Zkouška tahem

Zkouška tahem

Zkouška tahem patří mezi zkoušky mechanických vlastností, pomocí kterých jsou určovány základní mechanické charakteristiky používané k hodnocení jakosti materiálu, pro výpočty konstrukcí i k obecnému posouzení vhodnosti určitých technologických operací.

Podstata zkoušky

Zkoušky kovových materiálů tahem se v ČR řídí národní normou ČSN EN 10002, která je identická s evropskou normou EN 10002:90 a která má pět částí.

Zkouška spočívá v deformaci zkušební tyče tahovým zatížením obvykle do přetržení pro stanovení jedné nebo více mechanických vlastností zavedených v normě. Obvykle se zkouší při okolní teplotě v rozmezí od 10 °C do 35 °C, v arbitrážních případech při teplotách (23±5) °C.

obrazek

Obr. 1: Zkušební zařízení

Výsledky zkoušky

Průběh zkoušky bývá zobrazován graficky jako závislost zatěžujícího napětí a poměrného prodloužení. Z grafu jsou pevnostní hodnoty odečítány. Tažnost materiálu se vypočítává z délky zkušební tyče před zkouškou a po zkoušce.

Ve strojírenské praxi se přednostně používá diagram smluvní, tedy všechny hodnoty napětí jsou vztaženy k původnímu průřezu. Aby naměřené hodnoty nebyly závislé na rozměrech zkušební tyče a platily tedy pro libovolný průřez i délku tyče, vynášejí se do diagramu hodnoty poměrné. Při něm je napětí vztaženo k jednotce plochy zkušební tyče a deformace je vztažena k přírůstku délky. Na obrázku je smluvní (plně) a skutečný (čárkovaně) diagram tahové zkoušky.

σU – napětí na mezi úměrnosti

Do tohoto bodu je závislost napětí na prodloužení přímková – lineární. Jestliže v této oblasti zkoušku přerušíme (odlehčíme sílu), deformace zcela vymizí a tyč se vrátí do původního tvaru.

σE – napětí na mezi pružnosti

Nad mezí úměrnosti roste pružná deformace rychleji a odchyluje se od přímkového průběhu. Avšak až do bodu E je deformace stále pružná.

σK – napětí na mezi kluzu

Při tomto napětí se objevují první stálé deformace. Aniž by docházelo k dalšímu růstu napětí, deformace se zvětšuje. Tento bod se nazývá mez kluzu, která může být výrazná nebo nevýrazná. U křehkých materiálů (např. šedá litina) se tento bod neprojeví a jediným charakteristickým bodem je mez v pevnosti.

σP – napětí na mezi pevnosti

Jedná se o maximální napětí dosažené v průběhu zkoušky.

Obr. 2: Diagram zkoušky

Zdroje

Obrázky: