Trvanlivost a životnost břitu nástroje

Trvanlivost a životnost břitu nástroje

Trvanlivost nástroje

Během obrábění se nástroj otupuje a jeho řezivost se snižuje. Tato skutečnost se projeví zvýšením řezného odporu, a tím i příkonu stroje, chvěním obrobku, zhoršením přesnosti a kvality obrobených ploch. Proto je nutno při určitém stupni otupení nástroj ze stroje vyjmout a znovu naostřit. Doba práce nástroje při jednom jeho naostření se nazývá trvanlivostí břitu. Udává se v minutách.

Mezi trvanlivostí břitu a řeznou rychlostí platí vztah:

T\cdot v^{m}=konst.

nebo

\frac{T_{2}}{T_{1}}=\left ( \frac{v_{1}}{v_{2}} \right )^m

T - trvanlivost břitu [min]

v1,2 - řezná rychlost  [m.min-1]

T1 - trvanlivost břitu při řezné rychlosti v1  [min]

T2 - trvanlivost břitu při řezné rychlosti v2  [min]

m - exponent, jehož velikost závisí na materiálu obrobku, materiálu břitu nástroje, geometrii nástroje a řezných podmínkách. Nabývá hodnot m = 2 až 10. [_]

Z výše uvedené rovnice vyplývá mimořádný význam správné volby řezné rychlosti.

Příklad 4.

Při obrábění oceli nástrojem z rychlořezné oceli může exponent m nabýt velikosti 10. Jestliže by nástroj při správně volené řezné rychlosti v1 dosahoval trvanlivosti T1 = 480 minut, což je celá pracovní směna, zmenšila by se při dvojnásobné řezné rychlosti v2 jeho trvanlivost na:

T_2=T_1\cdot \left ( \frac{v_{1}}{v_{2}} \right )^m=480\cdot \left ( \frac{1}{2} \right )^{10}=0,47 min=28 s

 

Životnost nástroje

Životností břitu se rozumí součet všech trvanlivostí od prvého použití nástroje do jeho vyřazení z užívání.

Nástroje, které lze ostřit jsou vyřazeny v případě, že byla odbroušena celá jejich funkční část.

U výměnitelné břitové destičky v případě, že byly použity všechny jejich břity.

 

Životnost přebrušovaného nástroje

Z=\sum T_i=T\cdot \left ( x+1 \right )         [min]

Ti – jednotlivé trvanlivosti  [min]

T – aritmetický průměr hodnot Ti  [min]

x – počet možných ostření, které nástroj snese [-]

1 – první naostření z výroby   [1]

 

Životnost pro nástroje s mechanicky upínanými vyměnitelnými břitovými destičkami

Z=\sum T_i=T\cdot \left q         [min]

Ti – trvanlivosti jednotlivých ostří destičky  [min]

T – aritmetický průměr hodnot Ti  [min]

q – počet použitelných ostří destičky [-]   [1]

 

Zdroje
  • [1] - BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ a Lenka PETŘKOVSKÁ. Technologie II - 1. díl. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8.
  • DRIENSKY, Dušan, Pavel FÚRIK, Terézia LEHMANOVÁ a Josef TOMAIDES. Strojní obrábění I. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. 424 s.
  • HAMERNÍK, Jan. Základy obrábění. [online]. [cit. 2015-01-22]. Dostupné z: http://jhamernik.sweb.cz/obrabeni.htm

 

Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

  1. Jak se nazývá doba práce nástroje při jednom jeho naostření?
  2. V čem se udává trvanlivost?
  3. Co se rozumí životností břitu?

Otázky pro žáky SŠ

  1. Vysvětlete, jak se nazývá doba práce nástroje při jednom jeho naostření.
  2. V čem se udává trvanlivost?
  3. Vysvětlete životnost břitu.