Postup při pilování

Postup při pilování

Pohybujeme-li pilníkem po pracovní ploše, odebírají zuby pilníku malé třísky, které se hromadí v prostoru mezi zuby. Nahromaděné třísky postupně vypadávají mimo obráběný materiál. Při pohybu vpřed jsou třísky unášeny a nakonec jsou odsunuty přes hranu obrobku.

Zuby pilníku škrábou v protikladu k řezání zubů pilových listů. Pro příliš velký záporný úhel čela je škrábací účinek omezen jen na pohyb dopředu (pracovní zdvih). Proto se nemá při zpětném pohybu na pilník tlačit, aby se zabránilo jeho předčasnému otupení.

Obr. 1: Způsoby pilování

U velkých pilníků držíme pravou rukou pevně rukojeť pilníku, levá ruka pilník na konci činné části vyvažuje. Levá ruka pilník vede a určuje tlak na pilník. Při zpětném pohybu pilník odlehčujeme, jinak se rychle otupí. Při pilování využíváme celou plochu pilníku (pozor!! nenarážíme rukojeti do materiálu– hrozí obnažení stopky). Pro leváky je způsob uchopení pilníku opačný.

U pilovaní rovinných ploch používáme tzv. křížový způsob pilování ( střídaní směrů pravý i levý), slouží to ke kontrole rovinnosti při pilování.

 

Zdroje
  • BENDIX, Friedrich. Učíme se pracovat s kovem. Praha 1:SNTL- Nakladatelství technické literatury, 1968. ISBN 04-234-68.
  • FIALOVÁ, Dana a Vladislav GRADEK. Technologie zámečnické práce a údržba, 1díl. Praha: PARTA,2013. ISBN 978-80-7320-195-1

Obrázky: