Druhy vyvažování

Druhy vyvažování

Brusné kotouče vyvažujeme dvěma způsoby, statickým vyvažováním a dynamickým vyvažováním.

Statické vyvažování

Provádíme-li statické vyvažování brusného kotouče, upneme tento kotouč přírubami a nasadíme na vyvažovací trn. K statickému vyvažování používáme vyvažovací stojánek s odvalovacími dráhami. Odvalovací dráhy musí být přesně ustanoveny do vodorovné polohy. Kotouč upevněný na vyvažovacím trnu se položí na odvalovací dráhy vyvažovacího stojánku, po kterých se samovolně odvalí do polohy, kdy je nejhmotnější místo kotouče v nejnižším bodě. Na protilehlé straně nejhmotnějšího místa kotouče se udělá křídou značka a pod ní se v drážce příruby umístí přestavitelné závaží. Dalším opakovaným odvalováním kotouče zjišťujeme další nejtěžší místa a postupně vyvažujeme kotouč pomocí přestavitelných závaží, až do doby, kdy kotouč zůstane stát v jakékoli poloze.

K uchycení a přesouvání vyvažovacích závaží jsou v přírubách uchycujících kotouč jedna nebo dvě drážky. Po vyvážení brusný kotouč orovnáme, čímž dojde k nerovnoměrnému rozložení hmotnosti kotouče a tedy nevyvážení. Proto po orovnávání celý postup vyvažování zopakujeme.

Při dlouhodobém broušení a velkém opotřebení brusného kotouče může dojít k rozvážení kotouče a musíme provést opětovné vyvážení kotouče.

Používáme-li při broušení chlazení, může dojít k nerovnoměrnému nasáknutí chladicí kapaliny kotoučem a tím k nevyvážení kotouče. V praxi necháváme před vypnutím brusky brusný kotouč v otáčkách bez přívodu chladicí kapaliny, aby se kotouč odstředivou silou této kapaliny zbavil. Pokud je brusný kotouč v klidu, nikdy na něj nepouštíme chladicí kapalinu.

Dynamické vyvažování

Brousící kotouč se při broušení otáčí vysokými otáčkami, které mohou při dynamickém nevyvážení kotouče způsobit  zvýšení tlaku v ložiscích a zároveň rozkmitání celého stroje.

Dynamickým vyvažováním se snažíme dosáhnout toho, aby výslednice všech odstředivých sil a jejich momenty byly nulové.

Dynamické vyvažování se provádí zařízením, které se montuje na přírubu brousícího kotouče nebo na řemenici brousícího vřetena. Uvedené zařízení obsahuje závaží umístěné na spirální drážce, které se samočinně vzdaluje nebo přibližuje k ose rotace a tím mění polohu rotujícího těžiště. Zařízení pro vyvažování se vyrábí ve čtyřech velikostech a označuje se značkou IZV.

Dalším způsobem dynamického vyvažování je vyvažování na základě snímání chvění. Při vyvažování pomocí snímače chvění posouváme závažím na řemenici vřetena a na kotouči tak, aby chvění vřeteníku bylo minimální.

 

         

Obr. 1: Statické vyvažování brusného kotouče na stojánku. 
 
Obr. 2: Statické vyvažování brusného kotouče na stojánku.
1 – brusný kotouč
2 – příruba
3 – vyvažovací trn
4 – odvalovací dráhy
5 – značka křídou (protější strana nejtěžšího místa kotouče)
6  – závaží
 
Obr. 3:  Snímání chvění při dynamickém vyvažování kotouče i brousícího vřeteníku. (1 - brousící vřeteník, 2 - snímač chvění, 3 - přístroj pro měření chvění)

 

Zdroje
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. stroj. zaměření. 1, Základní poznatky. Praha: Wahlberg, 1993. 268 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • FRISCHHEZ, Adolf. Technologie zpracování kovů: Učeb. text pro stř. odb. šk. a stř. odb. učil. především stroj. zaměření. 2, Odborné znalosti. Praha: Wahlberg, 1994. 280 s. ISBN 80-901657-2-9.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie 2: Učeb. pro 2. roč. stř. prům. šk. strojnic., stud. obor Strojír technol. Vyd. 1. Praha, 1985.
 • NĚMEC, Dobroslav. Strojírenská technologie: Učeb. pro 3. roč. stř. prům. šk. strojnic. 3, Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha, 1982.
 • OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče pro 1. ročník technologie brusiče kovů odborných učilišť a učňovských škol. Vyd. 1. Praha, 1965.
 • OUTRATA, Jiří. Technológia 2., 3: Brusič kovov. Vyd. 2., nezm. Bratislava, 1970.

  

     Obrázky:

 • Obr. 1, 3: DRIENSKY, Dušan. Strojní obrábění I. 2. vydání. Praha SNTL, 1988.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Miroslav Hejl.
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky ZŠ

 1. Popište postup statického vyvažování brusného kotouče na vyvažovacím stojánku s odvalovacími dráhami podle obrázku.

 

            Otázky pro žáky SŠ

 1. Čím může být způsobeno házení brusných kotoučů?
 2. Jaké znáte druhy vyvažování brusných kotoučů?
 3. Popište postup při statickém vyvažování brusných kotoučů.
 4. Co může způsobit, že brusný kotouč bude staticky nevyvážený?
 5. Co je cílem dynamického vyvažování?
 6. Co způsobuje dynamické nevyvážení brusného kotouče?
Zapamatuj si

Vyvažování brusných kotoučů provádíme dvěma způsoby, statickým vyvažováním a dynamickým vyvažováním.