Základní pojmy metrologie

Základní pojmy metrologie

Metrologie - věda zabývající se měřením.

Metrologie má v technické praxi důležité místo. Je nezbytná zvláště při kontrole a řízení jakosti.

Průmyslová metrologie zabezpečuje jednotnost a správnost měření ve výrobě, zkušebnictví. Zajišťuje činnosti spojené s kalibrací etalonů a pracovních měřidel.

Základní pojmy metrologie jsou dány v ČSN 01 0115 - Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii.

Veličina - vlastnost jevu, tělesa nebo látky, kterou lze kvalitativně rozlišit a určit (například délka, hmotnost, teplota).

Měřicí jednotka - blíže určená veličina, se kterou jsou porovnávány jiné veličiny stejného druhu (např. metr - m, kilogram - kg, ampér - A).

Hodnota veličiny - velikost blíže určené veličiny obecně vyjádřená jako měřicí jednotka násobená číselnou hodnotou (např. 12,7 m; 5,5 kg; 150 V).

Měření - souhrn činností s cílem stanovit hodnotu veličiny.

Měřicí metoda - sled po sobě následujících činností, které jsou používány při měření.

Měřicí postup - soubor popsaných činností, které jsou používány při měřeních podle určité metody.

Výsledek měření - hodnota získaná měřením přisouzená měřené veličině.

Přesnost měření - těsnost shody mezi výsledkem měření a pravou hodnotou měřené veličiny.

Chyba měření - výsledek měření mínus pravá hodnota měřené veličiny.

Měřicí přístroj - zařízení určené k měření samotné nebo ve spojení s přídavným zařízením.

Analogový měřicí přístroj - výstupní signál nebo údaj je spojitý (např. ručičkový otáčkoměr, rtuťový teploměr).

Číslicový (digitální) měřicí přístroj - poskytuje digitalizovaný signál nebo zobrazení.

Stupnice - uspořádaný soubor značek spolu s očíslováním, tvořící část zobrazovacího zařízení.

Rozsah stupnice - hodnoty stupnice mezi krajními značkami stupnice.

Etalon - slouží k realizaci a uchovávání jednotky určité veličiny a přenosu na měřidla nižší přesnosti (např. etalon hmotnosti 1 kg, etalonová koncová měrka).  Etalony a pracovní měřidla se kalibrují.

Mezinárodní etalon - etalon uznávaný mezinárodní dohodou k tomu, aby sloužil v mezinárodním rozsahu jako základ pro stanovení hodnot jiných etalonů předmětné veličiny.

Národní etalon - etalon uznaný národním rozhodnutím k tomu, aby sloužil v dané zemi jako základ pro stanovení hodnot jiných hodnot předmětné veličiny.

Referenční etalon - má nejvyšší metrologické kvality, které jsou k dispozici v dané organizaci.

Pracovní etalon - je používán pro kalibraci nebo kontrolu měřicích přístrojů.

Návaznost měřidel - zařazení daných měřidel do nepřerušované posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínaje etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel až po pracovní měřidla.

Pracovní měřidla - jsou to měřidla běžně používaná ke kontrole a měření.

Kalibrace - soubor úkonů, kterými se stanoví vztah mezi hodnotami veličin, které jsou indikovány měřicím přístrojem a odpovídajícími hodnotami, které jsou realizovány etalony (např. kalibrace mikrometrů). Kalibrací se garantuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Při kalibraci pracovního měřidla se jeho metrologické vlastnosti porovnávají zpravidla s etalonem. Měřidlo se pak opatřuje úřední značkou. Lhůty kalibrace přístrojů jsou stanoveny.

Zdroje
  • ČSN 01 0115. Mezinárodní slovník základních a všeobecných termínů v metrologii. Praha: Český normalizační institut, 1996.

 

 

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

  1. Čím se zabývá metrologie?
  2. Co je to etalon?
  3. Uveď příklad analogového měřicího přístroje.

Otázky pro SŠ

  1. Co zajišťuje průmyslová metrologie?
  2. Co je to etalon?
  3. Vysvětli pojem kalibrace.
Zapamatuj si

Metrologie je věda zabývající se měřením.

Metrologie má v technické praxi důležité místo. Je nezbytná zvláště při kontrole a řízení jakosti.