Paryby

Nadtřída: ČELISTNATCI

Do této skupiny patří většina obratlovců. Mají složitou stavbu těla. Společným znakem je přítomnost čelistí, párových končetin a vnitřní kostry. Vytvořena je horní a dolní čelist, která vznikla vývojovou přeměnou párového žaberního oblouku.

rozdělení:

 • paryby

 • paprskoploutví

 • svaloploutví (= dvojdyšní + Actinistia + Rhipidistia)

 • čtyřnožci (=obojživelníci, plazi, ptáci, savci)

Třída: PARYBY (Chondrichthyes)

Charakteristika:

 • starobylá skupina (rozvoj v karbonu)

 • nejprimitivnější žijící čelistnatci

 • slepá vývojová větev

 • výskyt: většinou moře (hlavně teplá)

 • velikost: 50 cm – 18 metrů (žralok obrovský)

 • morfologické tělní typy:

  • žralok – torpédovitý - hydrodynamický tvar

  • rejnok - dorzoventrálně zploštělý

Stavba těla:

 • stavba těla: hlava + trup + končetiny (ploutve)

 • hlava vybíhá v rypec (rostrum), pod ním napříč uložen ústní otvor

 • párové ploutve: prsní, břišní

 • nepárové ploutve: hřbetní, ocasní, řitní

 • ocasní ploutev:

  • heterocerkní = nesouměrná

 • funkce: zdroj pohybu

Tělní pokryv:

 • kůže s plakoidními šupinami

  • stavbou odpovídají zubům – sklovina, zubovina (charakteristický drsný povrch žraloka)

Kostra:

 • chrupavčitá

 • struna hřbetní (chorda) je souvislá, zaškrcována těly obratlů

Trávicí soustava:

 • ústní otvor →

 • ústní dutina: mohutné čelisti s několika řadami zubů, opotřebované se nahrazují nově vzniklou řadou zubů (= tzv. polyfiodontní chrup) →

 • hltan (prolomený 5 páry žaberních štěrbin) → žaludek

 • střevo: vnitřní spirální řasa = tyflosolis (zvětšení plochy) → kloaka (vyúsťuje na povrch těla)

 • mohutná játra:

  • slouží i jako zásobárna tuku a hydrostatický orgán

  • žraloci nemají plynový měchýř typický pro ryby

 • potrava:

  • mnoho druhů se živí dravě
  • někteří potravu filtrují z vody (plankton)

Dýchací soustava:

 • žábry

  • žaberní štěrbiny jsou odděleny přepážkami a ústí přímo na povrch těla
  • žaberní lupínky přirůstají k žaberním přepážkám

  • 5 párů žaberních štěrbin (u některých 6 - 7)

Cévní soustava:

 • uzavřená

 • žilné (venózní) srdce (protéká jím pouze krev odkysličená)

 • jeden krevní oběh

Vylučovací soustava:

 • vylučují ledvinami (párové opistonefros)

 • vyúsťuje do kloaky

 • rektální žláza = vylučování přebytečných solí z těla

Nervová soustava:

 • mozek protáhlý

 • dobře vytvořený koncový mozek (hlavně čichové laloky) a mozeček

Smyslové orgány:

 • mechanoreceptory (hmat)

 • dominantní smysl je čich (reakce na pach krve)

 • proudový orgán (volně v kůži a na hlavě)

 • elektroreceptory = Lorenziniho ampule

  • jsou na hlavě, registrují elektrické podněty vznikající při pohybu kořisti

obrazek

Obr. 1. Žralok - Lorenziniho ampule

 • vnitřní ucho (rovnovážné ústrojí)

 • zrak (velké ploché oči, extrémně dalekozraké)

Rozmnožování:

 • gonochoristi

 • párové pohlavní žlázy (=gonády)

 • rozmnožování: pohlavní

 • oplození vnitřní

  • u samců vznikají přeměnou části břišních ploutví párové kopulační orgány, tzv. pterygopody
 • vývoj přímý (bez larvy)

 • někteří vejcorodí

  • velká vajíčka (až 30cm) bohatá na žloutek jsou uchycená na chaluhách
 • někteří živorodí (převážná většina)

  • zárodky vyživovány žloutkovou placentou a nebo u některých druhů i krevním oběhem matky

  • vývoj v těle matky může trvat i více než rok

  • skrytý kanibalismus = nejstarší jedinec v těle matky se živí dalšími zárodky

  • malý počet mláďat

Systém:

Podtřída: PŘÍČNOÚSTÍ

Řád: Žraloci

 • hlavová část přechází v rypec

 • velmi dobře přizpůsobeni pohybu ve vodě - torpédovitý tvar těla

 • po stranách hlavy většinou 5 žaberních štěrbin (nekryté skřelemi)

