Nástrojové roviny

Nástrojové roviny

Nástrojové i geometrické parametry jsou charakterizovány pomocí úhlů, které jsou definovány v přislušných rovinách. Pro jednoznačnou identifikaci úhlů řezné části se definují dvě souřadnicové soustavy.

  • nástrojová - v této rovině se definuje geometrie řezné části ve statickém pojetí. Uplatní se zejména při konstrukci, výrobě, kontrole a ostření nástroje. Roviny používané v této rovině se nazývají nástrojové roviny. [1]
  • pracovní - tato soustava se nazývá také jako efektivní nebo kinetická. Identifikuje se zde geometrie v procesu řezání. Roviny používané v této soustavě se nazývají pracovní roviny. Jejich názvy a značení je totožné jako u nástrojových rovin, s tím rozdílem, že se přidává index e (např. Pre). [1]

 

Nástrojové roviny

Nástrojová rovina základní Pr - je rovina procházející uvažovaným bodem ostří a je kolmá na předpokládaný směr hlavního řezného pohybu. [1]

Nástrojová rovina boční Pf - je rovina procházející uvažovaným bodem ostří, leží v ní vektor posuvového pohybu vf a je kolmá na rovinu základní Pr (Leží v ní vektory všech pohybů vc, vf, ve, a všeobecně je tato rovina orientována ve směru posuvového pohybu). [1]

Nástrojová rovina zadní Pp - je rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na nástrojovou rovinu základní Pr a na nástrojovou rovinu boční Pf[1]

Nástrojová rovina ostří Ps - je rovina tečná k ostří v uvažovaném bodě ostří, kolmá na rovinu základní Pr[1]

Nástrojová rovina ortogonální Po - je rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na nástrojovou rovinu základní Pr a nástrojovou rovinu ostří Ps[1]

Nástrojová rovina normálová Pn - je rovina kolmá na ostří S v uvažovaném bodě ostří. Jako jediná není obecně kolmá na nástrojovou rovinu základní Pr (pouze když je úhel sklonu ostří λs = 0). [1]

Nástrojová rovina největšího spádu čela Pg - je rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na stopu roviny čela a na nástrojovou rovinu základní Pr. Vyznačuje se tím, že úhel čela měřený v této rovině je nejvyšší, tedy γg je maximální. [1]

Nástrojová rovina největšího spádu hřbetu Pb - je rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na rovinu hřbetu nástroje Aα a na nástrojovou rovinu základní Pr. Vyznačuje se tím, že úhel hřbetu měřený v této rovině je nejmenší, tedy αb je minimální. [1]

1 - předpokládaný směr vektoru hlavního řezného pohybu

2 - směr posuvového pohybu

3 - uvažovaný bod ostří.

Obr. 1: Roviny nástrojové souřadné soustavy soustružnického nože

 

Pracovní roviny

V pracovní (efektivní, kinetické) souřadnicové soustavě se identifikuje geometrie řezné části nástroje v procesu řezání. Roviny používané v pracovní souřadnicové soustavě se nazývají pracovní roviny.

Pracovní rovina základní Pre - je rovina procházející uvažovaným bodem ostří a je kolmá na předpokládaný směr řezného pohybu. [1]

Pracovní rovina boční Pfe - je rovina procházející uvažovaným bodem ostří, je rovnoběžná se směrem posuvového pohybu a je kolmá na pracovní rovinu základní Pre[1]

Pracovní rovina zadní Ppe - je rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na pracovní rovinu základní Pre a na pracovní rovinu boční Pfe[1]

Pracovní rovina ostří Pse - je rovina tečná k ostří v uvažovaném bodě ostří a je kolmá na pracovní rovinu základní Pre[1]

Pracovní rovina ortogonální Poe - je rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na pracovní rovinu základní Pre a pracovní rovinu ostří Pse[1]

Pracovní rovina normálová Pne - je rovina kolmá na ostří S v uvažovaném bodě ostří. Pracovní rovina normálová Pne je totožná s nástrojovou rovinou normální Pn, tudíž lze zapsat Pne = Pn[1]

Pracovní rovina největšího spádu čela Pgeje rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na stopu roviny čela a pracovní rovinu základní Pre. Tato rovina se vyznačuje tím, že pracovní úhel čela v ní měřen je ze všech pracovních úhlů čela největší, tedy γge je maximální. [1]

Pracovní rovina největšího spádu hřbetu Pbe - je rovina procházející uvažovaným bodem ostří, kolmá na hřbet nástroje Aα a pracovní základní rovinu Pre. Tato rovina se vyznačuje tím, že pracovní úhel hřbetu v ní měřen je ze všech pracovních úhlů čela nejmenší, tedy αbe je minimální. [1]

1 - směr hlavního pohybu

2 - směr posuvového pohybu

3 - směr řezného pohybu

4 - uvažovaný bod ostří.

Obr. 2: Roviny pracovní souřadnicové soustavy soustružnického nože

Zdroje
  • [1] - BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ a Lenka PETŘKOVSKÁ. Technologie II - 1. díl. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8

Obrázky:

  • Obr. 1, 2: BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ a Lenka PETŘKOVSKÁ. Technologie II - 1. díl. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8.
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

  1. Vyjmenujte, které úhly se nachází v nástrojové rovině.
  2. Vyjmenujte, které úhly se nachází v pracovní rovině.

Otázky pro žáky SŠ

  1. Vyjmenujte, které úhly se nachází v nástrojové rovině a popište je.
  2. Vyjmenujte, které úhly se nachází v pracovní rovině a popište je.