BOZP při broušení

BOZP při broušení

 • před upnutím brousícího kotouče vyzkoušíme poklepem jeho neporušenost,

 • podle štítku zkontrolujeme vhodnost kotouče pro brusku – neoznačené kotouče se nesmí používat,

 • po výměně kotouč uvedeme do zkušebního chodu – na dobu nejméně 5 minut v pracovních otáčkách,

 • dbáme na to, aby stavitelné podpěry měly vždy předepsanou vzdálenost od brousícího kotouče, tím zamezíme zaklínění broušeného obrobku o kotouč,

 • ochranné kryty kotoučů se nesmí odstraňovat,

 • při broušení vždy používáme ochranné brýle nebo obličejové štíty,

 • brousící kotouč orovnáváme pouze nástroji k tomu určenými,

 • pravidelně od brusky odstraňujeme prach a nečistoty,

 • pokud vyměňujeme brusný kotouč za jiný (např. s jinou zrnitostí), odkládáme zbylý kotouč vždy na určené skladovací místo, nikdy jej neopíráme o stroj, ani nenecháváme ležet na podlaze.

Nebezpečí

 • zranění očí, obličeje zasažením odlétajícími úlomky a prachem vznikajícím při broušení i orovnávání brousícího kotouče,

 • zranění obsluhy popř. i dalších osob v okolí brusky zasažením úlomky a částicemi kotouče v případě roztržení brousícího kotouče (týká se i řezacích brusek, upichovaček, rozbrušovaček, třecích pil s tenkými řezacími kotouči k dělení materiálu). Nejčastější příčiny roztržení brousícího kotouče: použití poškozeného nevyzkoušeného kotouče, jeho nesprávné upnutí, porušení pevnosti kotouče např. nadměrným a nestejnoměrným přítlakem broušeného předmětu na kotouč, nerovnoměrné opotřebení kotouče, nesprávný pracovní postupe při broušení, namáhání tenkého řezacího kotouče na ohyb, narážením ostrého obrobku na kotouč, překročení max. dovolené obvodové rychlosti kotouče apod., nebezpečí ohrožení je snížena správně konstruovaným a používaným ochranným krytem a částečně i hradítkem.

 • zasažení, pohmoždění, udeření obsluhy odmrštěným obrobkem,

 • poranění prstů (zbroušením) při styku ruky obsluhy s rotujícím brousícím kotoučem během broušení,

 • pohmoždění rukou, zlomení prstů, vtažením ruky mezi kotouč a opěrku příp. kryt v případě zaklínění broušeného předmětu mezi přední okraj podpěry a brousící kotouč, zejména brousí-li se pod vodorovnou osou kotouče, při broušení z volné ruky,

 • zranění rukou obsluhy při náhodném styku ruky s rotujícím kotoučem,

 • zachycení volně vlajícího konce pracovního oděvu, neupnutých rukávů, vlasů, šály, obvazů na rukou apod. volným nekrytým koncem vřetene s upínací maticí,

 • úder broušeným předmětem,

 • pohmoždění rukou popř. nohou způsobené pádem broušeného předmětu.

Technické požadavky na bezpečnost brusky

Kryty, hradítka

 • Bruska musí být opatřeny, takovým ochranným krytem, který se při roztržení nebo uvolnění brousícího nástroje neroztříští.

 • Možnost ohrožení pracovníka odletujícími částmi roztrženého brousícího nástroje je u všech brusek podstatně sníženo správně navrženými a používanými ochrannými kryty. Pro konstrukci ochranných krytů je rozhodující kinetická energie obsažená v rotujícím kotouči. Hlavním účelem krytu brousicího kotouče je chránit obsluhu stroje a jeho okolí před úlomky brousicího kotouče v případě jeho roztržení. Dále kryt chrání obsluhu před prachem a drobnými částicemi vznikajícími při broušení, popřípadě před odstřikující chladicí kapalinou a před nebezpečným dotykem nebo zachycením upínacími součástmi brousicího kotouče (koncem vřetena, upínací maticí, přírubami apod.). Spoje jednotlivých částí dělených krytů musí mít takovou mechanickou pevnost, aby při roztržení 2/3 brousícího kotouče se neuvolnily. Připevnění krytu k brusce musí být takové, aby se kryt neuvolnil. Mezera mezi obvodem kotouče a vrchní vnitřní hranou ochranného krytu nebo mezera mezi obvodem kotouče a ochranným hradítkem nesmí být větší než 6 mm. Ochranný kryt brousícího kotouče se u brousících kotoučů průměrů větších než 150 mm doplňuje ještě hradítkem, což je zpravidla přestavitelný ocelový plech, který se radiálně zasouvá do ochranného krytu a tím se zmenšuje mezera mezi vnitřní stěnou krytu a kotoučem po jeho opotřebení.

Podpěry

 • Při broušení je třeba zásadně používat podpěru (opěrku, stolek). U některých brusičských operací (např. ostření malých vrtáků, závitníků, speciálních nožů, lamačů třísek apod.) není třeba podpěru používat.

 • Z hlediska bezpečnosti práce je žádoucí, aby bod dotyku obrobku s brousícím kotoučem byl ve vodorovné rovině procházející středem kotouče nebo nejvýše 10 mm nad ním. Brousí-li se pod osou kotouče, zvyšuje se nebezpečí, že se obrobek zaklíní mezi podpěru a kotouč. Rovněž při postupném opotřebování kotouče se zvyšuje mezera mezi podpěrou a kotoučem. Z těchto důvodů musí být podpěra přestavitelná, a to ve směru svislém a vodorovném. Výška podpěry se má nastavit, aby bod dotyku obrobku s brousícím kotoučem byl výše nebo v rovině procházející středem kotouče. Podpěra se nastavuje tak, aby vzdálenost okraje podpěry od pracovní plochy brousícího kotouče byla menší než polovina tloušťky broušeného předmětu, v žádném případě však nesmí být větší než 3 mm. Brousit bočními plochami kotoučů při ručním broušení se smí tehdy, pokud výška brousícího kotouče se rovná alespoň 10 % jeho průměru.

