Výrobní pomůcky

Výrobní pomůcky

Volba výrobních pomůcek je další důležitou činností technologa. Znalost standardních a nových nástrojů, pomůcek je zdrojem úspor. Používání výrobních pomůcek je v moderní výrobě velmi rozšířeno, neboť přináší vyšší produktivitu výroby, zpřesnění výrobních operací, zmenšení počtu zmetků, zvýšení bezpečnosti práce a také snížení pracnosti výroby. Volba výrobních pomůcek musí být po stránce ekonomické velmi uvážena. Ve výrobě se používá různých výrobních pomůcek, přípravků, speciálních nástrojů, měřidel a dalších doplňujících vybavení strojů a zařízení.

Pro práci technologa je důležité kromě těchto skutečností, sledovat a zajistit následující dostatek práce na každém pracovišti, přesné zásobování materiálem, energií, nástroji, měřidly. Dále dbát na bezporuchovost strojů a zařízení při dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přípravky

Přípravky umožňují provádět výrobní operace v požadované kvalitě a v určitém výrobním čase. Jsou to speciální výrobní prostředky, umožňující svou funkcí dodržet polohu opracované součásti proti použitému nástroji. Poloha ustavení obrobku se nesmí během operace měnit. Přitom výměna obrobku a nástroje musí probíhat bez obtíží, snadno a rychle. Dále musí umožňovat ustavení obrobku na výrobním stroji bez pracného seřizování, zvyšují produktivitu práce, snižují pracnost zkrácením normy času, např. zvýšením počtu současně obrábějících nástrojů nebo obráběním několika součástí současně (více polohové přípravky). Rozšiřují rozsah technologického vybavení stroje použitím speciálních přípravků ve velkosériové výrobě. (1)

Přípravky jsou pomocná zařízení, která jsou účelným doplňkem výrobních strojů, jsou zpravidla určeny k:

 • jednoznačnému ustavení a upnutí obrobku při jeho obrábění,
 • vzájemnému ustavení a přidržení dvou i více částí při jejich spojování,
 • vzájemnému nastavení polohy obrobku a nástroje,
 • vedení nástroje při obrábění,
 • ke kontrole rozměru obrobků.

Účelem přípravku je:

 • zpřesnění výroby,
 • zkrácení vedlejších časů,
 • zjednodušení obsluhy náročných úkonů,
 • rozšíření možností výrobního zařízení,
 • odstranění namáhavé a zdraví nebezpečné práce.

Rozdělení přípravků podle:

 • rozsahu použitelnosti:
  • univerzální – k upínání několika druhů obrobků téhož typu, ale různých velikostí a tvarů,
  • stavebnicové – jsou sestaveny z typizovaných dílů v požadovaný přípravek,
  • skupinové – celý přípravek nebo jeho část společná pro skupinu součástí, skládají se ze stálých a vyměnitelných nebo seřiditelných součástí,
  • speciální – jednoúčelové, k upínání jednoho obrobku v určité operaci,
 • druhu operace:
  • doplněk k obráběcím strojům – obráběcí přípravky k upnutí obrobku v určité poloze vzhledem k nástroji,
  • montážní – k přidržení součástí při jejich vzájemném spojení + svařovací přípravky,
  • kontrolní – ke kontrole správnosti rozměrů, popřípadě geometrických tvarů,
  • rýsovací – k orýsování tvarů před vlastním obráběním,
  • ostatní pomocná dílenská zařízení – např. vrtací hlavy – zvyšují pracovní možnosti strojů,
 • způsobu upínání – zdroje upínací síly:
  • s ručním upínáním – jsou řešeny tak, aby fyzická námaha vynaložená k upnutí obrobku byla co nejmenší a doba potřebná k výměně byla co nejkratší,
  • s mechanickým upínáním – k upnutí obrobku je použito mechanické síly vyvinuté:
   • stlačeným vzduchem – pneumatické (pístové válce, membrány, vlnovce),
   • tlakovou kapalinou – hydraulické (tlak na píst válce),
   • elektromotorické – síla vyvolaná cívkou a jádrem,
   • působením magnetického pole – elektromagnety,
   • pod tlakem – přisátím základny,
   • hmotou s pamětí – využití vlastností některých látek, které nabývají po stlačení původní tvar,
   • kombinací předcházejících,
 • určení:
  • nezbytně nutné - bez jejich pomoci by nešlo zhotovit výrobek,
  • hospodárné. (1)
Zdroje
 1. ŘASA, Jaroslav, Jindřich KAFKA a Václav HANĚK. Strojírenská technologie 4: návrhy nástrojů, přípravků a měřidel : zásady montáže. 1. vyd. Praha: Scientia, pedagogické nakladatelství, 2003, 503 s. ISBN 80-7183-284-7. 360 s.
 • Projekt: Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání, registrační číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0006
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

Jaké je použití výrobních pomůcek?

K čemu jsou určeny přípravky?

Jak dělíme přípravky?

 

Komentář

Souhrnné testy pro ověření znalostí naleznete v kapitole "Technologické výrobní postupy".