Ohmův zákon

Ohmův zákon

Teoretická příprava

V roce 1826 objevil německý fyzik Georg Simon Ohm vztah mezi elektrickým proudem, napětím a odporem v jednoduchém elektrickém obvodu. Pokusíme se tento vztah odvodit jednoduchým pokusem.

Obr. 1: Schéma obvodu s rezistorem

Na obrázku je nakreslen elektrický obvod v zapojení s rezistorem (elektrická součástka s elektrickým odporem), zdrojem napětí a spínačem. Ampérmetr A je zapojen do série s rezistorem, voltmetr V je zapojen paralelně s rezistorem. Síťový stejnosměrný zdroj napětí lze nastavovat v rozsahu 0V-20V.

Po sepnutí spínače obvodem prochází elektrický proud.

Regulovatelným zdrojem měníme napětí v rozmezí od 2V do 10V a na voltmetru a ampérmetru postupně odečítáme hodnoty napětí a proudu, které zapisujeme do tabulky.

Obr. 2: Tabulka

Z naměřených hodnot vyplývá, že proud roste se rostoucím napětím.

Uvedený jev se nazývá Ohmův zákon:

Proud I je přímo úměrný napětí U a nepřímo úměrný odporu R:

I=\frac{U}{R}

nebo podíl napětí a proudu je roven odporu:

R=\frac{U}{I}

 

Pomůcky

Ampérmetr, voltmetr, rezistor, zdroj napětí, předřadný odpor Rp=300-400Ω, měřící vodiče.

Obr. 3: Zapojení obvodu

Postup práce:

 • Zapojte obvod podle schématu.

Obr. 4: Schéma zapojení

 • Při vypnutém stejnosměrném zdroji na panelu zapojíme prvky podle schématu.

 • Nejprve sestavíme jednoduchý obvod. Z kladné svorky + zdroje vedeme červený vodič na předřadný odpor Rp, ze svorky odporu Rx na + svorku ampérmetru a ze záporné svorky – ampérmetru pokračujeme modrým vodičem do - svorky zdroje.

Obr. 5: Připojení ke zdroji

 • Následně připojíme voltmetr přímo na svorky odporu Rx.

 • Překontrolujeme počáteční nastavení rozsahů voltmetru (nejprve 20 V =) a ampérmetru (nejprve 200 mA =), a zapneme zdroj.

 • Na regulovatelném zdroji pomalu zvyšujeme výstupní napětí na hodnotu cca 2 až 10V.

 • Rozsah voltmetru a ampérmetru postupně snižujeme, ale nesmí dojít k jejich překročení.

 • Číselné údaje voltmetru a ampérmetru zapíšeme do tabulky.

 • Po skončení měření provedeme odpojení zdroje od sítě (230 V).

 • Provedeme výpočty, vyplníme tabulku, sestrojíme graf a měření v závěru zhodnotíme.

Zdroje
 • KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 8. ročník základní školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, c1999, 223 s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN 80-719-6149-3.
 • HALTMAR, Miroslav. VOŠ A SPŠ ŠUMPERK. Cvičení z fyziky: SPŠ-FYZcv-2-1. Šumperk, 2000.
 • Elektřina - miniencyklopedie. Www.cez.cz [online]. 2003 [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: http://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/fyz3.htm
 • ŠTRBÍKOVÁ, Iva, Mgr. DUM III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT: SPŠ-FYZ-7-III/2 Elektrický odpor [prezentace]. 2014 [cit. 16.12.2014]. CZ.1.07/1.5.00/34.0093.
 • ŠTRBÍKOVÁ, Iva, Mgr. DUM III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT: SPŠ-FYZ-7-III/2 Ohmův zákon [prezentace]. 2014 [cit. 16.12.2014]. CZ.1.07/1.5.00/34.0093.

Obrázky:

 • Obr. 1: archiv autora
 • Obr. 2: archiv autora
 • Obr. 3: archiv autora
 • Obr. 4: archiv autora
 • Obr. 5: archiv autora

 

Přílohy
Ohmuv zakon.docx Stáhnout
Protokol

Protokol k laboratorní úloze najdete zde.

Prezentace
Ohmuv zakon.pptx
Graf

Kontrolní otázka

1. Čím je tvořen elektrický proud v kovovém vodiči?

2. V jakých jednotkách měříme proud?

3. Jak zapojíme ampérmetr a žárovku, když potřebujeme změřit proud procházející žárovkou?

4. V jakých jednotkách měříme napětí?

5. Kdy má vodič odpor 1 Ohm?

Vypočítej

Měřením napětí mezi svorkami rezistoru a proudu, který rezistorem procházel, bylo zjištěno, že při napětí 20 V procházel rezistorem proud 10 mA:

a) Určete odpor rezistoru.

b) Jaký proud prochází rezistorem při napětí 60 V mezi jeho svorkami?

c) Jaké napětí je mezi svorkami rezistoru, když jím prochází proud?