Přínosy CNC techniky a bezpečnost práce

Přínosy CNC techniky a bezpečnost práce

Primární nároky:

 • náklady na pořízení NC strojů
 • náklady na provoz NC strojů.

Primární účinky:

 • zvýšení výrobnosti
 • úspora DHČ.

Sekundární nároky a účinky:

 • v etapě přípravy a zajištění výroby
 • ve výrobním procesu mimo NC stroje
 • v podnikovém organizmu jako celku.

Faktory a směry vývoje CNC strojů generují požadavky a ty posléze směry vývoje hlavních užitných vlastností obráběcích strojů.

Mezi hlavní směry vývoje patří následující aspekty:

 • zvyšování přesnosti
 • zvyšování jakosti
 • zvyšování výrobního výkonu
 • zvyšování spolehlivosti
 • zvyšování hospodárnosti
 • snižování negativních dopadů.

obrazek

Obr. 1: Faktory ovlivňující vývoj obráběcích strojů

 

 

Bezpečnost práce na obráběcích strojích

Základní zásady bezpečnosti práce při obrábění kovů

Základní povinnosti zaměstnavatelů:

 • Zaměstnavatel je povinen prokazatelně seznámit každého pracovníka s ČSN 20 0700 „Bezpečnostní požadavky pro obráběcí stroje na kovy“, dále s návodem výrobce k obsluze a údržbě stroje a zejména se všemi riziky, které z prováděné činnosti na daném typu stroje vyplývají.

 • Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby žádný stroj nebo zařízení neobsluhoval pracovník, jemuž obsluha nepřísluší z titulu přikázané práce.

 • Zaměstnavatel odpovídá za to, že je zařízení používáno jen k činnostem, pro které je výrobcem určeno, a že je po celou dobu používání bezpečné.

 • Zaměstnavatel zodpovídá za bezchybnou funkci bezpečnostních a ochranných zařízení obráběcích strojů a kontroluje zaměstnance, zda je v plném rozsahu používají a nevyřazují je svévolně z činnosti. Vyřazení těchto zařízení z činnosti je závažným porušením bezpečnostních předpisů a pracovní kázně ze strany zaměstnanců.

 • Zaměstnavatel snižuje nebezpečí zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi stroje přidělením správného pracovního ustrojení, tj. nepoškozeným pracovním oblekem (pracovní kalhoty a pracovní blůza nebo pracovní kombinéza). Je zakázáno používat pracovní plášť nebo zástěru.
 • Zaměstnavatel je povinen přidělit zaměstnanci správnou obuv. Kožená pracovní obuv podstatně snižuje nebezpečí proříznutí podrážky třískami, pořezání chodidla a prstů nohy. Není dovoleno pracovat v lehké plátěné obuvi nebo otevřených sandálech.

 • Zajistit zaměstnance proti zplodinám uvolňovaným pracovním zařízením v procesu obrábění (odsávání), proti hlučnosti, vytvořit mu ergonomicky přijatelné podmínky na pracovišti, zejména prostorovou dostatečnost, teplo a vyhovující osvětlení.

Základní povinnosti zaměstnanců:

 • Odložit prstýnky, řetízky, náramkové hodinky, vázanky, šály apod., neboť zvyšují nebezpečí zachycení rotujícími částmi stroje. Proti zachycení vlasů se musí obsluha chránit čepicí nebo správně uvázaným šátkem.

 • Před zahájením práce na stroji je obsluha povinna prohlédnout stroj, zkontrolovat jeho jednotlivé části, zejména ochranná, spouštěcí a vypínací zařízení, očistit a promazat nekryté vodící plochy.

 • Ověřit, zda ovládací páky jsou ve správných polohách; odemknout hlavní vypínač, správně nastavit řezné parametry.

 • Ověřit, zda na funkčních částech stroje neleží nějaké předměty.

 • Překontrolovat funkci upínacího zařízení obrobku; uložit použité nářadí.

 • Zvolit správný nástroj, zkontrolovat jeho opotřebení a správné upnutí; nastavit a překontrolovat funkci chlazení nástroje.

 • Po upnutí materiálu nastavit vždy ochranná zařízení do činné polohy, pokud není jejich aktivace řešena výrobcem stroje automaticky.

 • U číslicově řízených strojů překontrolovat základní funkce podle dodaného testovacího programu, zkontrolovat běh stroje naprázdno, vymezit výchozí polohu nástroje na obrobku pro započetí obrábění.

 • Překontrolovat zásobník nástrojů a průběh jejich výměny podle požadovaného technologického postupu a zadaného programu.

 • Zkontrolovat, nastavit a funkčně připravit přídavné roboty a manipulátory.

 • Provést zápis do záznamníku provozu, kontroly a údržby stroje; pokud nevede tyto záznamníky mistr nebo údržba.

Základní zásady bezpečnosti práce při obsluze obráběcích strojů:

 • Na základě příkazu zaměstnavatele obsluhovat pouze určená bezpečná zařízení.

 • Dodržovat stanovený technologický postup, včetně bezpečnostních zásad v něm obsažených.

 • Používat přidělené OOPP, být správně ustrojen, mít zakryté vlasy a obrábět bez rukavic.

 • Ochranná a zabezpečovací zařízení svévolně nevyřazovat z funkce nebo odstraňovat ze stroje.

 • Veškeré výměny nástrojů, polotovarů obrobků, měření, údržbu, mazání, čistění ručně obsluhovaného stroje provádět jen za klidu stroje.

 • Vždy pracovat s ostrými, správně upevněnými nástroji a obrobky za předem stanovených a nastavených řezných podmínek.

 • Dodržovat ustanovení ČSN 20 návody výrobce k obsluze a údržbě stroje.

 • Používat manipulační zařízení předepsaným bezpečným způsobem.

 • Dodržovat ergonomické zásady, pořádek a prostorovou dostatečnost na pracovišti.

 • Polotovary skladovat a manipulovat s nimi bezpečným způsobem.

 • Veškerá zjištěná nebezpečí a vzniklé závady hlásit přímému nadřízenému.

Používání OOPP

 • Zaměstnavatel je povinen na základě vyhodnocení rizik prováděných činností a rizik z používaných zařízení přidělit bezplatně zaměstnanci všechny nezbytné osobní ochranné pracovní prostředky.

 • Pro technologie obrábění se jedná zejména o vhodný pracovní oděv, boty, rukavice, ochranné brýle nebo ochranný štít, chrániče sluchu, pro ochranu pokožky proti chemikáliím z chladících a řezných kapalin ochranné masti.

 • Zaměstnavatel je dále povinen přidělit zaměstnanci pracovní pomůcky pro odstraňování třísek, zbytků odstříknuvších chladicích kapalin, maziv a dalších nežádoucích médií vznikajících při obrábění.

 

Zdroje
 • MAREK, Jiří. Konstrukce CNC obráběcích strojů. Vyd. 2, přeprac., rozš. Praha: MM publishing, 2010, 420 s. MM speciál. ISBN 978-80-254-7980-3.

Prezentace:

 • Přínosy CNC techniky - Projekt: EU - peníze středním školám pro Olomoucký kraj, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0064.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Jaroslav Valenta. Obrázky mohou být také součástí citovaných digitálních materiálů.