Elektrické centrální zamykání a autoalarmy

Elektrické centrální zamykání

Slouží k zamykaní, odemykání a k zajišťování dveří, víka kufru a víka palivové nádrže.

Tyto funkce lze ovládat z jednoho bodu od dveří řidiče, spolujezdce nebo od víka kufru. Podle množství komfortních systémů a zabezpečovacího zařízení ve vozidle umožňuje centrálnímu zamykání ovládat zavírání střešního okna a okena dveří.

Elektrické centrální zamykání se skládá ze čtyř nebo pěti servomotorů, které jsou zabudovány do zámků všech dveří. Řízení systému obstarává centrální řídící jednotka.

Mechanika a elektronika centrálního zamykání

Signál pro centrální zamykání vychází z mikrospínačů z motorku centrálního zamykání a je propojen s řídicí jednotkou centrálního zamykání samostatným vedením. V systému komfortní elektroniky jsou informace o stavu centrálního zamykání přenášeny pomocí datové sběrnice.

 • Konstrukční části motorku centrálního zamykání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Konstrukčni částí motorku centrálního zamykání 

 

V modulu motorku centrálního zamykání dochází při jeho činnosti k systémovému propojení a k souhře mechaniky

a elektroniky.

 • Mikrospínač slouží k vysílání:

  • hlášení, zda jsou dveře otevřeny

  • signálu dveřím odemknout

  • signálu dveřím zamknout

  • zpětného hlášení uzamčen

  • zpětného hlášení SAFE

Pro plnění funkce vysílání signálů, které jsou nezbytné pro systém komfortní elektroniky zaujímají mikrospínače jen malý prostor, protože samy nic přímo nespínají. Vysílají jen informaci, která jednotku informuje o stavu centrálního zamykání. Elektrické propojení mikrospínačů je provedeno úsporně na tištěném spoji. Jen spínač polohy otočné západky je z funkčních důvodů umístěn odděleně a propojen vodiči.

 • Zámek dveří s mikrospínači

Signál dveří „odemčen“.

Signál dveří „uzamčen“.

Ve dveřích řidiče a spolujezdce je zamykací vačka a u ní jsou umístěny dva mikrospínače. Vačka je spojena s vložkou zámku a má speciální tvar. Spíná nebo rozpíná příslušný mikrospínač podle toho, zda je klíčkem odemykáno nebo zamykáno. Signál mikrospínače je začátkem procesu zamykání včetně všech funkcí, které jsou v systému komfortní elektroniky spojeny s centrálním zamykáním, jako je ovládání oken dveří.

Zpětné hlášení o uzamčení

Pro kontrolu stavu zámku pro řídicí jednotku je v motorku další mikrospínač, který hlásí polohy motorku zamykání.

Zpětným hlášením „uzamčen“ je informována řídící jednotkao stavu, ve kterém se nachází zámek. Hlášení je vysíláno mikrospínačem v zámku každých dveří bez ohledu na způsob zamknutí. Zamknout je můžeme buď mechanicky, nebo elektricky.

Obr. 2: Části zámku

V poloze „odemčen“ je modul centrálního zamykání stlačen do spodní polohy, přičemž svou náběžnou hranou sepne mikrospínač. Po zamknutí se modul přesune opět do horní polohy. Mikrospínač se rozepne a vyšle signál „uzamčen“

Spínač polohy otočné západky je umístěn v zámku každých dveří bezprostředně pod otočnou západkou dveří a je ovládán přímo otočnou západkou. Jeho signál vyhodnocuje ve dveřních řídicích jednotkách a v centrální řídicí jednotce komfortní elektroniky. Slouží ke kontrole, zda může být aktivován stav SAFE, a k vnitřnímu osvětlení.

Obr. 3: Západky v zámku

obrazek

Obr. 4: Rozmístění komponentů centrálního zamykání ve vozidle

 7 – Centrální elektrický rozvod, tavná pojistka F1 a F10
 8 – Elektrický rozvod příslušenství, tavná pojistka F3; řídící jednotka centrálního  zamykání E1
 9 – Konektorový spoj kabelového svazku přístrojové desky na straně spolujezdce
10 – Konektorový spoj
11 – Konektorový spoj
14 – Vložka v palubní desce, optický ukazatel pro otevřené dveře „R“
16 – Místo ukostření levé strany přístrojové desky
17 – Místo ukostření pravé strany přístrojové desky
49 – Přijímač dálkového ovládání centrálního zamykání
51 – Zadní levé ukostření
52 – Zadní pravé ukostření
75 – Servomotor pravých předních dveří
76 – Servomotor levých předních dveří
77 – Zadní konektorový spoj, levé zadní dveře
78 – Zadní konektorový spoj, pravé zadní dveře
79 – Servomotor levých zadních dveří
80 – Servomotor pravých zadních dveří

Rádiové dálkové ovládání

Nikola Tesla byl prvním, kdo sestrojil a použil rádiové dálkové ovládání, odehrálo se to v roce 1883.

