Diagnostika motoru motortestery

Diagnostika motoru motortestery

Motortestery jsou tradiční diagnostická zařízení, která umožňují diagnostikovat technický stav spalovacího motoru převážně snímáním elektrických veličin. Motortestery bývají často doplněny o analyzátor výfukových plynů. Analýza složení výfukových plynů je důležitou oblastí diagnostiky zážehových motorů.

Motortestery jsou důležitým diagnostickým prostředkem zejména u starších typů motorů s méně vyspělým elektronickým systémem.

U moderních motorů s vyspělou elektronikou je základem sériová diagnostika. Z motortesteru se využívá převážně jen digitální osciloskop pro analýzu elektrických veličin při komplikovaných závadách.

Obr. 1:  Motortester

Diagnostika mechaniky motoru

Motortestery často nabízejí funkci pro relativní porovnání kompresí jednotlivých válců motoru. Motortester analyzuje zvlnění proudu odebíraného spouštěčem, neboť při překonávání kompresních tlaků jednotlivých válců dochází vždy k nárůstu odebíraného proudu. Test probíhá velmi jednoduše - zabráníme nastartování motoru, startujeme, tester zaznamená průběh startovacího proudu, následně hodnoty analyzuje a zobrazí výsledky.

Některé motortestery umožňují snímat a zobrazovat dynamicky se měnící tlak. Ze záznamu dynamického tlaku v sacím potrubí motoru lze například odhalit závady ve funkci ventilového rozvodu motoru.

Diagnostika zapalovací soustavy

Pomocí vysokonapěťových snímačů můžeme snímat a zobrazovat průběh a hodnoty vysokého napětí v sekundárním obvodu zapalovací soustavy. Z těchto hodnot lze velmi kvalitně diagnostikovat závady zapalovací soustavy (svíčky, zapalovací kabely, zapalovací cívky), ale také lze odhalit špatnou kompresi nebo špatné složení směsi v některém z válců motoru.

Pomocí stroboskopické lampy lze měnit, případně nastavit (starší motory) úhel předstihu zážehu motoru.

Analýza signálů

Pomoci digitálního osciloskopu hodnotíme průběhy a úrovně napětí nebo proudu na různých snímačích, akčních členech a v elektrických obvodech systému řízení motoru. Toto je nejčastěji využívaná funkce motortesteru. Zpravidla nejdříve použijeme sériovou diagnostiku a následně analýzou signálů pomocí osciloskopu upřesníme příčiny závad nebo ověříme vadný komponent, který následně vyměníme.

Diagnostika zdrojové soustavy

Motortestery zpravidla nabízejí funkci pro diagnostiku stavu akumulátoru. Většinou se měří a zaznamenává svorkové napětí a odebíraný proud z akumulátoru při startování. Z těchto hodnot lze vyhodnotit startovací schopnost akumulátoru.

Dále je nabízena funkce pro diagnostiku alternátoru. Zpravidla měříme napětí na výstupní svorce alternátoru a nabíjecí proud při různých otáčkách motoru.

Diagnostika spouštěče

Pomocí motortesteru měříme startovací otáčky motoru a proud odebíraný spouštěčem. Z těchto hodnot lze diagnostikovat závady spouštěče a problémy v elektrickém obvodu.

Analýza výfukových plynů

Analyzátor výfukových plynů bývá součástí sestavy motortesterů. Většinou se používají 4-složkové analyzátory, které měří obsah oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, nespálených uhlovodíků a zbytkového kyslíku ve výfukových plynech. Analyzátor výfukových plynů se používá u zážehových motorů. Z obsahu jednotlivých měřených složek lze diagnostikovat složení směsi, tedy závady v systému vstřikování, dále netěsnosti systému sání a výfuku motoru, funkci a účinnost katalyzátoru. U starších motorů se pomocí analyzátoru provádí přesné seřízení karburátoru.

Tyto přístroje se také používají pro úřední měření emisí ve stanicích měření emisí silničních vozidel.

 

Zdroje
  • ČUPERA, Jiří a Pavel ŠTĚRBA. Automobily 7 Diagnostika motorových vozidel 1. 1. vyd. Brno: Avid, 2007,  ISBN 978-80-903671-9-7
  • ŠTĚRBA, Pavel, Jiří ČUPERA a Adam POLCAR. Automobily 8 Diagnostika motorových vozidel 2. 1. vyd. Brno: Avid, 2011,  ISBN 978-80-87143-19-3

Obrázky

Pokud není uvedeno jinak, obrázky vloženy z archivu autora

Otestuj se

Test zde.