 • mnoho druhů žraloků (pelagických) musí být  neustále v pohybu, aby voda omývala žábry

Zástupci:

 • žralok obrovský (velrybí): 18 metrů, planktonofágní (živí se planktonem)

obrazek

Obr. 2: Žralok obrovský

 • žralok velký: planktonofágní (až 15 m)

 • žralok bílý (lidožravý): zaútočí i na člověka (7 m)

 • žralok šedý: dravý

 • máčka skvrnitá: žralok dlouhý asi 100 cm, při březích evropských moří, neškodná, vejcorodá

 • kladivouni: žraloci s typicky rozšířenou hlavou ve tvaru T, oči jsou na koncích, dravci

Řád: Rejnoci

 • jsou typičtí svým plochým tělem

 • obrys těla často kosočtverečný

 • ploutve:

  • prsní a břišní se přeměnily v ploutvovitý lem, který slouží k pohybu

  • hřbetní ploutve téměř zakrněly (malé)

  • ocasní ploutev je u některých druhů protažena v mečovitý výběžek – není zdroj pohybu

 • jsou přizpůsobeni k životu u dna ( potrava u dna -bentofágní druhy)

 • na spodní straně těla mají 5 žaberních štěrbin, ústa a čichové jamky

Zástupci:

 • rejnok ostnatý: evropská moře, dlouhý bičovitý ocas, tělo okolo 1m

 • piloun obecný: podobný žraloku, pilovitý násadec (horní čelist) se zuby = lov, obrana, ryje dno

 • manta atlantská: největší rejnok (rozpětí až max. 9 m, 2000 kg)

 • trnucha obecná: rejnok, u kořene ocasu má trn, který používá k obraně

 • parejnok elektrický:

  • elektrické orgány - svalovou činností vytváří statickou elektřinu (až 300 voltů) na omráčení kořisti či na obranu

  • velikost: max. 60 cm, oválný obrys těla

obrazek

Obr. 3: Parejnok elektrický

Podtřída: CHIMÉRY

 • hlubinné, bizardních tvarů, vývojově stará vymírající skupina, kůže téměř bez šupin

Zástupci:

 •   chiméra hlavatá (podivná):
  • v Atlantském oceánu, protáhlé tělo až 1,5 m, velká hlava a oči
  • velké prsní ploutve, ve hřbetní ploutvi jedový trn (nebezpečný i člověku)
  • 4 žaberní štěrbiny, zuby nejsou doplňovány – jako u žraloků
Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

FELLNEROVÁ, Ivana. Výukový materiál zpracovaný v rámci Projektu „Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie“ CZ.04.1.03/3.2.15.2/0270. Zdroj: http://atraktivnibiologie.upol.cz/

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr.1: Žralok - Lorenziniho ampule. [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Zraloci_Lorenziniho_ampule.jpg

Obr. 2: Žralok obrovský. [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Rhincodon_typus.jpg

Obr.3: Parejnok elektrický. [online]. [cit. 2014-11-30]. Dostupné z http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/foto01/foto_003.jpg

Obr. 4: Ocasní ploutev paryb (heterocerkní). Autor neznámý.

Obr. 5: Manta atlanská..„Giant pacific manta“. Licencováno pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - [cit. 2014-11-30]. Dostupné z http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giant_pacific_manta.jpg#mediaviewer/File:Giant_pacific_manta.jpg

 

Přílohy
PARYBY.pdf Stáhnout
Doplňující učivo

Rozdělením čelistnatých živočichů na základě absence nebo přítomnosti plodových obalů na:

bezblanní - Anamnia (paryby, ryby a obojživelníci)

blanatí  - Amniota (plazi, ptáci a savci).

Otestuj se

Poznej zástupce dle charakteristiky:

a) Největší žralok (až 18 m), živí se planktonem.

b) Až 4 m dlouhý žralok s charakteristicky rozšířenou hlavou. Žije často v hejnech a loví zejména ryby. Může ohrozit i člověka.

c) Rejnok s mohutným trnem, který je spojen s jedovou žlázou. Nemá hřbetní ploutev a žije v oblasti Středozemí.

d) Žijí ve velkých hloubkách, mají bizadrní tvary, kůže téměř bez šupin.

Doplňující učivo

                                                                                                   

Obr. 4: Ocasní ploutev paryb (heterocerkní).           

Víte, že ...

Manta atlantská je největší rejnok (rozpětí až max. 9 m, 2000 kg).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Giant_pacific_manta.jpg

Obr. 5: Manta atlanská.