Metrologický systém v ČR

Metrologický systém v ČR

Národním metrologickým systémem (dále jen NMS) se rozumí systém, který slouží k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v daném státě prostřednictvím soustavy technických prostředků a zařízení, jakož i technických předpisů, práv a povinností správních orgánů a právnických osob nebo podnikajících fyzických osob.

Jedním ze základních subjektů  je národní metrologický institut, představovaný Českým metrologickým institutem (dále jen ČMI).

Národní metrologický systém zahrnuje také vzdělávání v oblasti metrologie, včetně sítě fungujících certifikačních orgánů pro certifikaci osob v oblasti metrologie a dále český národní akreditační systém, na jehož základě je možné prokazovat odbornou způsobilost kalibračních laboratoří, zkušebních laboratoří, certifikačních orgánů a inspekčních orgánů. Akreditace slouží vedle prověření odborné způsobilosti ze strany ČMI také jako podklad pro autorizaci subjektů, které pak pracují jako autorizovaná metrologická střediska (AMS).

Národní metrologický systém ČR je zcela srovnatelný a slučitelný se systémy běžnými v členských státech Metrické konvence a zejména se systémy zemí v EU. Tomu odpovídá také zapojení do mezinárodní spolupráce na všech odpovídajících úrovních.

 

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Obr. 1: Struktura NMS ČR

Subjekty NMS ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)  - Ústřední orgán státní správy pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) - Orgán státní správy pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Hlavní oblasti působnosti ÚNMZ v metrologii:

 • stanoví program státní metrologie a zabezpečuje jeho realizaci
 • zastupuje Českou republiku v mezinárodních metrologických orgánech a organizacích
 • autorizuje subjekty k výkonům v oblasti státní metrologické kontroly měřidel a úředního měření, pověřuje oprávněné subjekty k uchovávání státních etalonů
 • provádí kontrolu činnosti ČMI
 • kontroluje dodržování povinností stanovených tímto zákonem; při výkonu kontroly postupuje podle zvláštního právního předpisu
 • oznamuje orgánům Evropských společenství (ES) informace o subjektech pověřených ke schvalování typu měřidel a k ověřování měřidel a další

 Český metrologický institut (ČMI) - plní funkci národního metrologického institutu.

Hlavní oblasti působnosti ČMI v metrologii

 • provádí metrologický výzkum a uchovávání státních etalonů včetně přenosu hodnot měřicích jednotek
 • provádí certifikaci referenčních materiálů
 • vykonává státní metrologickou kontrolu měřidel
 • registruje subjekty, které opravují stanovená měřidla, popřípadě provádějí jejich montáž
 • vykonává státní metrologický dozor
 • provádí metrologickou kontrolu hotově baleného zboží a lahví
 • posuzuje shodu a provádí zkoušení výrobků v rozsahu udělených autorizací či akreditace podle právního předpisu upravujícího oblast technických požadavků na výrobky
 • oznamuje orgánům ES informace o vydání či změnách certifikátů týkajících se schvalování měřidel

 Český institut pro akreditaci ČIA - národní metrologický systém využívá služeb národního akreditačního orgánu při posuzování odborné způsobilosti subjektů působících v metrologii.

 

 

Kontrolní otázka

Otázky pro SŠ

 1. Vyjmenuj hlavní oblasti působnosti ÚNMZ v metrologii
 2. Vyjmenuj hlavní oblasti působnosti ČMI v metrologii
Zapamatuj si

Národním metrologickým systémem  se rozumí systém, který slouží k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření v daném státě.