Členovci

Kmen: ČLENOVCI (Arthropoda)

Jedná se o evolučně nejúspěšnější živočišný kmen. Mezi prvoústými dosáhli nejvyššího stupně dokonalosti. Zahrnuje více než polovinu celkového množství známých živočichů. Popsán je asi 1 milion druhů, mnohonásobně větší počet druhů je dosud neznámý. Osídlují všechny biotopy. Patří sem suchozemští i vodní živočichové. Charakteristickým znakem všech členovců je nestejnocenné (heteronomní) článkování. Původní články těla různým způsobem splynuly a vytvořily 3 větší tělní celky (tagmata): hlava, hruď a zadeček. Rozčlenění těla na 3 větší celky byl jeden z hlavních předpokladů evoluční úspěšnosti členovců. Článkované jsou i končetiny. Mnoho druhů má značný hospodářský význam.

Charakteristika:

 • nestejnocenně článkované tělo = heteronomní segmentace

 • coelom splývá s prvotní tělní dutinou (blastocoelem) vzniká smíšená tělní dutina - mixocoel

 • končetiny jsou článkované:

  • původně každý článek těla nesl 1 pár končetin - u členovců se tento počet redukuje (dochází k jejich přeměnám podle funkce)

  • odvozené od panožek (parapodií) mnohoštětinatců

  • v průběhu evoluce se končetiny specializovaly na určité funkce: nejčastěji pohyb, některé přeměněny v tykadla, makadla, čelisti

 • pomocí kloubů jsou končetiny připojeny k tělu (klouby jiného typu než u obratlovců)

 • vnější kostra = (exoskelet)

  • tvořena chitinovou kutikulou (někdy inkrustovanou CaCO3)

  • chrání proti mechanickému poškození

  • je oporou těla, upínají se na ní zevnitř svaly

  • zabraňuje výparu tekutin, není prostupná pro plyny

  • brání růstu → dochází k opakovaným svlékáním (ekdyzím), svlékání je řízeno hormonálně (hormon ekdyson), svlečka se nazývá exuvie

Stavba těla:

Části těla (3 možnosti):

 • hlava (caput) - hruď (thorax) - zadeček (abdomen)

 • hlava - trup

 • hlavohruď - zadeček

Trávicí soustava:

 • trávicí trubice

 • stavba podobná jako předchozích kmenů

Svalová soustava:

 • svalstvo pohybové - příčně pruhované, svaly se upínají na kostru (exoskelet) zevnitř

Dýchací soustava:

 • celým povrchem těla – drobní členovci

 • žábry – korýši

 • plicní vaky – pavoukovci

 • vzdušnice – hmyz

Cévní soustava:

 • otevřená

 • dominuje hřbetní céva, případně vytvořeno srdce (desetinožci – raci)

 • tělní tekutinou je bezbarvá krvomíza (haemolymfa)

Vylučovací soustava:

 • metanefridie – 1 nebo 2 páry, různě modifikované:

  • antenální žlázy ústící při bázi tykadel

  • koxální žlázy ústící při bázi končetin

  • maxilární žlázy ústící u čelistí

 • malpighické trubice - tenké trubičky, které ústí do střeva (u hmyzu)

Nervová soustava:

 • uzlinová (gangliová)

  • vyvinula se ze žebříčkovité soustavy mnohoštětinatců

  • cefalizace = splynutí hlavových zauzlin (zvětšená nadhltanová uzlina = “mozek“)

  • NS leží na břišní straně těla (= břišní nervová páska)

Smyslové orgány:

 • mechanoreceptory (tykadla, štětinky - hmat, sluch)

 • chemoreceptory (tykadla, končetiny, brvy - chuť, čich)

 • oči:

  • jednoduché - miskovité

  • složené (fasetové) z omatidií (mozaikové vidění)

Obr. 2: Stavba těla hmyzu

Rozmnožování:

 • gonochoristé

 • vývoj přímý (např. pavouci, raci) i nepřímý (přes larvu)

  • larva se přeměňuje – tzv. metamorfóza
 • oplození vnitřní:

  • po kopulaci někdy dochází ke kanibalismu

  • kopulace = přenos spermatu do pohlavního otvoru ♀

Význam:

 • škůdci (saranče, larvy)

 • přenašeči nemocí (komár, moucha bodalka tse-tse)

 • součást potravních řetězců

 • opylovači

 • průmysl (hedvábí – bourec morušový)

Systém:

 • podkmen: TROJLALOČNATCI

 • podkmen: KLEPÍTKATCI

 • podkmen: KORÝŠI

 • podkmen: VZDUŠNICOVCI

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Kutikula. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z http://www.biomach.cz/_/rsrc/1311429776311/biologie-zivocichua/clenovci/24_kutikula.png?height=185&width=320

Obr. 2: Stavba těla hmyzu.  [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/9_anat.gif

Obr. 3: Složené oko - stavba. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z http:http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/9_oko.gif

Doplňující učivo

Vědecký název Arthropoda je odvozen z řec. arthron = kloub, pous, podos = noha.

Doplňující učivo

http://www.biomach.cz/_/rsrc/1311429776311/biologie-zivocichua/clenovci/24_kutikula.png?height=185&width=320

Obr. 1. Kutikula

Doplňující učivo

http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/9_oko.gif

Obr. 3: Složené oko - stavba

Víte, že ...

S vnější kostrou (exoskeletem) členovců souvisí jejich maximální možná velikost těla. U recentních zástupců jsou to nanejvýš desítky cm (s končetinami i více).Při větší velikosti těla by byl exoskelet příliš těžký a nefungovala by výměna plynů vzdušnicemi.Proto největších velikostí dosahují vodní členovci, kteří jsou nadnášeni a nedýchají trachejemi, např. velekrab japonský – 3,5 m.

Otestuj se

1. Cévní soustava členovců je:

a) otevřená

b) uzavřená

c) není vytvořena

2. Vnější kostra neumožňuje členovcům:

a) růst

b) pohyb

c) rozmnožování

3. Svlékání je řízeno:

a) délkou dne

b) hormonálně

c) instinktivně

4. Obraz vytvořený složeným okem se nazývá:

a) komorový

b) falešný

c) mozaikový