Úchylky polohy

Úchylky polohy

Skutečné vyrobené součásti  nemají přesný geometrický tvar, podobně jako nemají absolutně přesné rozměry.

Protože správná funkce součásti a stroje závisí nejen na dodržování rozměrů, ale i na dodržení geometrického tvaru a na dodržení jejich vzájemné polohy, jsou zavedeny geometrické tolerance.

Geometrické tolerance jsou definovány pomocí tolerančního pole nebo tolerančního prostoru, ve kterém musí geometrický prvek    (přímka, rovina, plocha) ležet.

Všechny tolerance polohy a směru jsou vztažné tolerance, protože se poloha tolerované části vždy vztahuje k nějaké vztažné části nebo ose.

Při předepisování vztažných tolerancí se musí vztažná část na výkrese označit. K tomu se používá tzv. základen, které jsou označeny velkými písmeny (pokud je na výkrese jen jedna vztažná základna, tak se označí písmenem A, druhá základna by měla označení B, analogicky se další základny značí C, D,…). Písmeno značící základnu je spojeno se vztažnou částí odkazovou čarou a plným trojúhelníkem.

Obr. 1: Označení základen A a B na výkrese hřídele (příklad)

Značky pro předepisování těchto tolerancí stanoví ČSN EN ISO 7083.

Tolerance se zapisují do tolerančních rámečků písmem stejné velikosti jako kóty. Rámeček je rozdělen na dvě nebo tři pole. Do prvního pole se zapisuje značka tolerance, do druhého její číselná hodnota a případně do třetího se zapisuje označení základny.

 

Úchylky polohy

Geometrické tolerance polohy

Mezi základní geometrické tolerance polohy patří tolerance:

  • umístění
  • soustřednosti a souososti
  • souměrnosti

Obr.1a: Značky geometrických tolerancí polohy

Tolerance umístění

Tolerance umístění vymezuje např. úchylku osy díry od správné pozice. Protože má toleranční zóna v případě pozice kruhový tvar a v případě souososti tvar válečku, označuje se její hodnota značkou průměru Æ. Tato tolerance obvykle udává přesnou polohu vyvrtaných děr od okrajů součásti. Proto se k této toleranci obvykle předepisuje větší počet vztažných základen. Nejčastěji se vyskytuje u součástí deskovitých tvarů, na kterých je obvykle rozmístěno větší množství otvorů nebo jiných prvků.

Osa tolerované díry musí ležet uvnitř válcového tolerančního pole o průměru rovném toleranci umístění t. (Střed díry leží v teoreticky přesné poloze)

Obr. 2: Tolerance umístění

 

Obr. 3: Zápis tolerance umístění

 

Tolerance soustřednosti a souososti

Nesouosost válcových ploch se může týkat hřídelů i děr s odstupňovanými průměry. Při měření vnějších válcových ploch se výrobek vycentruje, např. na otočném stole, podle válcové plochy, která je považována za vztažnou (označená písmenem). Excentricitu ostatních válcových ploch pak měříme na několika dalších válcových plochách a hledáme maximální úchylku. Nesouosost, resp. excentricita oproti referenční ose se určí z maximální a minimální úchylky.

Úchylku souososti je možné přesně určit jen pomocí měřícího přístroje. Proto se často nejprve určí snadněji měřitelná házivost a porovná se s předepsanou tolerancí pro souosost a teprve když ji převyšuje, provádí se přesnější měření.

Pokud se měří souosost, tak je pro každý změřený profil vypočítaný střed a jeho úchylka od referenční osy tělesa.

Osa tolerovaného prvku musí ležet uvnitř válcového tolerančního pole o průměru rovném toleranci souososti t, jehož osa je shodná se základní osou (osy čepů A-B)

                 Obr. 4: Tolerance soustřednosti a souososti

 

Obr. 5: Zápis tolerance souososti

 

 

Obr. 6: Měření souososti

 

Tolerance souměrnosti

Tolerance souměrnosti je u strojních součástí nejčastěji používána na hřídelích, při toleranci drážky pro pero, konkrétně boků drážky, které musí být souměrné s osou hřídele.

V zásadě lze tuto toleranci použít u všech prvků, které jsou souměrné podle osy součásti. Tato tolerance se měří pouze na měřících souřadnicových strojích a zjištění přesné hodnoty je náročné.

Rovina souměrnosti musí ležet mezi dvěma rovnoběžnými rovinami vzdálenými od sebe o hodnotu tolerance souměrnosti t a souměrně umístěnými vzhledem k základní rovině souměrnosti

 

Obr. 7: Tolerance souměrnosti

 

Obr. 8: Zápis tolerance souměrnosti

Zdroje

HOMMEL CS S.R.O. Úchylky tvaru a polohy dle DIN ISO. 2008, Teplice. Dostupné na www: http://etamic.cz/sites/default/files/download/HOMMEL-CS-plakatdrsnost-uchylky-tvaru.pdf

DILLINGER, Josef. Moderní strojírenství pro školu i praxi. 1. Vydání. Praha: Europa Sobotáles cz. s.r.o., 2007. 612 s.                           ISBN 987-80-86706-19-1.

NENÁHLO, Čeněk. Měření vybraných geometrických veličin. 1. Vydání. Praha: Česká metrologická společnost, 2005. 207 s.

Učíme v prostoru - Encyklopedie - Drtič kamene, dostupné z http://uvp3d.cz/drtic/ 

 

Obrázky

Obr. 1-8 Učíme v prostoru, dostupné z http://uvp3d.cz/drtic/?page_id=2009

 

Zapamatuj si

Správná funkce součásti a stroje závisí nejen na dodržování rozměrů, ale i na dodržení geometrického tvaru a na dodržení jejich vzájemné polohy.

 

Kontrolní otázka

1. Které jsou základní geometrické tolerance polohy?