BOZP při soustružení

BOZP při soustružení

Před zahájením činnosti na zařízení je třeba zkontrolovat:

 • celkový stav stroje a případné poškození spouštěcího zařízení,

 • upnutí obrobku ve sklíčidle,

 • upnutí nože – nejméně dvěma šrouby, případně přitažení koníku k loži – záleží na typu upínání.

Při samotné činnosti dodržujeme následující pravidla:

 • k upínání obrobků či nástrojů používáme pouze k tomu určené nářadí, které musí být nepoškozené,

 • při práci dbáme na to, aby se nástroje a měřidla nepoškodila,

 • po upnutí obrobku musíme ze sklíčidla vyjmout upínací klíč,

 • před výměnou nástroje je třeba naprosto zastavit vřeteno soustruhu, totéž je nutné učinit při měření či upínání obrobku,

 • pokud obrábíme delší tyčový materiál, musíme vyčnívající část z vřeteníku zcela zakrýt,

 • jestliže leštíme pomocí smirkového plátna, musíme jej mít uchyceno v držáku, nikoliv ho držet pouze v ruce,

 • vřeteno se nesmí přibržďovat či zastavovat jinými předměty nebo rukama.

Po ukončení práce musíme:

 • vypnout stroj a hlavní vypínač,

 • uklidit pracovní plochu - uložit měřidla na určená místa, třísky a jiný odpad uklidit do tříděného odpadu,

 • třísky odstraňujeme výhradně určeným háčkem s ochranným štítem,

 • pracoviště musí být uvedeno do pořádku a musí být připraveno k dalšímu použití.

Použití

 • Soustruh je obráběcí stroj s hlavním pohybem kruhovým (otáčivým), který koná zpravidla obrobek. Slouží převážně k obrábění rotačních ploch, avšak lze na nich obrábět i vnitřní rotační plochy, rovinné plochy a řezat závity; soustruh hrotový je určený především k obrábění součástí upnutých mezi hroty. Na stroji je jedno obslužné místo, ze kterého lze plně ovládat tento stroj. Je to z čela stroje, odkud lze snadno dosáhnout na všechny obslužné prvky. Obsluhu musí tvořit pouze jeden pracovník

Nebezpečí

 • zranění očí, popálení očí a obličeje, pořezání nechráněných částí těla odlétajícími třískami.

 • pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem obrobku při výměně a upínání, pádem upínacího zařízení (sklíčidla, lunety).

 • tržné rány, zhmožděniny a jiná zranění obsluhy vymrštěním zástrčného klíče z upínacího zařízení.

 • zranění obsluhy i jiných osob roztržením tělesa sklíčidla, úder rotujícím universálním sklíčidlem.

 • zachycení rukou, volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, za prstýnky, řetízky, náramky, hodinky, obvazy na rukou apod. rotujícím universálním sklíčidlem, unášecím srdcem, unášecím kotoučem, upínacími úhelníky, případně i nezakrytými hnacími a převodovými mechanismy.

 • zachycení volného konce pracovního oděvu, vlasů, úder různých částí těla rozkmitaným koncem materiálu při obrábění vyčnívajícího nechráněného tyčového obrobku.

 • pořezání rukou o ostří nástrojů (soustružnických nožů) při upínání obrobků, výměně, čistění, pořezání o namotanou třísku.

 • pořezání, bodnutí o ostré hrany a otřepy na obrobku.

 • pořezání chodidel a prstů nohou ostrými třískami (po proříznutí podrážky obuvi), závažné úrazy vznikají stykem s dlouhou třískou, možnost pořezání kotníku.

 • zranění rukou při nesprávných pracovních postupech při leštění a ručním srážení hran.

Technické požadavky na bezpečný provoz - upínání obrobků a upínacích zařízení

 • Na soustruzích se obrobky upínají nejčastěji do univerzálních sklíčidel, upínacích desek a nebo mezi dva hroty, z nichž jeden je upevněn v pracovním vřetenu a druhý v koníku.

 • Vlastnímu upínání je třeba věnovat náležitou pozornost. Na soustruzích, u kterých se připevnění upínacího zařízení provádí našroubováním na konec vřetena, se musí toto zařízení pojistit (pojistným kroužkem apod.) proti samovolnému uvolnění při brázdění nebo reverzaci vřetene. Na vřeteníku musí být upevněn štítek s vyznačením max. povolených otáček vřetene, které je možno zařadit při použití upínací desky. Do univerzálního sklíčidla lze upínat jen takové předměty, které po rozevření do maximální polohy mohou být ještě bezpečně upnuty.

