Volba druhu technologie výroby

Volba druhu technologie výroby

Úkolem technologa - postupáře je navrhnout a prosadit výrobní postup pro nejhospodárnější výrobu. Součást lze vyrobit různými technologiemi a technologickými postupy, pro výrobu se využije nejvýhodnější varianta. Hlavním kritériem při hodnocení výrobních postupů je zvyšování produktivity práce při neustálém snižování vlastních nákladů. Technolog musí tedy přesně a konkrétně znát technologické možnosti výrobního závodu a samozřejmě perfektně ovládat technologie, které se ve výrobním podniku uplatňují.

Dalším velice důležitým faktorem je znalost nových technologií, neboť jejich zaváděním se dosahuje ekonomického výsledku a technologického rozvoje. Nalézt vhodné optimální řešení výrobního postupu je odvislé od dobré znalosti různých druhů technologie a potřebných technologických a technických podmínek.

Při volbě technologie výroby výrobků je důležité zohlednit požadavky na přesnost a jakost obrobených ploch. Předepsanou přesnost a jakost obrobených ploch lze dosáhnout různými technologickými metodami. Při volbě těchto metod se vychází z funkce součásti, ale bere se v úvahu i hledisko hospodárnosti. Kritériem hospodárného obrábění jsou především výrobní náklady a spotřeba pracovního času při obrábění. Volba stupně přesnosti (IT) a jakost povrchu musí být prováděna uváženě se zřetelem na funkci součásti. (1)

Volba druhu obrábění

Obráběcí práce se dělí na práce:

  • hrubovací - při kterých se odstraňuje hrubý povrch a získává se povrch vhodný pro práci na čisto. Hrubovací přídavek je vhodné a ekonomické odebrat na jednu třísku.
  • na čisto - při kterých získává součást požadovanou rozměrovou i geometrickou přesnost a také drsnost obrobených ploch,
  • dokončovací - jsou operace, které se zařazují výjimečně, neboť jsou nákladné. Jejich zařazení je dáno požadavkem konstruktéra na stupeň přesnosti u rozměrů a hodnotu Ra u drsnosti ploch.

Při volbě obrábění je nutno brát zřetel také na:

  • druh výroby (kusová, sériová, hromadná),
  • možnosti závodu,
  • kvalifikaci pracovníků,
  • výběr optimální varianty s možností vhodné technologie.

U sériové a hromadné výroby je rozhodující ekonomické hledisko. (1)

Zdroje
  1. Projekt: Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006

Prezentace:

  • Projekt: EU - peníze středním školám pro Zlínský kraj, CZ.1.07./1.5.00/34.0727.
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jaké rozlišujeme obráběcí práce?

Na co musíme brát zřetel při volbě obrábění?

 

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Technologické výrobní postupy".