Kruhoústí

Třída: KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata)

Charakteristika:

 • vodní obratlovci s jednoduchou tělní organizací – bez čelistí a bez párových končetin

 • mají protáhlý tvar těla

 • mají nepárový ploutevní lem sloužící k pohybu

 • živí se filtrací nasávané vody nebo paraziticky (dravě)

 • po celý život zachovanou chordu

 • mají tzv. pololebku – mozek je shora kryt pouze vazivovou blánou

 • kůže je hladká, bez šupin; pokožka je několikavrstevná a její žlaznaté buňky vylučují slizovitý h l e n (ochrana)

Systém:

 • Podtřída: Sliznatky

 • Podtřída: Mihule

Podtřída: Sliznatky

 • mořští bezčelistnatci

 • velmi primitivní znaky (tělesná stavba primitivnější nežli stavba mihulí)

 • nevytvářejí přísavný terč

 • tělo protáhlé, hadovité (délka 1 m)

 • oči jsou přerostlé kůží a druhotně redukovány

 • výkonné slizotvorné žlázy => sliz se vylučuje jako ochranný obal sliznatek

 • jsou masožravé a živí se často mrtvými a umírajícími živočichy

 • rozmnožují se vícekrát za život

 • vývoj přímý (larva není)

Podtřída: Mihule

 • vývoj probíhá přes larvu - m i n o h a

 • minoha se živí filtrováním potravy
 • po 3 – 4 letech se mění v dospělce

 • typický zástupce mihule potoční, žijící v horských potocích

mihule potoční

 • tělo:  je válcovitého tvaru, mají ocasní a hřbetní ploutev, cca 15 cm

 • za hlavou má po stranách těla 7 v řadě ležících žaberních otvorů

 • na předním konci těla se nachází přísavná nálevka s ústním otvorem

http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto01/foto_007.jpg

Obr. 2: Mihule potoční

Povrch těla:

 • kůže je lysá

Trávicí soustava (TS):

 • široká savá ústa na dně přísavné nálevky – přichycují se ke kořisti, kamenům, lodím
 • v ústní dutině se nacházejí rohovité zuby  a jazyk

 • v dospělosti mihule potoční již žádnou potravu nepřijímá a její trávicí soustava zakrňuje

Nervová soustava (NS):

 • mozek je malý ( 5 částí: prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek , koncový mozek)

Smyslové orgány (SS):

 • po stranách těla proudový orgán, jenž obdobou postranní čáry ryb – reakce na proudění a tlak vody

Cévní soustava (CS):

 • srdce: 1síň + 1komora = tzv. venózní srdce – proudí jím pouze odkysličená krev, jež se okysličí na žábrách

Dýchací soustava (DS):

 • 7 párů žaberních oblouků
 • žábry jsou bohatě prokrveny vlásečnicemi

Vylučovací soustva (VS):

 • prvoledviny; nacházejí se v zadní polovině těla

Rozmnožovací soustava (RS):

 • gonochoristi
 • vývoj nepřímý (stádium larvy)

 • rozmnožují se jednou za život a po spáření obě pohlaví umírají

další zástupci:

 • mihule říční 

  • počátkem 20. století v našich řekách 

  • larvy žijí ve sladkých vodách

  • dospělec žije v moři a ke tření se přemisťuje do řek

 • mihule mořská - měří až 1 metr, žije v Atlantském oceánu

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Kruhovitá přísavka mihule. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/20723.jpg

Obr. 2: Mihule potoční. [online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto01/foto_007.jpghttp://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto01/foto_007.jpg

Kontrolní otázka

Doplň:

Mihule obývají především ___________________ (jaké?) prostředí. V dospělosti jsou většinou _________________________ ryb. Mihule mají ústní otvor s ___________________ .Larva mihulí se jmenuje _____________________ a mihule po vytření ____________________.

Doplňující učivo

Vědecký název Cyclostomata je z řec. kyklos = kruh, stoma = ústa.

Kruhovitá přísavka: rohovité zoubky a pysky se svalnatým jazykem.

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/20723.jpg

Obr. 1: Kruhovitá přísavka mihule

 

Kontrolní otázka

Larva mihule se nazývá:

a) minoha

b) veliger