 • Kdo to byl Nikola Tesla ?

 

 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                                                               Obr. 5: Nikola Tesla

Narozen 10.července 1856 v Smiljan, Rakouské císařství, dnes Chorvatsko. Mimo jiné vynalezl asynchronní motor a jeho práce formovaly základ moderních systémů na vícefázový střídavý proud. První prototyp komerčně používaného dálkového ovladače byl představen kolem roku 1980.

Výhody rádiových dálkových ovládání:

 • ovladače daných firem se staly klíčovým prvkem v moderním pracovním prostředí
 • bezpečnost, produktivita a svoboda pohybu má neustále rostoucí význam. Průmyslové dálkové ovladače spoří čas a snížují rizika na pracovišti

 • díky ID kódu, který chrání rádiový komunikační kanál, budete mít jistotu, že žádné jiné zařízení nenaruší vaší činnost

 • v případě jakékoli poruchy systém okamžitě uvede zařízení do STOP režimu - bezpečného stavu

 

Rádiové ovládání ve vozidlech

Pomocí rádiového dálkového ovládání můžeme provádět ovládání centrálního zamykání (odemknout a zamknout) bez mechanické manipulace se zámkem. V tělese klíčku od vozidla (klíček k zapalování) je integrován radiový vysílač. Přijímač se nachází v centrální řídící jednotce komfortní elektroniky.

 • Radiovým ovládáním se ovládá

  • přední a zadní dveře a víko

  • zavazadlový prostor

 

 • Ovládací místa

Tlačítka na tělese klíčku zapalování 1 a 2

 • Funkce tlačítek:

          1 – odemknout centrální zamykání (krátké stisknutí tlačítka)        Obr. 6: Ovládací prvky klíčku

          2 – zamknout centrální zamykání (krátké stisknutí tlačítka)      

 

Okruh činnosti                                                     

 • Pomocí rádiového dálkového ovládání můžeme uvádět do činnosti cenobrazektrální zamykání na vzdálenost 10 m od vozidla. K tomuto ovládání centrálního zamykání můžeme připojit i ovládání autoalarmu.

 • Pokud nedojde do 30 sekund k otevření některých dveří nebo víka kufru, dojde k opětovnému zamknutí vozidla do původního pohotovostního stavu.

 • Každé zamknutí pomocí rádiového dálkového ovládání je signalizováno pomocí kontrolky na ovladači.

 

                                                

                                                                                       

                                                              

                                                                                                          Obr. 7: Dosah rádiového signálu v klíčku

Princip funkcí

Při stlačení tlačítka na ovladači dojde k vyslání kódu do centrální řídicí jednotky komfortní elektriky J393. Řídicí jednotka přijme pomoci antény signál, vyhodnotí ho a pokud souhlasí, tak jej prostřednictvím CAN-Bus předá do dveřních řídících jednotek a přímo na ovládací prvek centrálního zamykaní dveří a víka kufru.

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Komunikace

 • Vysílač rádiového signálu

Je součástí klíčku zapalování a je napájen jednou nebo dvěma bateriemi. Frekvence vysílače je určena zemí, kde se vozidlo prodává.

Vysílač i přijímač jsou kódovány kvůli neoprávněným přístupům. Při každém zmáčknutí si vysílač a přijímač vymění kód a pokud souhlasí, tak se vozidlo odemkne. Pokud kód nesouhlasí, vozidlo se neodemkne. Aby nemohlo dojít ke skenování signálu, dochází při každé komunikaci mezi ovladačem přijímačem ke změně kódu podle stanoveného logaritmu, který zná jen ovladač a vysilač. Proto s každý nový ovladač musí se přijímačem spárovat (přizpůsobit).

