Ševingování

Ševingování

    Ševingování je dokončovací operace pro dokončování čelních nekalených ozubených kol, nebo po cementaci před kalením, kdy přídavek na obrábění je maximálně 0,15 mm na zub. Ševingovacím nástrojem je korigované ozubené kolo, na jehož bocích jsou drážky pro vytvoření řezných hran a odvod třísek. Toto ozubené kolo je přitlačováno k obráběnému kolu, které je unášeno. Obráběné kolo se otáčí a zároveň posouvá. Sklon zubů nástroje a obrobku je odlišný, to vyvolává při záběru obou kol smysl, který je vlastním řezným pohybem. Obě kola se také přibližují na správnou osovou vzdálenost. Ozubená kola pro ševingování musí být vyrobena s větší přesností než pro broušení. V praxi rozlišujeme podélné a diagonální (úhlopříčné) ševingování.

 

     Princip ševingování:

 • záběr ševingovacího kola (hnací kolo) s obráběným kolem (hnané kolo) lze definovat jako záběr šroubového válcového soukolí
 • pro toto soukolí platí kinematické (pohybové) závislosti šroubového pohybu
 • do místa záběru kol je přiváděna řezná kapalina

     Jedno z kol vykonává navíc vratný posuvný pohyb, u menších kol to je obráběné kolo, u větších ševingovací kolo.

 

     Ševingovací nástroje:

 • ozubené kolo se šikmými zuby
 • ozubený hřeben
 • šnekové kolo

 

     Ševingováním dosahujeme vysoké rozměrové i tvarové přesnosti a drsnosti povrchu. Provádí se na speciálních ševingovacích strojích.

 

     Dosahované parametry ševingováním:

 • stupně přesnosti IT4 až IT6
 • drsnost povrchu Ra = 0,4 µm až 0,8 µm


                                                              Obr. 1:  Nástroj ( ševingovací kolo) a postup při ševingování
 


 

 

Zdroje
 • JANYŠ, Bohumil a Karel RAFTL. Soustružník: Technologie pro I. ročník. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1968.

 • NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 • ŘASA, Jaroslav a Vladimír GABRIEL. Strojírenská technologie 3 - 1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění. 1. vyd. Praha : Scientia, 2000. ISBN 80-7183-207-3

Obrázky:

 • Obr. 1: NĚMEC, Dobroslav a kol. Strojírenská technologie 3: Strojní obrábění. 2., opr. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982.

 

Kontrolní otázka

Otázky pro ZŠ

 1. Co rozumíte ševingováním součástí?
 2. Jaký je postup při ševingování?
 3. Vyjmenujte ševingovací nástroje.

Otázky pro SŠ

 1. Co je to cementace?
 2. Jak rozdělujeme ozubená kola?
 3. Uveďte hlavní pojmy týkající se ozubení.
Zapamatuj si

Ševingováním dosahujeme vysoké rozměrové i tvarové přesnosti a drsnosti povrchu. Provádí se na speciálních ševingovacích strojích.