Obráběcí centra

Obráběcí centra

Jsou CNC obráběcí stroje, které umožňují koncentraci různých operací při jednom upnutí obráběné součásti. Využívá se u nich automatické výměny nástrojů, kontroly rozměru obrobků, či polohy nástrojů, výměny obrobků. Obráběcí centra mají zásobník nástrojů s automatickou výměnou nástroje a mohou být vybavena měřícími sondami pro měření součásti (jedná se o výměnnou sondu do vřetena) nebo pro kontrolu rozměrů nástroje (pevná sonda na stole stroje) nebo technologickými hlavicemi pro nestandardní operace. Podle typu obráběných součástí máme centra na obrábění nerotačních (skříňových) nebo rotačních součástí.

Frézovací centra

Používají se pro obrábění nerotačních součástí. Výchozí koncepce stroje je obvykle horizontální nebo vertikální frézka. Na tomto stroji lze frézovat, vrtat, vyvrtávat, vystružovat, řezat závity. U horizontálního provedení obráběcího centra můžeme na jedno upnutí obrábět skříňové součásti, ploché a tvarově nepravidelné součásti i složité rotační součásti z více stran. U vertikálního provedení obráběcího centra můžeme opracovat součásti pouze z jedné strany. V případě požadavku na opracování dílce z více stran je nutno vybavit stroj vhodným upínacím zařízením, které umožňuje polohovat dílec, nebo použít naklápěcí otočnou frézovací hlavu.

obrazek

Obr. 1: Pracovní prostor frézovacího centra

 

Soustružnická centra

Jsou to v podstatě soustružnické stroje, na nichž je možné provádět i další operace. Kromě soustružení, vrtáni v ose obrobku a řezání závitů lze na tomto centru i frézovat čelní případně boční plochy, drážky, vrtat mimo osu i kolmo k ose obrobku apod.

obrazek

Obr. 2: Pracovní prostor soustržnického centra

 

Obráběcí centra se snaží snížit závislost na obsluze stroje a tím zvýšit produktivitu práce.

Výhody použití obráběcích center:

 • zvýšení produktivity práce zkrácením přídavných a vedlejších časů,

 • zkrácení průběžné doby výroby součásti,

 • výrazné snížení nároků na přípravky a další výrobní pomůcky,

 • podstatné snížení četnosti a náročnosti manipulačních úkonů,

 • zvýšení přesnosti obráběných součástí prováděním různých operací při jednom upnutí,

 • zjednodušení řízení výrobního procesu,

 • zvýšení kultury práce a pracovního prostředí.

Zdroje
 • ŘASA, Jaroslav, Přemysl POKORNÝ a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 – 2. díl. 2. vyd. Praha: Scientia, 2005, 221 s. ISBN 80-718-3336-3.
 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Antonín Adamec. 
Kontrolní otázka

Tyto otázky jsou vhodné i pro žáky ZŠ

 1. Co je to obráběcí centrum?
 2. Co víte o  frézovacím centru?
 3. Co víte o soustružnickém centru?
 4. Jaké výhody má použití obráběcích center?

Otázky pro žáky SŠ

 1. Co je to obráběcí centrum? Popište ho.
 2. Co je to frézovací centrum? Popište ho.
 3. Co je to soustružnické centrum? Popište ho.
 4. Jaké jsou výhody použití obráběcích center?