Seriová diagnostika řízení motoru

Sériová diagnostika řízení motoru

Moderní spalovací motory jsou komplexně řízeny elektronickým systémem. Elektronický systém zabezpečuje přesné dávkování a vstřikování paliva, řídí zapalování, reguluje požadovaný výkon motoru, rozvodový mechanismus motoru, systém přeplňování, systémy redukce emisí a u nejnovějších motorů i systém chlazení a mazání motoru. Tento komplexní řídicí systém zpracovává velké množství provozních parametrů motoru, proto se na motoru vyskytuje velký počet různých snímačů. Informace ze snímačů zpracovává řídicí jednotka, která prostřednictvím různých akčních členů vykonává regulační zásahy na motoru.

TDiky těmto informacím můžeme poměrně pohodlně hodnotit provozní parametry motoru a následně diagnostikovat technický stavu motoru. Stačí jen pomocí vhodného diagnostického systému analyzovat data snímaná a vyhodnocovaná řídicí jednotkou motoru. Za tímto účelem se používají testery elektronických systémů, které připojíme do diagnostické zásuvky automobilu a navážeme komunikaci s řídicí jednotkou, v tomto případě řídicí jednotkou motoru. Digitální data jsou vysílána postupně za sebou po datovém vedení, proto se vžil název sériová diagnostika.

Čím je dokonalejší elektronický systém řízení motoru, tím větší možnosti diagnostika nabízí. U moderních automobilů je sériová diagnostika naprosto nepostradatelná a nenahraditelná.

Obr. 1:  VAS 5052

Funkce sériové diagnostiky motoru

Čtení paměti závad

Řídicí jednotka motoru neustále kontroluje elektrické obvody jednotlivých komponentů na přerušení a zkrat. Dále kontroluje věrohodnost informací celé řady snímačů tím, že porovnává informace z několika čidel mezi sebou, např. musí být soulad mezi úhlem otevření škrticí klapky a množstvím nasávaného vzduchu.

Dále řídicí jednotka v určitých intervalech vyvolává cílené testy některých systémů a komponentů, např. při změně vstřikovaného množství paliva musí být zaznamenána v určitém časovém intervalu změna signálu z lambda-sondy.

Pokud je odhalena nějaká výraznější odchylka od normálního stavu, je vytvořena chybová zpráva v paměti závad řídicí jednotky. Závažnější stavy jsou navíc signalizovány na panelu přístrojů rozsvícením odpovídající kontrolky nebo nápisem na informačním displeji.

Diagnostiku motoru zahajujeme přečtením paměti závad řídicí jednotky. Moderní jednotky často kromě závady zaznamenají i provozní podmínky, při kterých závada vznikla (stav ujetých kilometrů, rychlost jízdy, otáčky motoru, zatížení motoru, teplotu chladící kapaliny atd.).

Zobrazení skutečných hodnot:

Tato funkce umožňuje v reálném čase sledovat pomocí testeru hodnoty z vybraných snímačů nebo hodnoty výstupních signálů pro určité akční členy. Porovnáním s předepsanými hodnotami lze odhalit např. nesprávně fungující některý snímač.

Test akčních členů

Pomocí této funkce lze postupně aktivovat jednotlivé akční členy, přičemž současně pozorujeme jejich odezvu. Testem lze odhalit elektrické i mechanické závady komponentů. Takto lze přezkoušet např. škrticí klapku, vstřikovací ventily, regulaci turbodmychadla, palivové čerpadlo atd.

Základní nastavení

Jedná se o speciální servisní funkce, pomocí kterých se do paměti řídicí jednotky ukládají kalibrační hodnoty některých komponentů. Např. při základním nastavení škrticí klapky si jednotka zaznamená do paměti napětí ze snímače polohy škrtící klapky při jejím uzavření na mechanický doraz, dále je zaznamenán úhel otevření klapky pro určité buzení servomotoru klapky. Tím je vyloučen vliv výrobních tolerancí komponentů na přesnost regulace. Tuto proceduru je nutno provést po výměně škrticí klapky, ale také po jejím vyčištění. Funkce se užívá pro kalibraci některých dalších komponentů, např. elektrického ventilu zpětného vedení výfukových plynů.

Vyvolání testů

Tyto možnosti jsou u různých automobilů velmi rozdílné. Pomoci testeru lze např. u automobilu stojicího na dílně vyvolat testy některých emisních systémů. Lze vyvolat test účinnosti katalyzátoru, test opotřebení lambda-sond, test funkce systému odvětrání palivové nádrže apod.

Řídicí jednotka nastaví určité otáčky motoru, spustí testovací proceduru a výsledky zobrazí na obrazovce testeru.

Speciální servisní funkce

Jedná se o funkce specifické pro určitý automobil. Jsou to např. funkce pro odvzdušnění palivového systému některých vznětových motorů, funkce pro spuštění servisní regenerace filtru pevných částic ve výfukové soustavě vznětových motorů apod. Tester současně zobrazuje pokyny pro činnost mechanika, podmínky pro provoz automobilu a požadavky na speciální nářadí.

On – line funkce

Tyto funkce jsou typické pro testery elektronických systémů automobilu ve značkových servisech.

Diagnostický program se během komunikace se systémy vozidla propojuje přes internet se servery výrobce automobilu. Takto je zjišťován aktuální stav softwaru v řídicích jednotkách automobilu. Pokud je pro daný automobil k dispozici nová verze softwaru, můžeme spustit aktualizaci, kdy dojde ke stažení a přepsání dat v řídicí jednotce.

U současných automobilů je on-line spojení nezbytné také při zásahu do systému ochrany vozidla proti krádeži, tedy při výměně nebo rozšíření počtu klíčků, výměně řídicí jednotky imobilizéru nebo řídicí jednotky motoru. Data pro vzájemné přizpůsobení těchto komponentů jsou stahována pomoci zabezpečeného připojení z centrály výrobce.

Zdroje
  • ČUPERA, Jiří a Pavel ŠTĚRBA. Automobily 7 Diagnostika motorových vozidel 1. 1. vyd. Brno: Avid, 2007,  ISBN 978-80-903671-9-7
  • ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Adam POLCAR. Automobily 8 Diagnostika motorových vozidel 2. 1. vyd. Brno: Avid, 2011,  ISBN 978-80-87143-19-3

Obrázky

Pokud není uvedeno jinak, v práci jsou použity obrázky z archivu autora

Přílohy
Multifunkční diagnostické přístroje.pdf Stáhnout
Praktická ukázka

1. Multifunkční diagnostické přístroje (ukázka zde).

Otestuj se

Test zde.