Pohyby při obrábění

Pohyby při obrábění

Hlavní řezný pohyb je vzájemný pohyb mezi nástrojem a obrobkem, který realizuje konkrétní obráběcí stroj.

Hlavní řezný pohyb může být: přímočarý, otáčivý nebo složený.

 • Přímočarý je hlavní pohyb při hoblování, obrážení a protahování.

 • Otáčivý je hlavní pohyb při soustružení, vrtání, vyvrtávání, frézování, broušení a dalších pracích.

 • Složený je hlavní pohyb u honování, lapování, superfiniše a některých dalších speciálních pracích.

 

Výsledná řezná rychlost  ve  

{v_e= ^{\sqrt{}} \; v_c^{^{2}}+v_f^{2}}\ [m.min^{-1}]\s 

vc – řezná rychlost (rychlost hlavního řezného pohybu) [m.min-1].

vf – posuvová rychlost [mm.min-1].

 

Rychlost hlavního pohybu - řezná rychlost se vypočítá ze vztahu:

v_c=\frac{\pi \cdot d\cdot n}{1000} \ [m.min^{-1}]

d – průměr nástroje nebo obrobku [mm]. 

n – otáčky nástroje (vřetena) nebo obrobku [min-1].

 

Příklad 1.

Vypočítejte rychlost hlavního pohybu, je-li průměr obrobku 200 mm a otáčky jsou 120 za minutu.

vc = ? [m.min-1]

d = 200 mm

n = 120 min-1

vc = 75 m.min-1

Řezná rychlost bude 75 m.min-1.

 

Posuvová rychlost vf je vyjádřena jako okamžitá rychlost posuvového pohybu.

Rychlost posuvu vypočítáme ze vztahu:

vf = fo . n [mm.min-1]

fo – posuv na otáčku  [mm].

n – otáčky vřetene [min-1].

 

Příklad 2.

Vypočítejte rychlost posuvu, znáte-li posuv na otáčku, která činí 120 mm a otáčky jsou 80 za minutu.

vf = ? [mm.min-1]

fo = 120 mm

n = 80 min-1

vf = 120 . 80 [mm.min-1]

vf = 9600 mm.min-1

Rychlost posuvu bude 9600 mm.min-1.

 

U nástrojů s více zuby (např. frézy) rychlost posuvu vypočítáme:

vf = fz . z . n [mm.min-1]

fz – posuv na zub  [mm].

z – počet zubů

n – otáčky vřetene [min-1].

 

Příklad 3.

Vypočítejte rychlost posuvu při frézování, je-li posuv na zub 0,1 mm, počet zubů 20 a otáčky jsou 40 za minutu.

vf = ? [mm.min-1]

fz = 0,1 mm

z = 20

n = 40 min-1

vf = 0,1 . 20 . 40 [mm.min-1]

vf = 80 mm.min-1

Rychlost posuvu bude 80 mm.min-1.

 

Posuv (vedlejší řezný pohyb) je pohyb mezi nástrojem a obrobkem, při kterém dochází k odřezávání třísky v požadované délce obrobku.

Druhy posuvu:

 • podélný (např. podélné soustružení válcové plochy)

 • příčný (např. čelní soustružení, zapichování, upichování)

 • složený (např. soustružení kuželových ploch).

Posuv koná:

 • nástroj (soustružení, vrtání, hoblování)

 • obrobek (frézování, rovinné broušení).

Posuv může být:

 • plynulý – probíhá současně s hlavním řezným pohybem při soustružení, vrtání, frézování, broušení apod.
 • po přítrzích – obrobek nebo nástroj vykonává posuvný pohyb v době, v níž se hlavní řezný pohyb nekoná, to je např. u hoblování, obrážení, kdy posuv nastává v úvratích mezi pracovními zdvihy.

Posuv se udává v:

 • mm na jednu otáčku obrobku nebo nástroje 

 • mm na jeden zdvih nebo dvojzdvih pracovního stolu

 • mm.min-1 jako posuvová rychlost pracovního stolu

 • mm na zub nástroje.

Přísuv je pohyb, který slouží k relativnímu přiblížení mezi nástrojem a obrobkem do pracovní polohy. Není složkou řezného pohybu. Přísuv je pohyb, kterým se nástroj nastaví na žádanou hloubku řezu. Určitá část přísuvu může být zrychlena, tzv. rychloposuv.

Hloubka řezu (axiální) ap je vzdálenost měřená mezi obráběnou a obrobenou plochou ve směru přísuvu, nebo měřená na odebíraném materiálu ve směru kolmém k hlavnímu řeznému pohybu a posuvu. Je udávána vždy v milimetrech.

 

1 hlavní řezný pohyb

2 vedlejší řezný pohyb (posuv)

3 přísuv

obrazek

Obr. 1: Řezné pohyby u různých druhů obráběcích technologií
 

 

Hlavní řezný pohyb koná nástroj fréza.

Vedlejší řezný pohyb (posuv) koná obrobek.

Přísuv koná nástroj.

1 - obráběná plocha

2 - řezná plocha

3 - obrobená plocha

 

Obr. 2: Řezné pohyby a plochy na obrobku

 

Hlavní řezný pohyb, posuv i přísuv může z absolutního pohledu konat jak nástroj, tak i obrobek.

Zdroje

Obrázky:

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

 1. Jaké znáte pohyby při obrábění?
 2. Jaké znáte druhy posuvu?
 3. Co koná posuv?
 4. Jaký může být posuv?
 5. Co je to přísuv?
 6. Co je to hloubka řezu?

Otázky pro žáky SŠ

 1. Jaké znáte pohyby při obrábění? Popište je.
 2. Jaké znáte druhy posuvu? Uveďte příklad.
 3. Co koná posuv? Uveďte příklad.
 4. Jak probíhá posuv?
 5. Vysvětlete pojem přísuv.
 6. Vysvětlete pojem hloubka řezu.