Přizpůsobení klíčku s vysílačem se provádí vždy:

 • pokud je systéme výrobcem uváděn do provozu poprvé nebo je dodán další nový klíč
 • v případě, že je tlačítko ovladače zmačknuto více než 200x od poslední komunikace s přijímačem (mimo dosah vozidla)

Přizpůsobení se provádí dvěma způsoby

První způsob provedení: Zapnout zapalování klíčkem, který je přizpůsobený k danému vozidlu. Mechanicky zamknout klíčkem, který má být přizpůsoben vysláním rádiového signálu po mechanickém zamknutí. Pak musí následovat pauza delší než 1 sekunda pro vyslání druhého radiového signálu. Tím ukončení přizpůsobení.

Druhý způsob provedení: Zapnout zapalovaní, přizpůsobení provedeme pomoci diagnostiky.

Systém Kessy

KESSY znamená (Keyless Entry Start exit System).

Jená se o systém , který umožňuje odemknout, zamknout a nastartovat vozidlo bez aktivního použití klíče s dálkovým ovládáním. V klíčku je integrovaná část pro komunikaci se systémem KESSY. Pro odemknutí, zamknutí a start stačí systému KESSY rozpoznat klíček v blízkosti vozidla.

Komponenty systému KESSY

 • Startovací tlačítko

Slouží k zapínání a k vypínání svorky č. 15 při startování a vypínání motoru.

          

 

 

 

Obr. 9: Startovací tlačítko                                                                                                                              

Obr. 10: Řídicí jednotka systému

Řídí bezdrátovou komunikaci s klíčkem a sleduje pomoci antén polohu kličku. Zpracovává signál z kapacitních snímačů.

 • Kapacitní senzory v klikách

Obr. 11: Klika

Zjišťují dotyk na vnějších klikách předních dveří na základě změny kapacity. Při zjištění dotyku dojde k odemknutí dveří.

 • Antény systému

obrazek

Obr. 12: Anténa

Feritové antény slouží k přesnému rozpoznání polohy klíčku při startování a ovládání centrálního zamykání.

 • Mikrospínač víka zavazadlového prostoru

Slouží k bezklíčkovému odemknutí víka zavazadlového prostoru

Schéma propojení systému KESSY


Obr. 13: Schéma zapojení

Odemykání a uzamykání vozidla

Bezklíčkovému odemknutí a zamknutí slouží kapacitní snímače na vnějších předních klikách. Dotykem na kliku systém KESSY pozná, že cestující si přeje odemknout nebo zamknout vozidlo. Řídící jednotka systému KESSY následně vyhledává autorizovaný klíč. Pokud se klíč nachází na stejné straně, kde byl dotek na kliku, dojde odemknutí či zamknutí. Vzdálenost klíče od vozidla je cca 1,5 m.

 • Odemknutí vozidla

K bezklíčkovému odemknutí vozidla postačuje zatáhnout za kliku a dotknout se kapacitního senzoru na vnitřní straně kliky.

V ten okamžik se vyvolá oboustrannou komunikaci mezi vozidlem a klíčkem.

Komunikace probíhá ve dvou krocích:

 • V prvním kroku se řídicí jednotce KESSY nahlásí všechny KESSY klíčky nacházející se v okolí příslušné kliky.
 • Ve druhém kroku jsou tyto klíčky osloveny řídicí jednotkou KESSY, a pokud patří k vozidlu, jsou autorizovány. Po úspěšné autorizaci jsou řídicí jednotkou palubní sítě BCM odjištěny zámky dveří.

Obr. 14: Kapacitní snímač pro odemknutí

 • Uzamknutí vozidla

K bezklíčkovému uzamknutí vozila je nutné se dotknout po zavření dveří se dotknout vnějšího kapacitního senzoru. Senzor se nachází na vnější straně kliky předních dveří. To způsobí komunikaci mezi vozidlem a klíčkem, jak u odemykání. Po vzájemné autorizaci klíčku s jednotkou KESSY provede řídicí jednotka palubní sítě BMC zajištění zámků dveří.

 

         

Obr. 15: Kapacitní snímač pro uzamknutí

 • Kontrola uzamčení vozidla

Po uzamknutí vozidla přes kapacitní senzor, dojde po dobu 2 sk zablokovaní kapacitního snímače na klice, na které došlo k aktivaci zamknutí zámků. Tím je možné vyzkoušet zamknutí vozu, aniž by došlo k odemknutí vozidla.

