Hmyz III

HMYZ III

Hmyz s proměnou dokonalou (Holometabola)

Skupina zahrnuje řády hmyzu patřící do podtřídy KŘÍDLATÍ, kteří mají vývoj nepřímý s proměnou dokonalou. Vývojová stádia jsou celkem čtyři: vajíčko, larva, kukla, dospělec.

Řád: SÍŤOKŘÍDLÍ

 • starobylá skupina, známá již z prvohor

 • teplomilný hmyz

 • 2 páry křídel s hustou žilnatinou

 • tělo - většinou protáhlé, křehké

 • ú.ú.- kousací

 • larvy i dospělci většinou draví (mimotělní trávení)

Zástupci:

 • zlatoočka obecná

  • nejběžnější zástupce, živí se mšicemi (larva) - užiteční

  • přezimuje ve formě imaga (zlatově zbarvené oči)

 • mravkolev obecný

  • větší, teplá místa

  • larva číhá na kořist na dně jamky v písku (loví mravence)

Řád: BLANOKŘÍDLÍ

 • asi 280 000 druhů, u nás asi 10 000 druhů

 • tvoří téměř čtvrtinu u nás žijících druhů hmyzu

 • křídla:

  • 2 páry blanitých křídel - redukovaná žilnatina (řídká)

  • u některých redukce křídel (dělnice mravenců)

  • skládají je naplocho na zadeček

 • ú.ú.- kousací nebo lízavě sací

 • na hlavě pár složených očí (mohou mít i 3 jednoduchá očka)

 • samičky mívají kladélko, u některých přeměněné na žahadlo (často také žihadlo)

 • řadíme sem druhy užitečné (opylovači ) i škodlivé

 • často vytvářejí společenstva tzv. individua vyššího řádu

Podřád: ŠIROPASÍ

 • zadeček široce přisedlý k hrudi (bez stopky)

 • larvy: housenice, mají víc zadečkových (nepravých) končetin, jinak se podobají housenkám, jsou býložravé (škodí)

Zástupci:

 • pilatka švestková

  • larvy způsobují červivost švestek
 • pilořitka velká

  • dlouhým kladélkem klade vajíčka do dřeva jehličnanů

  • larvy žerou dřevo (škůdce)

  • dospělci napodobují vzhledem sršně

Podřád: ŠTÍHLOPASÍ

 • zadeček připojen ke hrudi úzkou stopkou (tělo rozděleno na 2 díly)

 • samičky mají zadeček zakončen kladélkem (žlabatky a lumci) nebo žahadlem (kutilky, vosy, mravenci, čmeláci, včely)

kladélkatí

žlabatky a lumci - zadeček mívají zakončen štíhlým kladélkem

žlabatky:

 • býložravé, kladou vajíčka do rostlinných pletiv hálky
 • žlabatka listová

  • na spodní straně listů dubu se tvoří hladké hálky (jako třešeň)
 • žlabatka růžová

  • hálky na šípkových růžích, vypadají jako trsy mechu

lumci:

 • samičky kladou vajíčka do larev jiného hmyzu (v nich se nakonec i zakuklí)
 • lumek velký

  • štíhlé protáhlé tělo, užitečný!

  • dlouhé kladélko (až 5 cm), jím přes kůru a dřevo pronikne až k larvě dřevokazného hmyzu (pilořitka, tesařík) a naklade do ní vajíčka

Lumek velký

Obr. 2: Lumek velký - samička klade vajíčka

 • lumčík žlutonohý

  • cizopasí na housenkách běláska zelného (užitečný)

žahadloví

 • samičky mívají žahadlo spojené s jedovými žlázami

 • zahrnuje dravé nebo býložravé druhy

samotářské druhy:

 • kutilky (= samotářské vosy):

  • larvám nosí „živé konzervy“ = hmyz omráčený jedem
  • kutilka písečná

  • květolib včelí - loví včely za letu pro své larvy

 • samotářské včely:

  • žijí pouze v párech, o potomky se stará samička

  • živí se pylem a nektarem

společenské druhy:

 • mravenci:

  • všežravý společenský hmyz, kolonie až 0,5 milionu jedinců

  • kasty, dělba práce, bezkřídlí i okřídlení

  • některé druhy mají žahadlo, u ostatních zaniklo, ale koušou

obrazek

Obr. 3: Mravenec - stavba těla

 • mravenec lesní

  • jsou užiteční - loví hmyz (škůdce) - ochránce lesa

  • až 1 m vysoká mraveniště z jehličí
 • mravenec obecný

  • běžný na polích, zahradách, hnízdo pod zemí
 • mravenec žahavý - rezavý, žahadlo

