BOZP při vrtání

BOZP při vrtání

 • pracovník musí být řádně oděn do pracovního oděvu, který musí být správně upraven, musí být použita pokrývka hlavy,

 • je zakázáno používat rukavice,

 • vrtaný obrobek musí být řádně upnut, pokud vrtáme, například tenký plech držíme jej v kleštích za nejvzdálenější konec, nikdy nesmí být držen pouze rukou, stejně postupujeme i při zahlubování,

 • je potřeba použít ochranné brýle či obličejový štít v případě, že vrtačka nemá ochranný kryt,

 • při nasazení či výměně nástroje musí být vřeteno vrtačky v klidu,

 • vřeteno vrtačky se nesmí dobrzďovat rukou,

 • nástroj se uvolňuje pouze za pomoci vyrážecího klínu nebo zařízení instalovaného na stroji, vyrážecí klín nikdy nenecháváme ve vřetenu,
 • řemenový převod umístěný ve vrchní části stroje musí být vždy uzavřen ochranným krytem,

 • na pracovní ploše nástroje, měřidla, upínací klíče, atd. musíme odkládat na určené a vymezené místo,

 • zpracovávaný obrobek musí být pevně upnut, aby nemohlo dojít k jeho pootočení a tedy k jeho znehodnocení,

 • třísky odstraňujeme pouze štětcem, škrabkou, smetákem, nebo je odfoukneme vyfukovací pistolí, nikdy třísky neodstraňujeme pouze rukou.

Nebezpečí:

 • zranění očí, popálení očí a obličeje, pořezání odlétajícími třískami,

 • pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem vrtaného předmětu,

 • tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění obsluhy vymrštěním zástrčného klíče z upínacího zařízení,

 • zasažení obsluhy vymrštěný vyrážecím klínem ponechaným ve vřetenu, zachycení obsluhy za oděv,

 • zachycení vlasů (skalpování), volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, šály, za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou, rukavice apod. rotujícím vřetenem, sklíčidlem, nástrojem (vrtákem) popř. nechráněnými řemenovými převody,

 • pořezání rukou o ostří nástrojů (vrtáků), o třísku namotanou popř. ulpěnou na nástroji, o upínací zařízení nebo o upínané obrobky,

 • zranění rukou, udeření obrobkem při zaseknutí vrtáku, při neočekávaném uvedení do rotace drženého obrobku při srážení hran (ostřin) a nedodržování zákazu přidržovat obrobek pouhou rukou,

 • pořezání chodidel a prstů nohou ostrými třískami (po proříznutí podrážky obuvi), závažné úrazy vznikají stykem s dlouhou třískou.

 • Vrtačky s posuvným vřetenem musí být zajištěny proti samovolnému posuvu vřetena do dolní polohy. Vřeteno se vyvažuje pružinou nebo závažím. Zařízení pro návrat vřetena musí zabezpečovat jeho spolehlivý návrat do výchozí polohy po celé délce chodu.

Řemenový převod, rotující vřeteno a nástroje

 • Řemenový převod od hnacího elektromotoru k vrtacímu vřetenu musí být zakryt ochranným krytem, aby se zabránilo zachycení volně vlajících vlasů, popř. volného konce rukávu. Obdobné nebezpečí hrozí i od rotující spodní části vřetena, sklíčidla a nástroje, které však nelze vhodně zajistit. Nebezpečí zachycení lze u vrtaček čelit především správným ustrojením pracovníka. Při vrtání je zakázáno používání rukavic. Rovněž není dovoleno pracovat s obvazem ani s koženým ochranným prsteníkem na zraněné ruce či prstu. Není-li vrtačka vybavena ochranným krytem a obsluhující pracovník je ohrožován odlétajícími třískami nebo odstřikující řeznou kapalinou, musí obsluha používat brýlí nebo obličejových štítů. Po vypnutí vrtačky se nesmí dobíhající vřeteno brzdit rukou nebo v ruce drženým předmětem.