 • Na vhodném místě brusky musí být trvanlivě vyznačen smysl otáčení brousícího nástroje.

Pokyny pro bezpečný provoz stolních a stojanových brusek

 • Z hlediska bezpečnosti práce je důležité, aby nástroj měl při broušení správnou obvodovou rychlost a hlavně aby při práci nebyla překročena nejvyšší obvodová rychlost, která je stanovena výrobcem pro daný brousicí nástroj. Překročením této hranice hrozí nebezpečí, že se brousicí kotouč roztrhne.

 • Pokud není součástí brusky průhledný ochranný štít a nastaven v účinné poloze, pak musí brusič při každé, i krátkodobé práci na brusce používat vhodných ochranných brýlí nebo obličejového štítku. Obsluhu musí tvořit pouze jeden pracovník

 • Použití páky pro zvýšení přítlačné síly na obrobek není dovoleno. Broušeným předmětem nesmí brusič narážet na kotouč, který by se mohl snadno poškodit - naseknout. Při zahájení broušení, a to zvláště v zimě v chladné dílně, kdy je kotouč studený, byl záběr kotouče do broušeného materiálu velmi pozvolný, aby kotouč měl možnost se pomalu a postupně zahřát.

 • Upínat brousicí kotouč na brusku smí jen pověřený pracovník. Při výměně brousicího kotouče se překontroluje podle štítku na kotouči, zda je vhodný pro příslušnou brusku, a prohlídkou a poklepem se zjistí jeho neporušenost. Neoznačené brousicí kotouče se nesmějí používat. Po upnutí kotouče na vřeteno brusky se uvede kotouč do zkušebního chodu při pracovních otáčkách, s ochranným krytem na dobu nejméně 5 minut. Při této zkoušce musí pracovník stát mimo rovinu rotace brousicího kotouče. Mezi příruby a brousící kotouče nebo příložky a brousící segmenty se vkládají pružné podložky z pryže, usně nebo měkkého papíru tloušťky 0,5 až 2 mm. Podložky musí pokrývat celou upínací plochu obou přírub nebo příložky a musí přesahovat příruby po celém obvodu alespoň o 1 mm.

 • Pravidelně 1 x za 12 měsíců se musí provést odborná kontrola technického stavu stroje, včetně bezpečnostních a provozních parametrů.

Povinnosti obsluhy

 • včasným přisunutím hradítka co nejblíže ke kotouči snižovat množství odletu prachových částic na pracoviště  a snižovat nebezpečí vylétnutí úlomků roztrženého kotouče z ochranného krytu,

 • při broušení v ruce používat stavitelných podpěr (opěrek) a správným nastavením podpěry vůči brousicímu kotouči snižovat nebezpečí zaklínění broušeného předmětu (opěrky se nepoužívají při broušení nástrojů na stolové brusce),

 • při broušení a orovnávání brousicího kotouče používat k ochraně zraku brýlí nebo obličejový štítek,

 • dbát, aby brusný kotouč byl rovnoměrně opotřeben,

 • k orovnávání brousicích kotoučů používat vhodné nástroje (kladkové orovnávače, trubkové orovnávače s rukojetí apod.),

 • pravidelně odstraňovat prachu a nečistoty u brusky,

 • nepoužívané brousicí kotouče ukládat do skříněk, regálů, není dovoleno je ponechávat volně na podlaze nebo opírat o stroje.

Zakázané manipulace

 • odstraňovat ochranné kryty brousicích kotoučů!

 • brousit z boční strany kotouče,

 • narážet ostrý obrobek na kotouč,

 • používat brusku s naprasklým, naštípnutým nebo jinak poškozeným brusným kotoučem,

 • překročit max. dovolenou obvodovou rychlost a počet otáček v závislosti na průměru kotouče dle štítku na brusce,

 • nebrousit na brusce s nesprávně nainstalovaným ochranným krytem a hradítkem.

Zdroje
 • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1988.

Obrázky:

 • Obr. 1: Autor neznámý. Rukavice [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.ochrannepomuckycz.cz/images/0002-03.jpg.
 • Obr. 2: Autor neznámý. Obličejový štít a sluchátka [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://catalogue.3m.eu/pcimages/9722/fullsize.jpg.
 • Obr. 3: Autor neznámý. Ochranné brýle [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.bsoptik.cz/images/sklady/1_944811.jpg.
 • Obr. 4: Autor neznámý. Pracovní oděv a obuv [online]. [cit. 2014-10-12]. Dostupný na www: http://www.propom.cz/_data/s_2/shop/big_pracovni-odevy-2f-emerton-summer-bunda-2-v-1-03010242.jpg.
Video
This div will be replaced by the JW Player.
Čti také

Vhodné pro žáky ZŠ

Ochranné pomůcky

Při veškerých pracích spojených s obráběním kovů je zapotřebí různých ochranných pomůcek:

Rukavice

Obr. 1: Rukavice

Obličejový štít a sluchátka

Obr. 2: Obličejový štít a sluchátka

Ochranné brýle

Obr. 3: Ochranné brýle

Pracovní oděv a obuv

Obr. 4: Pracovní oděv a obuv