 • vosy, sršně:

  • živí se dravě (i všežravci)

  • hnízda si staví z papírové hmoty vzniklé rozžvýkáním dřeva

  • společnosti (society) jsou jednoleté, přezimuje oplozená samička

 • vosa útočná

  • hojná, černožlutě pruhovaná, silná kusadla, hnízdo v zemi

  • larvy krmí hmyzem, na podzim sladkými plody

 • sršeň obecná

  • hnízda v dutinách stromů, i v půdních prostorách lidských obydlí

  • žlutohnědě pruhovaná, ochlupená (2 - 3,5 cm)

 • čmeláci:

  • opylovači trubkovitých květů jetelů (tam se včela nedostane)

  • zavalité, hustě chlupaté tělo, společnosti jednoleté

 • čmelák zemní

  • hnízda v zemi, chráněný
 • včely:

  • včela medonosná:

  • významý opylovač, užitek - med, vosk, mateř. kašička, jed, propolis

  • včelí jed je pro člověka nebezpečnější než sršní

  • tvoří trvalé (obligátní) společnosti (40 - 80 tisíc jedinců)

  • jediná královna - matka (jednou za život se páří s více trubci, pak už jen klade vajíčka, až 2000 denně), dělnice-neplodné samice, trubci při rojení oplodní matku (na konci léta je dělnice vyhánějí z úlu)

Řád: CHROSTÍCI

 • jsou příbuzní motýlů, jejich křídla jsou n arozdíl od motýlů pokryta jemnými chloupky

 • larvy žijí ve vodě, často staví schránky ("živá dřívka")

 • jsou potravou ryb

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6. 

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: „Jamka larvy mravkolva“ od Original uploader was Ervinpospisil at cs.wikipedia – Transferred from cs.wikipedia; Transfer was stated to be made by User:sevela.p..[online]. [cit. 2015-01-02] Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons Dostupné na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jamka_larvy_mravkolva.JPG#mediaviewer/File:Jamka_larvy_mravkolva.JPG
Obr. 2: Lumek velký - samička klade vajíčka. „Rhyssa persuasoria“ od Paweł Strykowski – http://www.strykowski.net.[online]. [cit. 2015-01-02]. Licencováno pod CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhyssa_persuasoria.jpg#mediaviewer/File:Rhyssa_persuasoria.jpg
Obr. 3: Mravenec - stvba těla [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.kbi.zcu.cz/OB/studium/invert/obra/16_901.jpg

Obr. 4:  „Trichoptera larvenbau“ od Kristian Peters -- Fabelfroh 13:22, 17 December 2005 (UTC) – photographed by myself. [online]. [cit. 2015-01-02]. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trichoptera_larvenbau.jpeg#mediaviewer/File:Trichoptera_larvenbau.jpeg

Obr. 5: Hálky žlabatky listové. [online]. [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: http://www.e-herbar.net/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=582&g2_serialNumber=4

Doplňující učivo

Mravkolev obecný - dravá larva číhá na dně jamky v písku na svou kořist, nejčastěji mrcence.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Jamka_larvy_mravkolva.JPG/193px-Jamka_larvy_mravkolva.JPG

Obr. 1: Jamka larvy mravkolva

Kontrolní otázka

Vyber škůdce:

a/ lumek velký

b/ pilořitka velká

c/ zlatoočka obecná

Víte, že ...

Larvy chrostíků si staví rourkovité schránky (z kamínků, ulit atd.), kterým se říká „živá dřívka“.

Obr. 4: Schránky larev chrostíků

Čti také

Žlabatky kladou vajíčka do rostlinných pletiv. Pletiva zduří v novotvary = hálky. Uvnitř se vyvíjí larva (výživa, ochrana).

Obr. 5: Hálky žlabatky listové

Otestuj se

 

 1. Zakroužkuj bezkřídlý hmyz
  a) lumek
  b) blecha
  c) střevlík
 2. Larva číhá na kořist na dně jamky v písku jamky, o který hmyz se jedná?
  a) mravkolev
  b) pilořitka
  c) zlatohlávek
 3. Mšicemi se neživí
  a) zlatoočka
  b) slunéčko
  c) chroust
 4. Dlouhé kladélko má
  a) kobylky
  b) švábi
  c) lumek
 5. „Živá dřívka“ jsou larvy
  a) chvostoskoka
  b) chroustka
  c) chrostíka
 6. Spavou nemoc přenáší
  a) komár
  b) moucha tse-tse
  c) blecha
 7. Ústní ústrojí lízací má
  a) včela
  b) vosa
  c) sršeň