Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence

Obr. 1: Bezpečnost především

BOZP neboli Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci je nezbytnou složkou každé činnosti a především činností prováděných na strojích. Za hlavní cíl si BOZP klade omezení rizik ohrožující životy a zdraví zaměstnanců (studentů) při práci. Povinností každého zaměstnavatele je zajistit bezpečnost práce na pracovišti a o daných pravidlech BOZP proškolit také své zaměstnance.

Tato zákonná povinnost je stanovena v zákoníku práce a v dalších zákonech, které určují a upravují požadavky na BOZP. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie existují také další závazné normy EU, které ovlivňují pojetí BOZP v naší zemi.

Pro vývoj pojetí BOZP, nejen v naší zemi, navštivte odkaz na stránky www.bezpecnostprace.info.

Zvláštní pravidla BOZP platí pro různé druhy práce a samozřejmě také pro práci s různými stroji a zařízeními. V následujících podkapitolách naleznete různé druhy bezpečnostních pokynů pro různé druhy činností z oboru strojírenství.

U všech následujících činností platí, že pracovník musí na pracovišti udržovat pořádek a stejně tak musí udržovat v pořádku nástroje, s nimiž činnosti provádí. Všichni pracovníci také musí používat vhodné oblečení. Ve většině případů je hlavní zásadou, že pracovník by na sobě neměl mít příliš volné oblečení a neměl by pracovat ani v rozepnutém oblečení.

Používání rukavic je upraveno u každé činnosti jednotlivě.

Zásahy do elektrických rozvodů přístrojů a jejich zapojení do elektrické sítě smí provádět jen pracovník pro tuto činnost určený.

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1: Autor neznámý. Safety first [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.esi-alphatec.com/wp-content/uploads/Safety-First-640x240.jpg.