 • Po upnutí nebo uvolnění obrobku z upínacího zařízení nesmí být ponechán klíč v upínacím zařízení. Upínání mezi hroty se používá převážně při soustružení hřídelí a součástí upnutých v upínacích trnech. Dlouhé a pružné obrobky se podepírají tzv. lunetou, aby se tlakem nože neprohnuly a nebyly vyřazeny z upínacího zařízení.

Rotující upínací zařízení a obráběný materiál

 • Pokud je u soustruhu instalován ochranný kryt upínacího zařízení, je třeba ho podle potřeby používat. U upínacích zařízení s hydraulickým, vzduchovým nebo elektromechanickým pohonem musí mít odsuvný nebo odklopný ochranný kryt vždy namontován a používán. Tyčový materiál vyčnívající při obrábění z vřeteníku mimo stroj, musí být po celé délce zakryt pevným ochranným krytem. Nejlépe ochrannou trubkou, která je uvnitř vyložená gumou za účelem snížení hluku.

Odletující třísky při obrábění

 • K zamezení odletu třísek směrem k obsluze nutno použít ochranných krytů, které se upevňují přímo na stroji (tyto kryty nutno aplikovat i na stroje starší). U strojů je třeba řešit zakrývání univerzálního sklíčidla, upínací desky a podobných upínacích zařízení odsuvným nebo odklopným krytem. Obsluhu ohrožují nejen drobné odletující třísky, ale i tříska plynulá. Nebezpečí od plynulé třísky se zmenšuje jejím lámáním (utvářením) na menší části, které pak lépe odcházejí od nástroje a snadněji se shromažďují ve sběrné vaně.

 • Nejrozšířenějším způsobem utváření třísky je vybrušování žlábků nebo stupňů přímo na čele nástroje.

Leštění, pilování a ruční srážení hran - pokyny pro obsluhu

 • Upravovat povrch obrubku ručně (neupnutým) nástrojem lze jen výjimečně při dodržení těchto zásad:

 • při pilování na soustruhu se má vždy držet levou rukou rukojeť a pravou rukou konec pilníku. Při srážení hran škrabákem má být škrabák nasazen ze spodu na straně ustupující od pracovníka (na ostré hrany škrabáku doporučuje se nastrčit izolační trubku, aby nedošlo k poranění ruky).

 • při leštění se má smirkové plátno přitlačovat na straně ustupující od pracovníka, nebo se má napnout na držák, přichytit na pilník apod. nebo se mají použít leštící kleště. V dírách se nesmí smirkové plátno přidržovat prsty, ale je třeba použít držáku.

 • ruční pilování a leštění obrobků, které mají vystupující části, výřezy nebo drážky, je zakázáno. Při všech ručních úkonech (pilování, škrabání, leštění) se musí nástroj (soustružnický nůž, vrták apod.) upnutý na stroji odstranit, zakrýt nebo oddálit do bezpečné vzdálenosti.

Povinnosti obsluhy před zahájením práce

 • odložit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, vázanky, šály apod. s ohledem na nebezpečí zachycení rotujícími částmi stroje; proti zachycení vlasů se chránit čepicí nebo správně uvázaným šátkem.

 • prohlédnout stroj, zkontrolovat jeho jednotlivé částí, zejména ochranná, spouštěcí a vypínací zařízeni, očistit a promazat nekryté vodicí plochy.

 • ověřit, zda ovládací páky jsou ve správných polohách, správně nastavit řezné parametry.

 • zkontrolovat, popř. doplnit stav oleje a mazadel, přesvědčit se o správné funkci mazacího zařízení.

 • ověřit, zda na funkčních částech stroje neleží nějaké předměty.

 • překontrolovat funkci upínacího zařízení obrobku.

 • zvolit správný nástroj, zkontrolovat jeho opotřebeni a správné upnutí.

 • nastavit a překontrolovat funkci chlazení nástroje.

 • po upnutí materiálu nastavit ochranná zařízení do činné polohy.

Spouštění vřetena soustruhu - pokyny pro obsluhu

 • Před spuštěním soustruhu musí obsluha zkontrolovat zda je:

 • obrobek řádně upnut v použitém upínacím zařízení,

 • obrobek řádně podepřen hrotem,

 • koník pevně utažen na loži,

 • nůž dostatečně upnut alespoň dvěma šrouby a vyložení jeho řezné hrany pro běžné obrábění není větší než 1,5 až 2 násobná výška nože.

