Kontrola posuvného měřítka

Kontrola posuvného měřítka

Všechna kontaktní měřidla se používáním opotřebovávají. Proto je nutné je před použitím kontrolovat, zda nedošlo k výraznému opotřebení, nebo dokonce poškození.

V praxi rozlišujeme:

 • běžná (provozní) kontrola;

 • periodická kontrola.

Běžná (provozní) kontrola posuvného měřítka je rychlá a provádí se vždy, když pracovník k měření součásti vezme posuvné měřítko. Před vlastním měřením je nutné provést jeho kontrolu, kterou provádí pracovník provádějící měření součásti. Při kontrole se zjišťuje:

 • úplnost a zjevná nepoškozenost měřidla;

 • vizuální kontrola rovnoběžnosti ramen průsvitem.

Periodická kontrola je zaměřená na zjištění přesnosti posuvného měřítka a provádí ji metrolog, tedy vyškolený specialista. Po přípravě měřidla (čistota, teplota) zjišťuje:

 • úplnost a zjevnou nepoškozenost posuvného měřidla, snadnost posuvu a vůli posuvného ramene, čitelnost hlavní i noniové stupnice;

 • kontrola přímosti vodicí části vlasovým pravítkem;

 • kontrola kolmosti pevného ramene;

 • kontrola rovnoběžnosti ramen při vzájemném dotyku;

 • kontrola přesnosti stupnice pomocí koncových měrek;

 • kontrola pomocných ramen určených k měření vnitřních rozměrů;

 • kontrola hloubkoměru.

O výsledku provedených kontrol zpracuje zprávu, kde rovněž uvede všechny pomůcky a měřidla použitá při kontrole. Při kontrole přesnosti stupnice provádí opakovaná měření a vyhodnocuje naměřené hodnoty včetně odchylky a systematické chyby měřidla. Zpráva musí obsahovat podmínky měření (např. teplota), datum měření a jméno osoby provádějící kontrolu.

V závěru zprávy musí být uvedeny všechny zjištěné nedostatky a jednoznačné vyjádření, zda posuvné měřítko vyhovuje a je způsobilé k dalšímu používání, nebo je nutné jej vyřadit.