Cyklické funkce

Cyklické funkce

Přehled pevných cyklů řídicího systému iTNC 530

Aktivujeme-li na panelu řídicího systému frézky v režimu „zadat-edit“ v NC programu funkční klávesu „CYCLE DEF“, objeví se nám na monitoru řídicího systému softwarová lišta.

obrazek

Obr. 1: Pevné cykly

Jednotlivé pracovní cykly jsou zařazeny do následujících technologických skupin:

 • vrtání, závity

 • kapsy, ostrůvky, drážky

 • transformace souřadnic

 • SL cykly

 • rastr bodů

 • řádkování

 • speciální cykly

 • END (konec).

Cykly první softwarové klávesy

Kategorie „vrtání – závitování.“

Obsahují cykly, které řeší technologii obrábění otvorů, tedy „osové“ operace. To znamená, že nástroj pracuje v ose obrábění a CNC systém nepočítá žádné korekce.

obrazek

Obr. 2: Cykly vrtání a závitování

Vrtací cyklus

Charakteristickým znakem této skupiny cyklů je nutnost polohovat nástroj

na Z souřadnici odpovídající bezpečné vzdálenosti. Tyto cykly „neumějí“ sami „přijet“ k obrobku.

Vystružovací cyklus

Tento cyklus je určen pro technologii vystružování (nástroj výstružník) popř. vyhrubování (nástroj výhrubník).

Závitovací cyklus

Charakteristickým znakem této skupiny cyklů je nutnost polohovat nástroj na Z souřadnici odpovídající bezpečné vzdálenosti. Při závitování s použitím tohoto cyklu stroj není schopen kontrolovat a řídit vzájemnou úhlovou polohu závitníku v souladu s posuvem a otáčkami.

Cykly druhé softwarové klávesy

Kategorie frézování „kapsy, ostrůvky, drážky.“

Obsahují cykly, které řeší technologii frézování základních tvarů. „Kapsou“ je zde myšlena dutina kruhového, obdélníkového nebo čtvercového tvaru.

Naproti tomu „ostrůvkem“ je myšlen výstupek kruhového, obdélníkového nebo čtvercového tvaru. Technologicky to znamená, že se nástroj pohybuje vně vymezené hranice.

Drážkou je myšlena dutina, jejíž jeden rozměr (šířka drážky) nesmí být větší než dvojnásobek průměru frézy. Zároveň šířka drážky nesmí být menší než průměr frézy.

Pojmenování cyklických funkcí

Frézovací cyklus pravoúhlá kapsa

Cyklus se používá v případě potřeby vyhrubování pravoúhlé kapsy (tvaru obdélníka nebo čtverce). Dále lze použít v případě začištění dna týchž tvarů.

Frézovací cyklus kruhová kapsa

Cyklus se používá v případě potřeby vyhrubování kruhové kapsy. Dále lze použít v případě začištění dna týchž tvarů.

Cyklus frézování drážky

Tento cyklus se vyznačuje nutností spočítat startovní polohu nástroje vůči stěnám drážky.

Cyklus frézování přímé drážky

Používá se k obrábění přímých drážek. Umožňuje obrobení drážky kompletně jedním nástrojem nebo vyhrubování a dokončení různými nástroji.

Cyklus frézování kruhové drážky

Používá se k obrábění kruhových drážek. Umožňuje obrobení drážky kompletně jedním nástrojem nebo vyhrubování a dokončení různými nástroji.

Cykly třetí softwarové klávesy

Kategorie „transformace souřadnic“

Cykly kategorie „transformace souřadnic“ jsou specifické tím, že samy „nevyrábí“ žádné tvary, ale umožňují „pohybování“ již naprogramovaného tvaru po ploše obrobku. Cykly se nemusí vyvolávat žádným příkazem, aktivují se samy, jakmile se zpracovává řádka, kde jsou zapsány. Tyto cykly se naopak po jejich ukončení „ruší“, odvolávají se.

Cyklus posunutí nulového bodu

Cyklus posunutí nulového bodu umožňuje změnu nulového bodu programu ve vztahu k nulovému bodu obrobku. Posouvat nulový bod můžeme v souřadnici X, Y a Z. Nulových bodů může být libovolné množství.

Cyklus zrcadlení

Cyklus zrcadlení umožňuje „zrcadlit“ tvary, můžeme zrcadlit libovolnou osu (X nebo Y) nebo obě současně (XY). Zrcadlení se děje podle nulového bodu programu.

Cyklus otočení souřadného systému

Cyklus otáčení souřadného systému umožňuje „natáčet“ tvary kolem nulového bodu programu. Je to vlastně „matematický“ otočný stůl. Úhel natočení se zadává pomocí parametru ROT.

Cyklus změna měřítka

Cyklus změna měřítka umožňuje „měnit velikost“ tvaru vzhledem k nulovému bodu programu. Tvar lze zvětšovat nebo zmenšovat pomocí parametru SCL. Tento cyklus je určen pouze pro programy, kde je programována pouze lineární interpolace (pohyb po přímce).

Cyklus rastr bodů na kruhu

Používá se k vrtání bodů zadaných na roztečné kružnici. Charakteristickým znakem všech cyklů „nové generace“ je, že „umějí“ samy přijet k obrobku a po vykonání cyklu od obrobku odjet na definovanou rovinu.

Cyklus časová prodleva

Cyklus časová prodleva je cyklus, který je poněkud specifický tím, že se nemusí ani aktivovat, ani zrušit. Používá se v případě, kdy potřebujeme na určitou dobu zastavit pohyb os, např. při dosažení dna při vrtání. Některé cykly jej obsahují v sobě (např. vrtací cykly). Cyklus časová prodleva použijeme např. v případě, kdy vrtáme bez použití vrtacího cyklu, např. PGM 01-1.

Cyklus volání programu

Pomocí této funkce můžeme volat libovolný program napsaný v Dialogu Heidenhain jako cyklus.

Přehled funkcí jednotlivých funkčních kláves panelu řídicího systému

Funkce volání cyklu

Tato funkce je zařazena mezi funkčními klávesami. Příkazem „CYCL CALL“aktivujeme definovaný cyklus. Nepoužívá se pro aktivaci cyklů kategorie „transformace souřadnic“ a časová prodleva.

Dráhové funkce:

 • pohyb nástroje po přímce

 • pohyb nástroje po kružnici

 • funkce zaoblení rohu

 • funkce sražení hrany

 • funkce najetí do obrysu obrobku

 • funkce odjetí od obrysu obrobku

 • funkce podprogramu, návěští

 • funkce volání programu v Dialogu

 • funkce volání nástroje

 • funkce volání tabulky bodů

 • funkce ukončení programu.

 

Zdroje

Prezentace:

 • Pevné cykly iTNC 530 - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
 • Cyklus – transformace souřadnic - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.