 • Odpojování kapacitních snímačů

Pokud není uveden do činnosti kapacitní snímač u spolujezdce po dobu 60 hodin, dojde k jeho odpojení. Nová aktivace se provede pokud:

 • bezklíčkový přístup přes dveře řidiče nebo přes víko zavazadlového prostoru

 • stiskem tlačítka na dálkovém ovladači v blízkosti vozidla

 • mechanické odemknutí vozidla pomocí klíče

Kapacitní snímač u dveří řidiče je odpojen po 90 hodinách a může být znovu aktivován stiskem tlačítka na ovladači nebo mechanickým otevřením.

Ochrana proti uzamknutí klíče ve vozidle

Systému KESSY má funkci, která brání zamknutí klíčku ve vozidle. Po uzamčení posledního dveřního kontaktu, provede systém kontrolu, zda se klíček, který byl použit k otevření, nenachází ve vozidle. Pokud ano, dojde k odemknutí vozidla a posádka je informována pomoci směrových světel a informací na informačním displeji panelu přístrojů. Při osazení vozidla alarmem dojde ke krátkému zahoukání.

Elektrický zámek řízení ELV

Elektrický zámek řízení nahrazuje mechanický zámek a slouží k zablokování/odblokování hřídele volantu.

 • generuje požadavky na vypnutí a zapnutí napájení komponentů jako rádio/navigace, příprava pro telefon

 • zapnutí a vypnutí zapalování (sv. 15),- napájení všech el. komponentů vozidla

 • startování motoru

Tyto požadavky pak řídící jednotka BMC převádí na reálné signály pro ostatní komponenty vozidla.

 • Odemknutí řízení

  • povel odemknutí je vyslán při vstupu řidiče do vozidla s autorizovaným klíčem. Po zavření dveří řidiče dojde k odemčení řízení,

  • stisk startovacího tlačítka, pokud je autorizovaný klíč ve vozidle.

Pokud budou kola opřena o obrubník a zámek řízení, nedokáže odemknout řízení pokusí se o to ještě dvakrát a potom napíše na informační panel na přístrojové desce „Move steering wheel!“ což znamená pohybuj volantem

Bezklíčkové startování

Systém umožňuje startování a vypínání motoru bez aktivního použití klíče. Postačuje, aby se v interiéru vozidla nacházel klíč, který byl autorizován řídicí jednotkou KESSY. Zapnutí/vypnutí zapalování a startování/vypínání motoru je prováděno tlačítkem integrovaným v plastovém obložení sloupku řízení namísto vložky zámku ve spínací skříňce.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Bezklíčkové startování

Autoalarmy

Autoalarm je aktivním zabezpečovacím zařízením. To znamená, že pomocí různých snímačů monitoruje stav vozu. Hlášení snímačů jsou vyhodnocována v počítačem řízené jednotce. Ta jej v případě napadení vozu brání akustickým signálem, blikáním směrových světel a pomocí přídavných modulů dále může bezdrátově vyslat hlášení na miniaturní přijímač přímo majiteli vozu (tzv. Pager). Autoalarm dále může iniciovat činnost vysílacího radiomajáku pro umožnění dohledávání vozu pomocí pozemní sítě monitorovacích bodů těchto signálů či pomocí satelitů na oběžné dráze Země. Kvalitní autoalarmy jsou vždy kombinovány s imobilizérem. Pro spolehlivé zabezpečení je vhodné použít několik imobilizačních okruhů. Špičkové alarmy poskytují až tři nezávislé imobilizační okruhy. Dálkově ovládané alarmy poskytují zákazníkovi automaticky komfort dálkového odemykání a zamykání vozidla, automatické zavírání elektrických oken a střechy a podobně. Oproti mechanickému zabezpečení tedy kromě větší ochrany usnadňují majiteli vozu jeho práci. Jedním stiskem tlačítka vozidlo uzavře a zajistí, kdežto majitel bez alarmu musí uzavřít okna, střechu a potom zamknout vozidlo.

Druhy systémů

 • Autoalarm

Při narušení klidového stavu vozidla je vydán zvukový a optický signál.

