Vztažné body stroje

Vztažné body stroje

Řídicí systémy stroje po zapnutí aktivují souřadnicový systém. Tento má svůj počátek, tzv. nulový bod, který je přesně stanoven. Na CNC stroji jsou další důležité body, kterým říkáme vztažné.

Rozmístění vztažných bodů na CNC frézce

obrazek

Obr. 1: Vztažné body na CNC frézce

R – referenční bod - slouží k synchronizaci měřícího systému. Při zapnutí stroje je nutno nejdříve najet na referenční bod, neboť teprve po nastavení tohoto bodu „řízení ví“, kde se nachází nástroj.

Je pevně stanovený výrobcem.

M – nulový bod stroje - je počátkem souřadného systému a je pevně stanoven od výrobce stroje a zapsán v dokumentaci stroje. Leží na levé přední hraně horní plochy stolu. Tento počátek s.s. můžeme programově posunout do námi zvolené polohy.

W - nulový bod obrobku – určuje a programuje ho programátor. Při programování a obrábění je základním (výchozím) bodem (počátkem) souřadného osového systému.

N – nulový bod nástroje - slouží jako počátek pro určování délek nástrojů (délkových korekcí nástrojů). Leží na čelní straně referenčního nástroje v jeho ose. Referenční nástroj součástí příslušenství stroje.

Referenční bod (R) a nulový bod stroje (M) jsou pevně zadané výrobcem

a udávají velikost pracovního prostoru stroje, jsou koncovými body tělesové úhlopříčky.

Rozmístění vztažných bodů na soustruhu

Souřadnicový systém soustruhu je tvořen osami X a Z. Osa Z je totožná s osou vřetene stroje (tato definice platí pro všechny obráběcí stroje), osa X je kolmá

na osu Z ve směru posuvu suportu. Počátek souřadného systému bod M je dán průsečíkem os X a Z. Tento  tzv. nulový bod stroje leží na čele upínače obrobků.

obrazek

Obr. 2: Vztažné body na CNC soustruhu

Poloha špičky nástroje (bod P) v souřadném systému soustruhu je dána jednak polohou nulového bodu upínače nástrojů (bod T) a dále vzdáleností bodu P od bodu T tzv. korekcí nástroje. Velikost korekcí pro každý nástroj musí být odměřena a zapsána v tabulce nástrojů.

Volba nulového bodu obrobku na soustruhu

Nulový bod je volen programátorem nebo konstruktérem - na NC soustruhu zadáváme nulový bod s určením polohy pouze v ose Z. Ose X přisuzujeme nulovou hodnotu.

obrazek

Obr. 3: Volba nulového bodu na soustruhu

a) NB leží na dosedací ploše, b) NB leží na čelní ploše

 

Zdroje
  • ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Návody k programování výukového systému EMCOTRONIC TM 02 - Frézování. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996, 64 s. ISBN 80-7078-301-X.

Prezentace:

  • Vztažné body CNC stroje - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
  • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.
Kontrolní otázka

Pro ZŠ

Kde se nachází nulový bod obrobku?

Jakým písmenem označujeme nulový bod obrobku?

Pro SŠ

Z jakého důvodu volíme bod W v průsečíku spodních hran obrobku?

Kdy najíždíme do referenčních bodů stroje?

Komentář

Nulový bod obrobku na soustruhu volíme zpravidla na čele obrobku, a to z důvodu lepšího měření a orientaci se v programu.

Testy