Upínání nástrojů

 • Tříčelisťových vrtačkových sklíčidel, která mají hladký vnější povrch se používá k upínání nástrojů s válcovou stopkou. Dvoučelisťová vrtačková sklíčidla se nemají používat, neboť mají vystupující části, které ohrožují obsluhu. Při výměně nástroje musí být vřeteno vrtačky v klidu. Výjimkou je upínání do rychloupínacích hlav (jsou používány u otočných vrtaček). Nástroje nebo pomocné zařízení se nesmí z vřetena uvolňovat jinak než vyrážecím klínem (pokud není instalováno přímo na stroji). Vyrážecí klín se v žádném případě nesmí ponechávat ve vřetenu, aby nedošlo k jehovymrštění při uvedení vřetena do pohybu; tento klín nesmí být připevněn ke stroji.

Upínání obrobků

 • Obrobek se musí upnout do strojního svěráku, přípravku nebo upínkami s upínacími šrouby na stůl nebo upínací desku stroje tak, aby při vrtání nemohlo dojít k jeho pootočení nebo našroubování na nástroj. Při srážení hran a vrtání otvorů menších průměrů nebo při obrábění součástí, jejichž

 • hmotnost je dostatečná, aby zamezila pootočení obrobku v důsledku řezného odporu, nemusí být obrobek upnut. Stačí, je-li řádně zajištěn proti otočení a zvednutí.

 • Ke srážení je nutno použít kuželového záhlubníku, nikoli vrtáku a vlastní srážení se vykoná posuvem vrtacího vřetena.

Čištění obrobků

 • Třísky z nebezpečného pracovního prostoru za chodu vřetena smí pracovník odstraňovat jen pracovními pomůckami (háčky, škrabkami apod.) nebo stlačeným vzduchem. Odstraňování třísek holou rukou nebo vyfukováním ústy je zakázáno.

Vrtačky otočné, přenosné, pojízdné a nástěnné

 • U vrtaček otočných, přenosných, pojízdných a nástěnných musí být pracovní prostor zabezpečen tak, aby v něm nemohlo dojít k úrazu následkem otáčení ramene vrtačky nebo pojížděním. Musí se provést výstražný bezpečnostní nátěr ramene černožlutým pruhováním nebo ohrazení pracoviště zábradlím. Přenosná otočná vrtačka musí být před obráběním vždy vypnuta na základ nebo obrobek, k tomu účelu jsou na jejím loži drážky pro upínací šrouby. Pokud není přenosná vrtačka otočná pevně zakotvena, nesmí se její rameno natáčet na plochu lože. Pokud se při upínání nástroje nebo pomocného upínacího zařízení používá unášecího klínu, nesmí klín vyčnívat z vřetene. Při obrábění přenosnými nebo pojízdnými vrtačkami musí být obrobek zajištěn proti samovolnému pohybu.

Čištění stroje

 • Před zahájením práce odstraňte ze stroje prach a nečistoty.

 • Pravidelné a správné mazání stroje.

 • Nepokládat nástroje na pracovní plochu stolu.

 • Každodenní prohlídka, čištění a mazání stroje se musí stát povinností pracovníka

 • Pečlivý úklid a ošetření stroje po směně, zejména přede dnem pracovního klidu.

Zdroje
 • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Rukavice [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.ochrannepomuckycz.cz/images/0002-03.jpg.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Obličejový štít a sluchátka [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://catalogue.3m.eu/pcimages/9722/fullsize.jpg.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Ochranné brýle [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.bsoptik.cz/images/sklady/1_944811.jpg.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Pracovní oděv a obuv [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.propom.cz/_data/s_2/shop/big_pracovni-odevy-2f-emerton-summer-bunda-2-v-1-03010242.jpg.
Čti také

Vhodné pro žáky ZŠ

Ochranné pomůcky

Při veškerých pracích spojených s obráběním kovů je zapotřebí různých ochranných pomůcek:

Rukavice

Obr. 1: Rukavice

Obličejový štít a sluchátka

Obr. 2: Obličejový štít a sluchátka

Ochranné brýle

Obr. 3: Ochranné brýle

Pracovní oděv a obuv

Obr. 4: Pracovní oděv a obuv