Běžci

Systém:

Podtřída: PRAPTÁCI

Podtřída: PRAVÍ PTÁCI

Nadřád: BĚŽCI

Nadřád: LÉTAVÍ

Podtřída: PRAPTÁCI

 • vymřelí předci ptáků

 • asi ještě dokonale nelétali, lezli po stromech

 • spojují znaky plazů a ptáků: čelisti se zuby, dlouhý ocas, křídla - prsty s drápky, peří

 • Archeopteryx

  • otisky nalezeny v břidlicích jurského stáří (druhohory)

  • dnes už není považován za přímého předka ptáků

Podtřída: PRAVÍ PTÁCI

 • současně žijící ptáci

 • bezzubé čelisti (ocas zakrnělý)

Nadřád: BĚŽCI

 • křídla obvykle zakrnělá – s výjimkami neschopni letu

 • měkké peří a prsní kost bez hřebenu

 • silné nohy (2-3 prsty)

 • primitivní znaky na kostře

 • nekrmiví

 • samci mají pářící orgán (penis)

 • o vejce a mláďata pečuje převážně samec

Zástupci:

 • pštros dvouprstý - Afrika, jeden z největších ptáků, má jen 2 prsty

Obr. 1: Pštros dvouprstý

 • emu australský - Austrálie, 3 prsty

 • nandu pampový - Jižní Amerika, 3 prsty

 • kivi jižní - Nový Zéland, výborný čich

 • Moa - vyhynulý, byl vyhuben člověkem, byl to největší pták světa - téměř 4 m

obrazek

Obr. 2: Moa

 

Zdroje

BENEŠOVÁ, Marika. Odmaturuj! z biologie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. ISBN 80-862-8567-7.

GAISLER, Jiří a Jan ZIMA. Zoologie obratlovců. Vyd. 2., přeprac. Praha: Academia, 2007, 692 s. ISBN 978-802-0014-849.   

HANČOVÁ, Hana a Marie VLKOVÁ. Biologie v kostce: [pro střední školy]. 1.vyd. Praha: Fragment, 1998, 151 s. ISBN 80-720-0111-6.  

PAPÁČEK, Miroslav. Zoologie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1994, 286 s. ISBN 80-858-2757-3.

SMRŽ, Jaroslav, Ivan HORÁČEK a Miroslav ŠVÁTORA. Biologie živočichů: pro gymnázia. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2004, 207 s. ISBN 80-7168-909-2. 

ZICHÁČEK, Vladimír. Zoologie. 1. vyd. Olomouc: FIN, 1995, 292 s. ISBN 80-855-7274-5.

Zoologie pro veterinární mediky. Zoologie.frasma [online]. 2012. vyd. [cit. 2014-08-31]. Dostupné z: http://www.zoologie.frasma.cz

Obrázky:

Obr. 1: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Struthio_camelus_kwh.jpg?uselang=cs

Obr. 2: Moa [online]. [cit. 2015-01-28]. Dostupné z:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/d/d7/Megalapteryx.png/640px-Megalapteryx.png

Obr. 3: Archaeopteryx lithographica [online]. [cit. 2015-01-28]. Dostupné z: http://www.itsnature.org/wp-content/uploads/2010/05/archaeopteryx.jpg

Historie

Archaeopteryx lithographica

v překladu znamená "prastaré litografické pero“. Své jméno získal proto, že jeho zkameněliny byly objeveny ve vápencových deskách, které byly tehdy (kolem roku 1860) používány k tiskařským účelům.
Pravým ptákem archeopteryx ještě určitě nebyl. Podle nejnovějších výzkumů je pokládán spíše za dinosaura.

Obr. 3: Archaeopteryx lithographica

Víte, že ...

Velikost ptáků:

nejmenší:

kolibřík kubánský - 6 cm, 1,5 g

největší:

pštros dvouprstý - 2 m, 100 kg

(vyhynulý Moa 3,6 m , 500 kg)

rozpětí křídel:

kondor, albatros až 3,5 m

https://www.youtube.com/watch?v=TfzUzUe7dTo&feature=youtu.be

Otestuj se
 1.  Přiřaď k ptákům vhodný popis:

a) kukačka   I) libozvučný zpěv

b) ťuhýk       II) potravu napichuje na trny

c) pěnice      III) sbírá i chlupaté housenky

 1.  Vyber správná tvrzení: (více správných možností)

a) Havrani mají kolem zobáku lysinu.

b) Havrani jsou stálí ptáci.

c) Vrána se živí ještěrkami, žábami, hraboši i ptačími mláďaty.

d) Vrána hnízdí v hustých křovinách.

 1. Pro straku obecnou jsou typické barvy:

a) šedá a bílá

b) černá a bílá

c) hnědá a bílá

d) černá a šedá

 1.  Vhodně doplň ptačí druhy:

a) Krade jako ………..

b) Má vlasy jako ………………

 1. Podtrhni ty ptačí druhy, které patří mezi ptáky hrabavé:

vrabec polní   skřivan polní     koroptev polní       bažant obecný          rorýs obecný

 1.  Vyber vhodnější slovo:

Rorýsi, vlaštovky a jiřičky mají v porovnání k velikosti těla dlouhá / krátká zahnutá křídla a silné / slabé nohy.

 1.  Vyber správné tvrzení:

I) Koroptev je samice bažanta.

II) Vrána je samice havrana.

III) Mláďata bažanta jsou nekrmivá.

IV) Bažant obecný je tažný pták.

 1. Vhodně přiřaď:

a) rorýs             I) třepotavý let

b) vlaštovka      II) miskovité hnízdo z bláta a slin

c) jiřička           III) stavba nohy neumožňuje sednout si na zem či na větev

d) skřivan         IV) kulovité hnízdo s vletovým otvorem

 1. Připiš odpovídající znaky:

červený krček      mělce vykrojený ocas      bílý krček          hluboce vykrojený ocas

Vlaštovka obecná: ………………………………………………………………….

Jiřička obecná: ……………………………………………………………………..

10. K rodovým jménům přiřaď jména druhová:

a) ledňáček      I) bílý

b) zvonek        II) říční

c) konipas       III) zelený

11. K běžcům přiřaď kontinent, ve kterém žijí:

a) pštros    I) Jižní Amerika

b) emu      II) Austrálie

c) nandu   III) Afrika

12. Ptáci se pravděpodobně vyvinuli z:

a) ryb

b) žab

c) plazů

d) ptakopysků