Měření závitů

Měření závitů

Při měření závitů obvykle měříme následující parametry závitu:

 • jmenovitý průměr (D)

 • malý průměr (d1)

 • střední průměr (d2)
 • stoupání (Ph) – posuvným měřítkem (měří se více závitů současně), závitovými hřebínky

 • profil závitu (vrcholový úhel)

Jmenovitý průměr závitu D se měří délkovými měřidly:

 • posuvným měřítkem

 • mikrometrem

 • pasametrem

 • komparátorem

 • optimetrem…

Malý průměr závitu d1 - k měření se používají délková měřidla se speciálními nástavci

Střední průměr závitu d2 - k měření se používají:

 • speciální mikrometr na závity

 • třídrátková metoda

Stoupání (rozteč) Ph se měří :

 • posuvným měřítkem

 • závitovými šablonami (hřebínky)

 

Měření středního průměru závitu speciálním mikrometrem na závity

V podstatě se jedná o třmenový mikrometr (tzv. závitový mikrometr), do jehož čelistí se vkládají závitové dotyky, které volíme podle stoupání závitu. Kuželový dotyk (hrot) se vkládá do otočné čelisti, dvojzub(hřeben) do pevné. Po každé výměně je nutné seřídit nulovou polohu (dotahovat s citem).      Měření se musí provádět v ose závitu.

 

   

 

 

Obr. 1: Speciální mikrometr na závity

 

Postup měření středního průměru závitovým mikrometrem

 • podle stoupání závitu vybereme ze sady výměnných dotyků dotyky hřebene a hrot

 • do pevného dotyku závitového mikrometru vsuneme hřeben a do pohyblivého dotyku vložíme hrot

 • mikrometr vynulujeme

 • dřík - závitovou částí šroubu vložíme mezi dotyky a změříme

 • měření provedeme vícekrát po celé závitové délce šroubu a vypočítáme aritmetický průměr d2

 

Obr. 2: Měření středního průměru závitu závitovým mikrometrem

 

Měření středního průměru závitu třídrátkovou metodou

Drátky jsou v podstatě přesné kalibry.

Jsou to válcové měřicí tyčinky přesného průměru, z nichž jedna má samostatný štítek a dvě jsou upevněny na společném štítku. Souprava drátků se skládá ze sady 21 drátků různých průměrů a držáku se dvěma raménky. Měřicí drátky se vkládají do závitového profilu proti sobě. Drátky se uchycují nití a závěsným štítkem na věšáček nebo jsou uložené do držáků, které se upevňují na měřicí dotyky.

 

Obr. 3: Sada měřících drátků

 

Na základě hodnoty naměřené přes drátky mikrometrem nebo komparačním přístrojem se vypočítá střední průměr závitu nebo se vyhledá v tabulkách.

Průměr drátků se volí podle tabulek tak, aby drátky dosedly na boky ve středním průměru závitu, nebo v jeho těsné blízkosti.

Při měření třídrátkovou metodou nedostaneme přímo velikost středního průměru závitu, ale rozměr přes drátky podle ČSN 25 4108, kde jsou uvedené doporučené průměry drátků.

Pro symetrické závity (M, W, Tr) platí následující vztah pro výpočet teoretické míry přes drátky:

                 

α - úhel stoupání šroubovice

d- střední průměr závitu

dr - průměr drátku

Ph - stoupání

Střední průměr závitu pak určíme ze vzorce:

      d2 = M - 0,866.Ph (pro metrické závity)

      d2 = M - 0,824.Ph (pro whitwhortův závit)

      d2 = M - 0,651.Ph (pro lichoběžníkový závit)

 

Postup měření středního průměru třídrátkovou metodou:

                        

 • vypočítáme průměr drátku dr

 • pokud v kazetě s drátky nenalezneme vypočítaný rozměr, zvolíme nejbližší vyšší průměr drátku z kazety

 • pro měření použijeme sadu tří drátků stejného průměru

 • talířkový mikrometr upneme do stojánku

 • na straně pevného dotyku mikrometru nasuneme držák pro jehlu a zajistíme šroubem

 • do otvoru v držáku zasuneme jehlu

 • na jehlu nasuneme tři drátky vybrané ze soupravy a to tak, že na straně pevného dotyku budou dva drátky a na straně pohyblivého dotyku jeden drátek

 • nyní vložíme mezi drátky šroub a změříme rozměr M mikrometrem

 • naměřenou hodnotu zapíšeme

 • vypočítáme míru přes drátky M

 • vypočítáme střední průměr závitu d2

     

     Obr. 4:  Měření středního průměru závitu třídrátkovou metodou

     

    Obr. 5:  Měření středního průměru závitu třídrátkovou metodou - detailní pohled

 

Určení stoupání závitu Ph

Stoupání závitů lze měřit několika různými způsoby podle požadované přesnosti. Pro běžnou kontrolu se používá závitových šablon, posuvného měřidla nebo rovnoběžných koncových měrek.

Stoupání zavitu Ph, určíme pomocí závitové šablony tak, že budeme přikládat jednotlivé listy šablony k šroubu tak dlouho, až se bude šablona shodovat se závitovým profilem šroubu.

Zjištěné stoupání Ph zkontrolujeme s teoretickou hodnotou, vyhledanou ve strojnických tabulkách.

   

 

 Obr. 6: Určení stoupání závitu pomocí závitové šablony

 

Zdroje
 • BUMBÁLEK, Leoš, Kontrola a měření pro SPŠ strojní. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 2009, 206 s. ISBN 978-80-7333-072-9.
 • DILLINGER, Josef, Moderní strojírenství pro školu i praxi. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2007, 608 s. ISBN 978-80-86706-19-1.
 • FISCHER, Ulrich a kol., Základy strojnictví, Praha: Europa-Sobotáles cz., 2004, ISBN 80-86706-09-5
 • http://www.sssebrno.cz/files/ovmt/mereni_a_kontrola_zavitu.pdf
 • http://www.tumlikovo.cz/rubriky/teorie-obrabeni/

Obrázky:

 • Obr.1- 6: http://www.sssebrno.cz/files/ovmt/mereni_a_kontrola_zavitu.pdf
Kontrolní otázka

1. Které parametry obvykle  měříme při měření            závitů?

2. Jak se měří jmenovitý průměr závitu?

3. Jak měříme střední průměr závitu šroubu?

4. K čemu slouží závitový mikrometr?