Tvorba sestav a prostředí výkresu

Tvorba sestav a prostředí výkresu

Prostředí modulu Sestava

Práce v prostředí Sestava je podobná práci v modulu Objemová součást. Hlavní menu má podobný vzhled a příkazy. Nástrojový panel obsahuje specifické příkazy pro práci se sestavami. Pracovní panel při skládání sestavy opět krokuje zadávaný příkaz.

 1. Složení sestavy:
 • sestavu skládáme vkládáním dílů a vytvářením vazeb mezi nimi,

 • vytváření nových dílů v sestavě,

 • vytváření 2D skic v sestavě,

 • vytvoření koncepčního návrhu struktury sestavy nového projektu.

 1. Editace sestav:
 • editace geometrických vlastností a vazeb dílů a podsestav,

 • díly a podsestavy lze nahrazovat za jiné, nebo jimi lze posouvat v prostoru sestavy.

 1. Konfigurace sestav:
 • Při práci v sestavě je pro přehlednost někdy vhodné skrýt některé díly nebo podsestavy. Takovýto stav zobrazení lze uložit pod jménem a nazýváme jej Konfigurace zobrazení (Display Configurations).

 • Systém Solid Edge umožňuje jednotlivé díly sestavy zobrazit v různých barvách. To dovolí rychlou a snadnou orientaci v sestavě.

 1. Exploze sestav

V tomto prostředí lze pro potřeby manuálů nebo výkresové dokumentace vytvářet explodované pohledy na sestavu. Exploze je možné provádět automaticky nebo manuálně.

Prostředí sestavy

Vkládání prvního dílu v prostředí sestavy

V této kartě vybereme díl, který chceme do sestavy vložit.

První díl vložený do sestavy tvoří základ, ke kterému se přikládají další díly. Reprezentuje tedy jakýsi základní díl sestavy.

Vkládání dílu v prostředí sestavy

Rychlé uložení

Snižuje v porovnání s definováním polohy dílu ostatními vazbami počet kroků nutných k umístění dílu pomocí vazeb – proti soběsouhlasněsouosé.

Rychlé uložení

Protože je mnoho dílů umísťováno pomocí těchto vazeb. Rychlé uložení je vhodné ve většině situací.

obrazek

Obr. 1: Příklad použití vazby souosé

obrazek

Obr. 2: Příklad použití vazby proti sobě

obrazek

Obr.3: Exploze-rozložení sestavy

Prostředí výkresu

Výkresová dokumentace je tvořena na základě 3D modelů. Použití matematických modelů výrazně urychluje tvorbu 2D výkresové dokumentace. Výkresy generujeme v prostředí Solid Edge s názvem Výkres (Draft). Prostředí tohoto modulu je velmi podobné prostředí objemové součásti nebo sestavy. Příkazy jako Otevřít, Uložit a Vložit najdeme zase pod položkami hlavního menu. Příkazy sloužící pro 2D dokumentaci jsou uloženy implicitně nalevo v nástrojovém panelu.

Pozadí výkresu, které může obsahovat rámeček, rohové razítko s logem firmy, kreslíme na list v pozadí. Tyto listy nepodléhají časovým změnám, proto je vhodné nakreslit je do šablony, která bude dostupná všem uživatelům.

obrazek

Obr. 4: Prostředí výkresu

Obecné informace o tvorbě výkresu

Při tvorbě 2D dokumentace z 3D modelu je nejdříve nutno vygenerovat pohledy na díl. Pohledy lze libovolně natočit před jejich vygenerováním tak, aby nedošlo

k chybnému vysvětlení tvaru detailu při výrobě.

obrazek

Obr. 5: Natočení pohledu před vygenerováním výkresu

Výkresové pohledy určujeme pomocí Průvodce vkládání pohledů a následně doplníme nabídková okna dle potřeb výkresu.

obrazek

Obr. 6: Průvodce vkládání výkresů

Vygenerování jednotlivých pohledů – nárys – půdorys – bokorys.

obrazek

Obr. 7: Vygenerováni jednotlivých pohledů

Pro vytvoření hlavních pohledů lze výkres doplnit o další grafické informace, jako například řez, detaily, potočené pohledy a podobně.

obrazek

Obr. 8: Tvorba řezů a pomocných pohledů

Výkres doplněn detailem a kótami. Všechny nástroje jsou na panelu příkazů.

obrazek

Obr. 9: Kótování výkresu

 

Zdroje
 • PATHTRACE, Nexnet: První kroky s EdgeCAM.
 • RUSIŇÁK, Miroslav. Solid Edge - verze 18: učebnice. 1. vyd. Praha: Ing. Miroslav Rusiňák, 2006, 588 s. ISBN 80-239-7142-5.

Prezentace:

 • Tvorba sestav - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.

 

Kontrolní otázka

Vysvětli pojem sestava z hlediska technické dokumentace.

Jaké druhy sestav můžeme rozlišit a v SolidEdge aplikovat?