 • Autoalarm + GSM Pagery

GSM Pagery jsou zařízení, která střeží vozidlo pomocí autoalarmu a vašeho mobilního telefonu. Každé narušení vozidla je hlášeno zavoláním nebo SMS zprávou z telefonní jednotky ve vozidle na váš telefon, ze kterého můžete dávat dálkové povely vozidlu (např. odstavení vozidla, odblokování, zablokování, apod.). Při narušení klidového stavu vozidla vás systém informuje, jaký snímač byl aktivován. Všechny zadané povely vozidlo zpětně potvrzuje vašemu mobilnímu telefonu. Pokud se nedovolá na první číslo, volá na druhé zadané číslo a poté na další 4.

 • Autoalarm + Satelitní systémy

Zařízení se skládájí z vyhodnocovací jednotky, komunikačního modulu, záložního zdroje a antény. Jsou montována skrytě bez přítomnosti uživatele prostředku a poskytují širokou škálu služeb. Jedna ze služeb je zabezpečovací zařízení s téměř sto procentní jistotou, že vozidlo při krádeži “nezmizí” a je okamžitě známa jeho poloha, směr pohybu, rychlost a v neposlední řadě lze na vozidlo vizuálně upozornit a zastavit jej. Satelitní systémy mají výhodu v používání systému GPS, který zjistí polohu vozidla s přesností na 15 m. Nespornou výhodou je střežení dispečinkem 24 hodin denně. Zařízení může také sloužit jako navigační systém, ve většině případů se dá vozidlo kontrolovat i přes internet (pouze majitel), je možné předem definovat trasu a ve vozidle je také umístěno nouzové tlačítko “Panic” (s vazbou na linky 155 a 158).

 

 

                                                                                                                           Obr. 17: Satelitní systém

Konstrukční části autoalarmu

 • Řídící jednotka autoalarmu

Po uzamknutí vozidla a po ustálení odběru napětí z palubní sítě,aktivuje alarm se zpožděním. Vyhodnocuje signály ze snímače, aktivuje nebo deaktivuje systém, popřípadě vyhlásí poplach pomoci sirény.

 • Siréna

Vydává akustický signál, který nás informuje o narušení klidového stavu vozidla.

Tento signál se může použít i k lokalizaci vozidla na parkovišti, pokud autoalarm tuto funkci nabízí.

Obr. 18: Siréna

 • Snímače

Základním a spolehlivým prvkem sledujícím stav vozu jsou dveřní spínače, spínače kapoty motoru a víka zavazadlového prostoru či pátých dveří. Jejich úplnou instalací je zajištěna tzv. plášťová ochrana vozu. Logickou úlohou těchto snímačů je informovat majitele o narušení jakéhokoli vstupu do vozu. Prostorová čidla vyplňují vnitřní prostor vozidla signálem a poznají pohybující se předmět v hlídaném prostoru. Poskytují ochranu proti vykradení vozidla rozbitým sklem. Běžně se používají ultrazvuková čidla se zvukovým signálem 40 kHz. Méně obvyklá jsou mikrovlnná čidla s rádiovým signálem (až 10 GHz).

Ultrazvukové čidlo

Předností ultrazvukových čidel je, že hlídají jen vnitřní prostor vozidla, nemají tendenci “vylézat ven” z vozidla. Částečnou nevýhodou je tlumení nosného signálu opěrkami hlav na sedadlech a tím horší dosah do zadních částí vozu. Při nastavení vyššího výkonu ultrazvukového vysílače a následném zarovnání vozu například krabicemi se zbožím, se pak tato čidla mohou “zahltit” a přestat plnit svoji funkci. Řešením je elektronika ultrazvuku s automatickým nastavováním citlivosti v závislosti na velikosti hlídaného prostoru.

Mikrovlnné čidlo

Naopak signál mikrovlnných čidel je dobře prostupný sedačkami a hlídá dobře i zadní nákladový prostor. Signál ale též dobře proniká okny a plastovými díly karoserie. Tím může být snímač aktivován i kolemjdoucími osobami.

Náklonové čidlo

Sleduje změny náklonu vozidla buď v jedné nebo dvou jeho osách. Chrání vůz před zcizením “natažením” na odtahovou plošinu či před “vyheverováním” a ukradením kol.

Další typy čidel

Například akustický snímač rozbití skla či prostorový infrapasivní snímač jsou čidla používaná v zabezpečování objektů, ve vozidlech se používají výjimečně.

Snímač poklesu napětí

Při zapnutém alarmu monitoruje palubní napětí a hlásí jednotce skokový pokles napětí. Pokles by mohlo způsobit pochyb elektromotorků (mechanické překonání centrálu). Snímač je aktivován po 20 minutách po zajištění vozidla z důvodu doběhu ventilátoru chlazení. Je možné tento snímač i vypnout, pokud by vozidlo mělo nezávislé topení nebo ledničku.

