Plazi

Třída: PLAZI (Reptilia)

Plazi jsou první skupina obratlovců, která se plně přizpůsobila životu na souši.

Plazi se pravděpodobně vyvinuli koncem prvohor z primitivní skupiny čtvernožců (Reptiliomorpha). Došlo k tomu zřejmě ve svrchním karbonu, asi před 300 miliony let, vlivem vysychání močálů. Část žijících čtvernožců (tetrapodů) se změnám přizpůsobila. Vytvořila si kožní bariéru, bránící vyschnutí organismu, a zárodečné obaly - amnion, chorion (seróza), allantois - chránící zárodek v průběhu zárodečného vývoje. Plazi (společně s ptáky a savci) tvoří skupinu tzv. blanatých - Amniota. Tímto přizpůsobením se jejich rozmnožování stalo nezávislým na vodním prostředí, což vedlo k postupnému ovládnutí souše obratlovci.

Na světě je známo přes 8 000 recentních druhů plazů. Hlavní rozvoj této skupiny proběhl v druhohorách. Proto jsou druhohory nazývány „věkem plazů“.

Charakteristika:

 • původně suchozemští, do vody pronikli druhotně (dýchají plícemi), jako první obratlovci si osvojili létání

 • výskyt: po celém světě, osídlili nejrůznější místa (biotopy), téměř se nevyskytují v chladných polárních oblastech a vysoko v horách

 • mají proměnlivou teplotu těla, závisí na teplotě okolí (studenokrevní)

 • jsou poměrně dlouhověcí – želvy, krokodýlové

 • mají neukončený růst, rostou po celý život

 • řadí se mezi amniota

a m n i o t a = blanatí (plazi, ptáci, savci):

 • vejce suchozemských obratlovců se vyvíjejí mimo vodu

 • zárodečné obaly:

  • amnion: uzavřený váček s tekutinou, nahrazuje zárodku vodní prostředí
  • allantois: dýchací funkce (prokrvený), podíl na vylučování (hromadí se zde metabolity)
  • chorion (serosa): vnější obal, mechanická ochrana zárodku

obrazek

Obr. 1. Zárodečné obaly

Stavba těla:

 • hlava + trup + ocas + končetiny

 • rozlišujeme tři tělní typy:

  • ještěrkovitý: protáhlé tělo, 4 pětiprsté končetiny, dlouhý ocas (ještěrky, hatérie, chameleóni, krokodýlové)
  • hadovitý: bez končetin, (hadi, beznohé ještěrky)
  • želvovitý: dorzoventrálně zploštělé tělo, uzavřené mezi vyklenutým hřbetním a plochým břišním štítem krunýře (želvy)

Tělní pokryv:

 • suchá pokožka bez kožních žláz (znemožňuje kožní dýchání)

 • na povrchu - rohovité šupiny ektodermálního původu

 • účinné mechanismy zabraňující vysychánísilně zrohovatělá pokožka – šupiny, trny, štíty, kožní kosti, drápy, krunýř

 • rohovitá kůže se periodicky vyměňuje = svlékání:

  • vcelku (hadi)

  • po částech (ještěři)

 • chromatofory = pigmentové buňky (barvoměna - chameleón)

Kostra:

 • vždy dobře zkostnatělá (osifikovaná)

 • lebka:

  • je spojena jedním kloubem k atlasu (= 1. krční obratel)

  • dolní čelist spojena se čtvercovou kostí (pohyblivost)

  • tvorba druhotného patra → oddělení nosní a ústní dutiny

 • páteř:

  • členěna na krční (atlas a axis), hrudní, bederní, křížovou, ocasní
 • žebra:

  • kromě hrudní oblasti redukována

  • velký počet žeber (hadi)

 • končetiny:

  • většinou pětiprsté

  • někdy redukované (hadi, slepýš)

Kostra ještěrky

Obr. 2. Kostra ještěrky. Popis obrázku. 1. lebka, 2. kostra přední končetiny, 3. páteř, 4. žebra, 5. kostra zadní končetiny.

 

Svalstvo:

 • oproti obojživelníkům velký rozvoj a diferenciace

 • nově se vyvíjí mezižeberní svalstvo (výkonné dýchání hrudním košem)

Trávicí soustava:

 • ústní dutina:

  • jazyk: často dlouhý, vysunovatelný, ohmatání a chemická analýza prostředí, u šupinatých rozeklaný (hadi, ještěři)
  • zuby:
   • drobné nerozlišené (ještěrka)
   • zuby rozlišené u krokodýlů a hadů (jedové zuby)
   • želvy bezzubé
  • slinné žlázy, jedové žlázy (hadi)

 • jícen

 • žaludek

 • střevo ústí do kloaky

 • játra + žlučník, slinivka břišní

Dýchací soustava:

 • výhradně plíce (kožnímu dýchání zamezuje zrohovatělá pokožka)

 • dýchací cesty: hrtan, průdušnice a 2 průdušky

 • přídatné dýchací orgány: sliznice kloaky či dutiny ústní (kyslík rozpuštěný ve vodě), u některých vodních hadů a želv

