signálů, je měřič rušení MR.

Zpravidla je to selektivní μV-metr, spektrální analyzátor či speciální měřicí přijímač pro požadovaný rozsah měřicích kmitočtů.

Měřená rušivá veličina (napětí Ur, proud Ir, výkon signálu Pr, případně intenzity rušivých polí Er a Hr ) je snímána vhodným snímačem – senzorem.

obrazek obrazek

Obr. 2: Příklady snímacích senzorů

Tímto se převádí na napětí, které je pak měřeno měřičem rušení MR.

obrazek

Obr. 3: Sonda pro snímač v DPS

Obvyklými druhy snímačů v technice EMC jsou:

  • umělá síť

  • napěťová sonda

  • proudová sonda

  • absorpční kleště pro měření vedených rušivých signálů

  • měřicí antény pro měření rušivých signálů

Základním předpokladem správného měření u všech způsobů je to, aby měřicí zařízení reagovalo jen na rušivé signály pocházející z vyšetřovaného zařízení (zkoušeného objektu ZO).

Nesmí být ovlivněno dalšími rušivými zdroji, ať již přírodními či umělými.

Pro správné měření rušivých signálů je proto nezbytně nutné zajistit i správné uspořádání a prostorové řešení měřicího pracoviště.

 

Zdroje

Obrázky

  • Obr. 1: Archiv autora
  • Obr. 2: Archiv autora
  • Obr. 3: Archiv autora