Upínání brusných kotoučů

Upínání brusných kotoučů

Správné upnutí brusných kotoučů je velice důležité nejen z hlediska kvality opracovávaných ploch, ale i z hlediska bezpečnosti práce. Brusné kotouče musí být na brousící vřeteno upevněny odborně (požadovaná přesnost) s dodržením všech bezpečnostních předpisů.

Před upevněním se vyzkouší brusný kotouč mírným poklepem dřevěnou paličkou, a poslechem zjistíme, jaký má tón. Jeho tón musí být jasný. Nejasný křaplavý nebo přidušený tón signalizuje vadný kotouč, který nesmíme použít. S brousícími kotouči je třeba zacházet velmi opatrně a chránit je před nárazy.

Brusný kotouč se nasazuje na vřeteno. Díra v brusném kotouči má být jen o málo větší, než je průměr čepu, aby bylo možno brusný kotouč lehce nasadit. Vůle však nesmí být příliš velká, aby nenastalo výstředné uložení kotouče. Předpis pro doporučená uložení brusných kotoučů na vřetenech nebo upínacích přírubách je dle ČSN 22 4501.

 

Příklady doporučených uložení:

 • brousící a řezací kotouče pro přesné broušení a hrubovací kotouče pro vysoké obvodové rychlosti H12/e8

 • brousící kotouče hrubovací a prstencové kotouče H13/e8

 • brousící kotouče pro bezhroté broušení a všechny kotouče s šířkou nad 80 mm H12/d8

 

Zásady pro upínání brusných kotoučů

 • Protože vadný nebo poškozený kotouč může být při vysokých otáčkách nebezpečný, zkoušíme kotouč volně nasazený na trn poklepem dřevěnou paličkou a podle vyvozeného tónu lze poznat vadu kotouče.

 • Brusné kotouče bývají křehké, proto je nutné chránit kotouče před nárazy a manipulovat s nimi velmi opatrně.

 • Kotouč se nasazuje na vřeteno lehce bez použití síly, za tímto účelem je mezi kotoučem a vřetenem minimální vůle, která zároveň nepřipustí výstředné uložení.

 • Doporučená uložení brusných kotoučů na vřetenech nebo upínacích přírubách předepisuje příslušná norma.

 • Při upínání brusných kotoučů se mezi upínací příruby a kotouč vkládají pružné podložky z pryže, kůže nebo měkkého papíru, které musí pokrývat celou upínací plochu obou přírub a musí je přesahovat po celém obvodu nejméně o 1mm.

 • Kotouč je nutné po lehkém sevření přírubami vystředit, tzn. rozdělit stejnoměrně vůli tak, aby nevzniklo výstředné uložení.

 • Upínací příruby (levá i pravá) musí mít stejné průměry.

 • Průměr přírub musí být větší než 1/3 průměru brusného kotouče.

 • Matice nebo šrouby upínacích přírub nesmí být utahovány nepřiměřenou silou nebo údery.

 • Při práci musí být brousící kotouče chráněny krytem.

 • Brusný kotouč se po upnutí na vřeteno brusky uvede do chodu na prázdno při pracovních otáčkách na dobu 5 min.

 • S brusným kotoučem je dovoleno pracovat po prověření, že je dobře upnutý a nepoškozený.

 

Obr. 1: Kontrola brusného kotouče poklepem

 

Upínání různých druhů brusných kotoučů

                     

Obr. 2: Upnutí plochého kotouče (1- měkká vložka, 2 – příruba)
                                   
 
                           obr. 3
 
Obr. 3: Upnutí plochého kotouče s oboustranným vybráním (1 – vyvažovací závaží, 2 - brusný kotouč, 3 - brousící vřeteno, 4,5 - příruby, 6 - matice, 7 - šrouby)
 
     
Obr. 4: Upnutí plochého kotouče    (1 – brusný kotouč, 2 - příruba, 3 - upínací matice, 4 - šrouby, 5 - přívod chladící kapaliny, 6 - magnetická upínací deska)       
 
 
                           
Obr. 5: Prstencový kotouč     (1 – brousící kotouč, 2 - brousící vřeteno, 3 - upínací příruba, 4 - upevňovací šroub)                  
 
 
 
                             
Obr. 6: Miskovitý kotouč  (1 – upínací vřeteno, 2 - brusný kotouč, 3 - upínací matice, 4 - podložka)
 
 
                         
Obr. 7: Kotouč s jednostranným vybráním  (1 – brousící kotouč, 2,3 - upínací příruby)

 

 

 

 

     

 

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

    

        Obrázky:

 • Obr. 1, 2, 3, 5, 6, 7: OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.

 

 

 

Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Z jakých hledisek je důležité, aby brusný kotouč byl správně upnutý?

           

              Otázky pro žáky SŠ

 1. Co může způsobit špatné upnutí brusného kotouče?
 2. Jak se zkouší brusný kotouč před upnutím?

 3. Na co si musíme dávat pozor při manipulaci s brusným kotoučem?

 4. Jakého druhu uložení je použito při upínání brusného kotouče a proč?

 5. Co se vkládá mezi brusný kotouč a upínací přírubu?

 6. Jaký musí být průměr upínacích přírub?

 7. Na co si musíme dávat pozor při utahování šroubů nebo matic upínacích přírub?

 8. Musí být brousící kotouče při práci chráněny, případně jak?

 9. Jakým způsobem prověřujeme kotouč a jeho upnutí?

Zapamatuj si

Správné upnutí brusných kotoučů je velice důležité nejen z hlediska kvality opracovávaných ploch, ale i z hlediska bezpečnosti práce.