Normalizace

Normalizace

Norma - pravidlo.

Technická normalizace je důležitým nástrojem, který přispívá ke zvyšování efektivnosti hospodářství. Stanovuje nejvýhodnější řešení z hlediska hospodárnosti, kvality a bezpečnosti.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) byl zřízen zákonem České národní rady č. 20/1993 Sb.  o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví. ÚNMZ je organizační složkou státu v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ je zabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujících  technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblasti technických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii. Od roku 2009 zajišťuje také tvorbu a vydávání českých technických norem.

Dostupné z: http://www.unmz.cz/urad/technicka-normalizace

Normy z oboru metrologie

Přesnost měření a hodnota získaných výsledků závisejí na dokonalosti použitých přístrojů, pečlivosti měření a zpracování výsledků a dále na dodržování předepsaných podmínek při měření, jimiž je zaručena porovnatelnost a reprodukovatelnost výsledků. Potřeba vytvořit jednotné podmínky pro měření vedla k obsáhlé normalizaci v oblasti metrologie. Tyto normy se týkají především:

  • definic pojmů, značek a částečně symbolů
  • měřicích přístrojů, jejich typů, rozměrů a přesnosti
  • měřicích metod
  • pravidel pro uspořádání a provádění měření a zpracování výsledků
  • požadavků na kvalitu výrobků a směrnic týkajících se způsobu zvyšování kvality

Dostupné z: http://www.top-normy.cz/

Kontrolní otázka

Otázky pro SŠ

  1. Jaká je náplň technické normalizace.
Zapamatuj si

Norma - pravidlo.

Technická normalizace je důležitým nástrojem, který přispívá ke zvyšování efektivnosti hospodářství. Stanovuje nejvýhodnější řešení z hlediska hospodárnosti, kvality a bezpečnosti.