Tvorba nárůstku a jeho vliv na obrábění

Tvorba nárůstku a jeho vliv na obrábění

Mezi čelem nástroje a třískou vzniká velká třecí síla, která brzdí část třísky přiléhající k čelu řezného nástroje. V těchto částech vzniká sekundární plastická deformace, která je příčinou vzniku nárůstku. Nárůstek je tvořen plasticky zdeformovanými částicemi obráběného materiálu. Jeho tvar, velikost a stabilita závisí na fyzikálních vlastnostech obráběného materiálu a na řezných podmínkách. Nárůstek je tvrdší než obráběný materiál. Je schopný řezat a přebírá částečně funkci břitu nástroje. Nárůstek se při obrábění postupně zvětšuje, tím se také postupně mění i skutečný úhel řezu. Nárůstek má vliv i na hloubku řezu. V určitou chvíli dochází k deformaci nárůstku a potom k jeho rozrušení. Nárůstek tak stále vzniká a zaniká. Část rozrušeného nárůstku ulpí na obráběné ploše a část odchází s třískou. Tím vzniklá obrobená plocha má pak větší drsnost. Nárůstek vzniká jen za určitých podmínek. Největší vliv na tvorbu má řezná rychlost. Nárůstek se tvoří nejčastěji u hliníku a jeho slitin. Litiny májí malou plasticitu, takže je u nich tvorba nárůstku minimální.

Nárůstek se neobjevuje při malých řezných rychlostech do 5 m.min-1 a při vyšších řezných rychlostech od 80 m.min-1 .

Nezbytným předpokladem pro vznik nárůstku je existence čistého kovového styku mezi řezným nástrojem a obrobkem a jeho schopnost adhezního svařování. Nárůstek se tvoří velmi rychle na hrubém povrchu řezného nástroje. [2]

Nárůstek:

 • ovlivňuje geometrii nástroje,

 • mění skutečné rozměry obrobku,

 • zhoršuje jakost obrobené plochy,

 • způsobuje kmitání soustavy stroj – nástroj - obrobek.

Nárůstek se může odstranit:

 • změnou řezných podmínek, zejména řezné rychlosti

 • použitím vhodné chladicí kapaliny

 • lapováním čelní plochy nástroje.

S rostoucí pevností obráběného materiálu velikost nárůstku klesá.

Popis k obrázku č.1: Tvorba nárůstku

1 - 4 vrstvy nárůstku

h - hloubka řezu

Δh - zvětšení hloubky řezu vlivem vzniku nárůstku 1 - 4

σsk - skutečný úhel řezu

γnsk - zvětšený normálový úhel čela

Obr. 1: Tvorba nárůstku
Zdroje
 • [2] - DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. 424 s.

Obrázky:

 • Obr. 1: DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. 424 s.
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

 1. Co je nárůstek a kde se tvoří?
 2. Co ovlivňuje nárůstek?
 3. Jak můžeme nárůstek odstranit?

Otázky pro žáky SŠ

 1. Vysvětlete pojem nárůstek. Kde se tvoří?
 2. Vysvětlete, co ovlivňuje nárůstek.
 3. Popište, jak se dá nárůstek odstranit.