Ocasatí (Mloci)

Řád: OCASATÍ (MLOCI)

U této skupiny obojživelníků je nejčastější terestrický (suchozemský) způsob života. Vodu vyhledávají v době rozmnožování. Žijí především v mírném pásmu severní polokoule (u nás 8 druhů). Řadíme sem čolky a mloky.

Charakteristika:

 • tělní typ čolkovitý:

  • protáhlé tělo

  • bočně zploštělý ocas

  • 2 páry stejně vyvinutých končetin

 • hlava zřetelně oddělena od těla

 • sluch redukován - chybí bubínek a mají redukované střední ucho

 • velká schopnost regenerace

 • larvy:

  • podobné dospělcům

  • vnější žábry

  • nejprve se tvoří základy předních končetin, pak zadních

 • potrava - živočišná (draví), dospělci i larvy

Rozmnožování:

 • jsou převážně vejcorodí (oviparní)

 • mohou být vejcoživorodí (ovoviviparní)

 • u některých tzv. neotenie = schopnost rozmnožovat se i v larválním stádiu

 • často dochází k přenosu spermií pomocí spermatoforu

 • u některých v době páření sexuální dimorfismus (čolci)

Zástupci:

 • mlok skvrnitý

  • vlhké lesy, noční aktivita, pomalý pohyb

  • černé tělo se žlutými skvrnami (výstražné zbarvení)

  • páří se nasuchu, přikládáním kloak

  • vejcoživorodý: oplozená vajíčka jsou až do konce vývoje zárodku zadržována v těle samičky, pak jsou kladena do vody a hned se líhnou živé larvy

 • čolci:

  • mimo období rozmnožování žijí na souši

  • samci čolků jsou na jaře v období rozmnožování barevní a mají nápadné kožní hřebeny na hřbetě a ocasu = sexuální dimorfismus

  • zvláštní způsob rozmnožování: probíhá ve vodě, oplození vnitřní - sameček vypustí spermatofor a samička jej nasaje kloakou

  • čolci jsou vejcorodí - vajíčka kladou do vody jednotlivě na listy

 • čolek obecný

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200306%20oboj%C5%BEiveln%C3%ADci/Obr.%20030607A.samec%20colka%20obecneho.terestricka%20faze.VB_zmensenina.JPG

Obr.1: Samec čolka obecného.

 • čolek velký

 • čolek horský

 • axolotl mexický

  • středoamerický druh

  • využíván pro laboratorní účely

  • neotenie

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Axolotl.jpg?uselang=cs

Obr. 2: Axolotl mexický.

 • macarát jeskynní:

  • endemit podzemních vod Dinárského krasu

  • žábry trvale

  • slepý, bez pigmentu

 • velemlok japonský

  • japonské horské potoky

  • největší obojživelník (až 150 cm)

  • inspiroval se jím Čapek → Válka s mloky

řád: ČERVOŘI

Charakteristika:

 • starobylí tropičtí (indomalajská oblast, J. a Střední Amerika, Afrika)

 • žijí v tropech ve vodě nebo zahrabáni v půdě (přizpůsobeni životu pod zemí)

 • červovité válcovité tělo bez končetin

 • oči zakrnělé

 • hmatová tykadélka

 • skvěle vyvinutý čich

 • kůže je lysá, bez šupin a zvrásněná do kruhovitých záhybů (podobá se velké žížale)

 • vyvinuta pouze pravá plíce

 • primitivní znaky – ve škáře mají kostěné šupiny, které napomáhají pohybu

 • až 150 cm délky

Zástupci:

 • červor vodní

  • cejlonský druh

  • samičky obtáčejí snůšku vajíček, vylučují kožní sliz – ochrana proti vyschnutí

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr.1: Samec čolka obecného.[online]. [cit. 2014-11-01]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200306%20oboj%C5%BEiveln%C3%ADci/Obr.%20030607A.samec%20colka%20obecneho.terestricka%20faze.VB_zmensenina.JPG

Obr. 2: Axolotl mexický.[online]. [cit. 2015-07-16]. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Axolotl.jpg?uselang=cs

Obr. 3: Mlok skvrnitý. Autor Lakomá Šárka

Doplňující učivo

endemit = druh, který je na určitém území původní a jinde se nevyskytuje, např.macarát jeskynní

Doplňující učivo

mlok skvrnitý

Žije ve vlhkých lesích. Živí se bezobratlými. K obraně mu slouží jed salamandarin. Ohrožený živočich.