Postup při řezání

Postup při řezání

Nejprve řežeme pilkou skloněnou dopředu cca 15°, aby se pilka do materiálu lépe zařízla a získala vedení v materiálu. K zaříznutí pilky využíváme pokrčený palec, jenž je opřený o bok pilového listu, nebo zhotovíme zaváděcí drážku trojhranným pilníkem.

Při řezání se součást ve spáře rozdělí tím, že se v ní materiál mění na třísky. Tuto práci vykonávají ostré zuby pily, které se zařezávají postupně do materiálu, takže se řezání účastní mnoho zubů. V pravidelném intervalu se střídá pohyb pily sem a tam (tam =  pohyb od pracujícího, sem = k pracujícímu). Přitom dochází k průniku pilového listu pokaždé hlouběji do obrobku, až se nakonec spára prohloubí natolik, že se v místě řezu obrobek úplně rozdělí. Tuto práci vyhotovuje mnoho zubů, které jsou v řadě za sebou.

obrazek

Obr. 1: Postup při řezání rámovou pilou

 

Zdroje
  • BENDIX, Friederich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky:

Zapamatuj si

Pracovní postup při řezání je důležitý a je třeba jej dodržet.