Pevná úhlová měřidla

Pevná úhlová měřidla

Patří zde úhelníky, úhlové šablony a úhlové měrky.

Úhelníky

Nožové úhelníky se používají ke kontrole pravoúhlosti a rovinnosti opracovaných ploch (na průsvit).

       

Obr. 1 a, b: Úhelníky

 

Obr. 2: Nožový úhelník

Úhelníky se vyrábějí ve 4 třídách přesnosti: 

00 - nejpřesnější, nejmenší úchylka kolmosti. Používají se převážně v laboratořích.

0,  1,  2 - přesnost klesá směrem od 0 po 2. Používají se při běžných měřeních.

Třídy přesnosti se označují první doplňkovou číslicí za číslem normy.

Úhlové šablony

Slouží ke kontrole často se vyskytujících úhlů, například 60, 120 apod. Kontrolu provádíme obdobně jako při práci s nožovým úhelníkem. Šablonu přiložíme  ke kontrolované ploše a kontrolujeme na průsvit.

Obr. 3: Úhelník 135⁰

 

 úhlové měrky

Obr. 4: Úhlové šablony - sada

Úhlové měrky

Používají se obdobně jako rovnoběžné základní měrky. Jejich kombinací a vhodnou orientací můžeme složit libovolný úhel 0 - 90⁰.

Slouží ke kontrole a nastavování měřidel, ke kontrole nářadí, obrobků, k nastavování strojů, k orýsování apod.

Velká sada úhlových měrek:

  • 6 měrek - 1, 3, 5, 15, 30, 45
  • 5 měrek – 1′, 3′, 5′, 15′, 30′
  • 5 měrek – 1′′, 3′′, 5′′, 15′′, 30′′
  • Měřicí rozsah 0 - 90 po 1′′

 

Zdroje
  • FRISCHHERZ, Adolf a Paul SKOP. Technologie zpracování kovů 1 -  Základní poznatky. Vyd. 5. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.

Obrázky:

  • Obr. 1 a 4: Dostupné z: http://www.unimetra.cz
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Oldřich Fojtek.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

  1. K čemu se  při měření používají úhelníky?

Otázky pro žáky SŠ

  1. Popište použití úhlových měrek.
Zapamatuj si

Mezi pevná úhlová měřidla patří úhelníky, úhlové šablony a úhlové měrky.