 • u hadů bývá v důsledku protažení těla redukována levá plíce

 • chybí hlasové ústrojí (zvukové projevy vzácné, např. gekoni)

Cévní soustava:

 • uzavřená

 • stavba srdce:

  • 2 předsíně + 1 komora

  • přepážka mezi komorami není nikdy úplná → dochází stále k minimálnímu míšení krve

  • pouze u krokodýlů je téměř úplná přepážka

 • krevní oběhy:

  • malý - plicní

  • velký - tělní

  • vrátnicový (jaterní) oběh (poprvé)

Vylučovací soustava:

 • pravé ledviny (metanefros)

 • močový měchýř je přítomen jen u želv a ještěrů (hadi a krokodýli nemají)

 • exkrementem je kyselina močová

 • moč je kašovitá

 • spojení pohlavní soustavy se soustavou vylučovací = urogenitální soustava

Nervová soustava:

 • rozvinutý koncový mozek (hlavní centrum řízení)

 • poprvé druhotná mozková kůra (neopallium) = šedá kůra mozková

 • dobře vyvinut mozeček

 • poprvé 12 párů mozkových nervů

Smyslové orgány:

 • dominantní je zrak nebo čich

 • Jacobsonův orgán (jen šupinatí)

  • čich a chuť (analýza v ústech pomocí jazyka)

  • jamka s citlivými smyslovými buňkami na horním patře v dutině ústní

  • vkládáním jazýčku do tohoto orgánu analyzují pachové stopy

Obr. 3. Jacobsonův orgán

 • oko:

  • komorové se 3 víčky (horní, dolní, mžurka), víčka pohyblivá (většina), víčka srostlá a průhledná (hadi, gekoni)

  • zrak – dokonalý (hlavně ještěrky a želvy)

  • barevné vidění

  • akomodace oka se děje řasnatým tělískem (mění zakřivení čočky)

  • někteří plazi mají temenní (parietální) oko - hatérie 3 oči

 • ucho:

  • střední ucho - tyčinkovitá sluchová kůstka (collumela) - chybí u hadů (neslyší)

  • vnitřní ucho

 • termoreceptory

  • někteří hadi (chřestýši), v párových jamkách na hlavě

Rozmnožování:

 • gonochoristi

 • pohlavní dimorfismus

 • párové pohlavní žlázy (=gonády)

  • vaječníky, varlata

  • jejich vývody ústí do kloaky

 • rozmnožování: pohlavní

 • oplození vnitřní (vyvinuty kopulační orgány samců)

 • vývoj přímý (larvální stádium chybí)

 • většinou vejcorodí (oviparní):

  • vajíčka mají zárodečné obaly (Amniota)

  • vejce jsou v blanitých (kožovitých) nebo vápenitých obalech

  • vejce s velkým množstvím žloutku

  • vajíčka jsou zahrabávána na suchém a teplém místě

  • vyvíjejí se samostatně – bez péče rodičů

 • vejcoživorodí (ovoviviparní)

  • někteří ještěři a hadi (např. ještěrka živorodá, slepýš)

  • vajíčka až do vylíhnutí setrvávají v pohlavních vývodech samice

 • vyvíjí se vaječný zub na proražení vaječných obalů

Systém:

 • Řád: ŽELVY

 • Podtřída: ARCHOSAUŘI

 • Řád: KROKODÝLOVÉ

 • Podtřída: LEPIDOSAUŘI

 • Řád: HATÉRIE

 • Řád: ŠUPINATÍ

 • Podřád: JEŠTĚŘI

 • Podřád: HADI

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Plazi, fylogeneze. Biomach, výpisky z biologie [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/plazi-reptilia

Obrázky:

Obr. 1: Zárodečné obaly. Biomach, výpisky z biologie [online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/plazi-reptilia

Obr. 2: Kostra ještěrky. Digitální učební materiál. ZŠ Kostelec nad Orlicí.

Obr. 3: Jacobsonův orgán[online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://www.mojebiologie.cz/mediawiki/images/a/ae/Jacobsonuvorgan.png

Obr. 4: Ichtyosauři.[online]. [cit. 2015-01-25]. Dostupné z: http://macserver1-528.lidgerwood.k12.nd.us/studentwebsite/Lhs/BlakesWebPage/Graphics/Pictures/Ichthy.jpg

Historie

druhohory - "věk plazů" (rychlá adaptace na různá prostředí, vznik mnoha větví specializovaných plazů)

theriodonti: vývojová linie k savcům

plesiosauři: vodní plazi

ichtyosauři: ryboještěři

thekodonti: mj. předkové dinosaurů, krokodýlů, ptáků

Ichtyosauři
Obr. 4: Ichtyosauři

 

Kontrolní otázka

Plazi kladou vajíčka:

a/ do vody

b/ na souš

Otestuj se

Rozhodni, co platí:

Zárodek plazů má / nemá obaly.

Tělo plazů je kryto kostěnými šupinami / rohovitými šupinami.

Plazi mají tělesnou teplotu proměnlivou (studenokrevní) / stálou (teplokrevní).