 • Ruční páka pro spouštění vřetene soustruhu musí být zajištěna proti nežádoucímu přepnutí z nulové polohy - aretace. Upínat sklíčidla jen čelistmi upínací desky je zakázáno.

Povinnosti obsluhy za provozu stroje

 • při výměně obrobků a nástrojů, při měření, údržbě, ručním čištění apod. zastavit vřeteno stroje nebo celý stroj;

 • při kontrole jakosti povrchu, při upínání a snímání obrobků a měření, zastavit vřeteno.

 • do upínacího zařízení upínat pouze takové předměty, pro které je určeno a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí;

 • pracovat s ostrými, správně upevněnými nástroji a obrobky za předem stanovených a nastavených řezných podmínek;

 • při přerušení dodávky el. proudu se musí ihned vypnout hlavní vypínač stroje a všechna ostatní zařízení a ovládací elementy nastavit tak, aby při opětném spuštění stroje nedošlo k úrazu;

 • hrozí-li při upínání nebo při výměně obrobků a nástrojů nebezpečí pořezání nebo popálení rukou, silného znečistění apod., možno používat ochranné rukavice; přičemž stroj nebo příslušná strojní část (vřeteno) musí být v klidu; při vlastní obsluze stroje (během obrábění) musí mít vždy rukavice sejmuty;

 • při výměně těžších obrobků, upínacích zařízení a přípravků (o hmotnosti větší než asi 20 kg) používat zdvihací manipulační zařízení a případně vhodné podpěry;

 • není-li starší stroj vybaven ochranným zařízením (obvykle průhledným krytem) proti odletujícím třískám nebo není-li z technologických důvodů možné toto ochranné zařízení použít, použít k ochraně zraku dostatečně odolné uzavřené brýle nebo vhodné obličejové štíty;

 • udržovat pracoviště v pořádku a čistotě, k odstraňování třísek používat správné pracovní pomůcky, např. háčky, štětce, smetáky, škrabky apod. - při odstraňování třísek ze  stroje za provozu a při úklidu se musí používat předepsaných pracovních pomůcek a to např. háčků s rukojeťmi a chrániči ruky, smetáků, škrabek, štětců, kartáčů apod., které mají být u stroje vždy k dispozici;

 • neprovádět čištění stroje stlačeným vzduchem; vhodná vzduchová pistole se může použít pouze k čištění obrobků, pokud je to technologickým postupem stanoveno (vzduchová pistole musí být opatřena ochranným krytem a výstupní tlak musí být zregulován na 0,2 MPa);

 • ochranná a zabezpečovací zařízení svévolně nevyřazovat z funkce nebo je odstraňovat ze stroje.;

 • používat manipulační zařízení předepsaným bezpečným způsobem.

Ochranné osobní prostředky pracovníka

 • Obsluha musí mít nepoškozený pracovní oděv (pracovní kalhoty a pracovní blůza nebo pracovní kombinézu), bez volně vlajících částí, není dovoleno používat pracovní plášť.

 • Pro technologie obrábění se jedná zejména o vhodný pracovní oděv, obuv s pevnou pracovní podrážkou, rukavice, ochranné brýle nebo ochranný štít, ochranné masti pro ochranu pokožky proti působení chemikálií z chladicích a řezných kapalin. Obsluha stroje musí používat přidělené OOPP. Obsluha musí být správně ustrojena, s ohledem na nebezpečí, že pracovní oděv bude zachycen pohybujícími se částmi stroje. Je třeba používat nepoškozený pracovní oděv, bez volně vlajících částí, manžety rukávů i nohavic musí těsně přiléhat.

 • Za pracovní oděv je považován buď dvoudílný pracovní oblek (pracovní kalhoty a pracovní blůza), anebo jednodílný (pracovní kombinéza). Pracovní blůza musí být zasunuta do pracovních kalhot. Výše uvedeným požadavkům nevyhovuje zástěra nebo pracovní plášť, a proto se jich nesmí při obsluze stroje používat. Pracovníci, kteří mají na rukou nebo prstech obvaz (např. gázový obvaz, kožený prsteník) nesmějí pracovat na hrotovém soustruhu. Při drobných poraněních se doporučuje používat gumových prsteníků.

 • Obsluha musí mít pokrývku hlavy (čepici, síťku, šátek).

