CAM – přímé řízení výroby

CAM – přímé řízení výroby

Úvod pro práci v CAM systému

Současné náročné požadavky na výrobek, na jeho kvalitu a funkčnost, požadavky na výrazné zvýšení produktivity práce, rostoucí nároky na flexibilitu výrobního systému, rychle se měnící sortiment výroby, zkracování časů na inovace, větší nároky na spolehlivost výrobního systému a mnohé další požadavky není už možné v současnosti realizovat konvenčními metodami přípravy, plánování a řízení výroby. Proto se stává nutností vznik výroby nového typu. Na tyto náročné požadavky reaguje koncept integrované výroby využívající nejmodernější prostředky výpočetní techniky a progresivní metody informačních technologií.

CAD/CAM systémy značně zjednodušují a zpřehledňují práci programátorů. Jsou postaveny především na základě 3D objemových dat. Umožňují i zpracování 2D náčrtů, ale programátor má více práce a programovací čas se zvýší. Právě 3D modely, tzv. Parasolidy, nesou v sobě všechna tato důležitá data pro tvorbu samostatného postupu obrábění a následnou realizaci.

EdgeCAM

Je kompletní softwarové CAM řešení určené jak pro produkční obrábění, tak i pro výrobu tvarových forem a zápustek s kompletním rozsahem dvou- až pětiosých frézovacích strategií, podporou soustružení a soustružnicko-frézovacích center v kombinaci s prověřenou CAD/CAM integrací a důmyslnými automatickými nástroji.

obrazek

Obr. 1: Simulace soustružení

obrazek

Obr. 2: Simulace frézování

Software EdgeCam

Nabízí tři možné způsoby pro vlastní vytváření strategie obrábění:

 • kopírováním operací z technologického postupu

 • pomocí nástavby systému PCI (tzv.makra)

 • tvorbou manageru strategií.

Rozdělení strategií dle tvorby

obrazek

Obr. 3: Tvorba strategií

Základní kroky před prací v EdgeCAM systému

Vytvoření Parasolidu - Při práci v CAD/CAM systémech je tato operace nejdůležitější a měla by být co nejpřesnější a nést v sobě všechny důležité informace. Tyto informace jsou hlavním faktorem pro další postup. V tomto případě byl parasolid vytvořen v programu Solid Edge.

obrazek

Obr. 4: Výchozí model pro tvorbu NC programu

EdgeCAM 11.75 umí vytvořit k danému modelu automatický polotovar. Tento polotovar má ale nevýhodu v tom, že vytvoří jen tvar válce nebo krychle. Toto je výhodné jen při obrábění z plného materiálu. Neumí k danému modelu jen přiřadit přídavky na obrábění, např. u odlitků.

Před vlastním postupem obrábění je nutné udělat pár základních kroků:

 • volba prostředí

 • načtení parasolidu

 • vložení modelu polotovaru

 • určení polotovaru

 • posunutí nulového bodu obrobku na vhodné místo pro obrábění

 • nastavení materiálu

 • rozpoznání útvarů na modelu.

Volba prostředí

Můžete vytvářet součástku v libovolném prostředí a tyto prostředí navzájem měnit. Tento fakt nemá vliv na danou součástku.

Jsou 2 druhy prostředí:

1) XYZ Frézování

Toto prostředí poskytuje pohledy a konstrukční roviny pro práci v obvyklých kartézských X, Y a Z souřadnicích. Toto prostředí je nastaveno jako výchozí v programu EdgeCAM.

2) ZX Soustružení

Toto prostředí poskytuje pohledy a konstrukční roviny, které simulují orientaci součástky při obrábění. V tomto prostředí má osa Y horizontální polohu.

Pokud součástku nakreslíte na rovinu XY můžete přesunout součástku do roviny ZX pomocí položky Transformace, Záměna souřadnic (menu Úpravy).

Mezi jednotlivými prostředími můžete přepínat v menu Nastavení a zvolením položky buď XY Frézování nebo ZX Soustružení.

Uživatelské prostředí - pojmy procesing a postprocesing

Při automatickém programování musí programátor pro obrábění dané součásti vypracovat zdrojový program, tzv. partprogram, který je vyjádřen použitým programovacím jazykem.

Vzhledem k tomu, že jsou NC stroje rozměrově, konstrukčně, typově i řízením odlišné, je obtížné všechny tyto rozdíly ve výpočetním programu postihnout. Proto se výpočetní program rozděluje na dvě samostatné části, a to na procesor a postprocesor.

Blokové schéma procesoru

Blokové schéma postprocesoru

EdgeCAM – uživatelské prostředí

Pracovní prostředí můžeme nastavit dle potřeby, např. zobrazení nápovědných textů u ikon.

obrazek

Obr. 5: Uživatelské prostředí EdgeCAMu

 

Zdroje
 • PATHTRACE, Nexnet: První kroky s EdgeCAM.
 • RUSIŇÁK, Miroslav. Solid Edge - verze 18: učebnice. 1. vyd. Praha: Ing. Miroslav Rusiňák, 2006, 588 s. ISBN 80-239-7142-5.

Prezentace:

 • Přímé řízení výroby - CAM - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.

 

Komentář

Hlavní kroky při použití CAM

Model > tvorba strategie > simulace > generování CNC kódu