Snímač otřesů

Jedná se o zařízení, které snímá otřesy kolem vozidla nebo v něm. Signál o intenzitě otřesů pošle do řídicí jednotky alarmu a ta pomoci filtru eliminuje nahodilé otřesy, např: průjezd těžkého vozidla. Nejčastěji je integrován do řídicí jednotky alarmu.

Imobilizační okruh

Je pasivní zabezpečovací částí autoalarmu, který ve voze pouze rozpojuje pomocí sady kontaktů vybrané elektrické okruhy. Technickým parametrem těchto zařízení je počet a maximální proudová zátěž rozpojovaných okruhů. Obvyklé jsou tři okruhy a možná zátěž 10 až 30 A, či různé kombinace těchto hodnot.Umožňuje přerušit imobilizačním okruhem například napájení palivového čerpadla, ovládání cívky startéru, zapalování či blokovat elektroniku vstřikovací jednotky.

Dálkové ovládání

Autoalarmy jsou většinou ovládány dálkovými ovladači s infračerveným signálem nebo ovladači s rádiovým signálem. Nevýhodou infračervených ovladačů (podobně jako ovladačů spotřební elektroniky v domácnosti) je nutnost směrovat ovládací paprsek na přijímací senzor. Také u nich nelze vyloučit možnost “zaslepení” přijímacího senzoru sluncem. Výhodou těchto ovladačů pro jejich výrobce je, že se nemusí nijak homologovat z hlediska posuzování vysílaného signálu.

Obvyklejší však jsou radiové ovladače, které nejsou citlivé na sluneční svit a nemusí se nijak směrovat. Nutností u obou typů přenosu signálu však je použití tzv. plovoucího kódu. Ten zabezpečuje, že jednou ovladačem vyslaný signál je pro další použití již neplatný. Přijímač testuje, zda nový ovládací signál byl změněn definovaným matematickým kódovacím algoritmem.

Obr. 19: Klíček a dálkové ovládání

 

 

 

 

Zdroje
 • Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky
 • http://www.hcscentrum.cz/radiove-ovladace/
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
 • http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/karoce.htm
 • http://www.ponny.cz/index.php?id=jak-si-zabezpecit-vozidlo
 • jablotron.com/cz/autotechnika/zabezpeceni/klasicke-autoalarmy.aspx
 • Obrázky

 • Obr. 1: Konstrukční částí motorku centrálního zamykání.Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 2: Části zámku. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 3: Západky zámku. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 4: Autor neznámý. Rozmístění komponentů centrálního zamykání ve vozidle [online]. [cit.05 .07.2014 ]. Dostupné na www: http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/karoce.htm
 • Obr. 5: Autor neznámý. Nikola Tesla [online]. [cit.05 .07.2014 ]. Dostupné na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
 • Obr. 6: Ovládací prvky klíčku. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 7: Dosah radiového signálu u klíčku. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 8: Komunikace. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 9: Startovací tlačítko. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 10: Řídící jednotka systému. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 11: Klika. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky.                [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 12: Anténa. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky.            [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 13:Schéma zapojení. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 14: Kapacitní snímač pro odemknutí. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 15: Kapacitní snímač pro zamknutí. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 16: Bezklíčkové startování. Powerpointová prezentace BOSCH a Škoda pro pedagogické pracovníky. [cit. 05.07.2014 ]
 • Obr. 17: Autor neznámý. Satelitní systém [online]. [cit.05 .07.2014 ]. Dostupné na www: http://www.ponny.cz/index.php?id=jak-si-zabezpecit-vozidlo
 • Obr. 18: Autor neznámý. Siréna [online]. [cit.05 .07.2014 ]. Dostupné na www: http://www.fonetip.cz/piezo-sirena-12v-110db-p43176
 • Obr. 19: Autor neznámý. Klíček a dálkové ovládaní [online]. [cit.05 .07.2014 ]. Dostupné na www: http://www.ponny.cz/index.php?id=jak-si-zabezpecit-vozidlo

              

 

 

             

 

              

              

            

 
Přílohy
Oprava elektrického spouštěče.pdf Stáhnout
Praktická ukázka

1. Oprava elektrického spouštěče (ukázka zde).

Otestuj se

Test zde.