 • Vzhledem k ohrožení odletujícími třískami musí obsluha použít ochranné brýle nebo obličejový štítek. Použití příslušné OOPP závisí na riziku dle charakteru příslušného pracovního úkonu.

 • Ochranné brýle chrání pouze oči. Při rychlostním obrábění velké množství třísek ohrožuje nejen oči, ale i celý obličej. Proto se doporučuje používat u obráběcích strojů přednostně obličejových štítků, které dokonaleji zakrývají obličej.

Chladící emulze

 • Při provozu soustruhu dochází k úbytku kapaliny vlivem odpařování, rozprašování a ulpívání na třískách. Řezné kapaliny mají v různé míře dle složení schopnost vyvolat kožní onemocnění, nebo jiné biologické dráždění a to přímým působením složek řezných kapalin a jejich par, nebo zaviněných zejména mikrobiálním a mechanickým znečištěním těchto kapalin.

 • K zabránění uvedeného ohrožení a k dosažení účinné prevence poškození zdraví je nutno respektovat tato opatření:

 • v max. míře omezit přímý kontakt pokožky s kapalinou. Při přípravě kapalin a čistění strojů nutno používat důsledně ochranné rukavice (příp. i biologických nanášených před prací s kapalinami na ruce) a v odůvodněných případech i gumové zástěry. Pracovníci musí dodržovat zásady osobní hygieny,

 • pravidelně vyměňovat a kontrolovat kapaliny dle ČSN 22 0131 (např. lhůta pro výměnu vodných roztoků a emulzí je 3 až 6 týdnů, kvalitnějších emulzí je 6 – 9 týdnů).

 • Objeví-li se dříve hnilobný rozklad emulze provázený zápachem (hlavně v letním období) musí být emulze ihned odstraněna. Při výměně kapalin dokonale vyčistit usazovací nádrže od kalu a jiných nečistot, propláchnout celou chladící soustavu, včetně potrubí, horkou vodou s přídavkem sody. Jako maximální výměnná lhůta je stanovena doba 6 měsíců provozu a to i když roztoky nebo emulze nejeví známky rozkladu. Důvodem je hromadění jemných kalů a obohacování roztoků a emulzí škodlivými prvky, např. chrómem. Při výměně se musí dokonale vyčistit nádrž a propláchnout celou chladící soustavu horkou vodu s 3% krystalické sody.

Čistění stroje

 • Očištění stroje od všech nečistot před každou směnou.

 • Dodržení mazacích předpisů.

 • Nástroje, nářadí, měřidla, zpracovaný materiál, pracovní a ochranné pomůcky uklidit na určená místa, zkontrolovat bezpečné uložení hotových polotovarů

 • Použité čisticí pomůcky, jako zaolejované, zamaštěné hadry, čisticí vlnu apod., odklidit do kovových nádob s víky. (nebezpečí samovznícení).

 • Řádné upnutí a vyvážení obrobků.

 • Zabránit hromadění třísek na vedeních a mezi vodicími plochami.

 • Nepokládat nástroje na vodicí plochy stroje.

 • Při opracování litiny musí být všechny vodicí plochy, pokud to jde, ochráněny zakrytím.

 • Nečistit stroj stlačeným vzduchem.

 • Kontrolovat zda nedošlo k poškození krytů kuličkových šroubů.

 • Každodenní prohlídka, čištění a mazání stroje a pečlivý úklid po každé směně.

Zdroje
 • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Rukavice [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.ochrannepomuckycz.cz/images/0002-03.jpg.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Obličejový štít a sluchátka [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://catalogue.3m.eu/pcimages/9722/fullsize.jpg.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Ochranné brýle [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.bsoptik.cz/images/sklady/1_944811.jpg.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Pracovní oděv a obuv [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.propom.cz/_data/s_2/shop/big_pracovni-odevy-2f-emerton-summer-bunda-2-v-1-03010242.jpg.

Videa

 • G5GlobalNews. Nehoda při práci na soustruhu [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: https://www.youtube.com/watch?v=N9grSq-TWMQ.
Video
This div will be replaced by the JW Player.
Čti také

Vhodné pro žáky ZŠ

Ochranné pomůcky

Při veškerých pracích spojených s obráběním kovů je zapotřebí různých ochranných pomůcek:

Rukavice

Obr. 1: Rukavice

Obličejový štít a sluchátka

Obr. 2: Obličejový štít a sluchátka

Ochranné brýle

Obr. 3: Ochranné brýle

Pracovní oděv a obuv

Obr. 4: Pracovní oděv a obuv