Snímače otáček - odstředivý

Snímače otáček - odstředivý

Rychlost otáčení vyjadřujeme počtem otáček za jednotku času jako frekvenci otáčení n [s-2] nebo jako úhlovou rychlost ω [rad.s-2].

Rozvoj výroby točivých strojů si vynutil vznik vhodných snímačů, které umožnují kontrolu nebo regulaci otáček.

V odstředivých otáčkoměrech je mírou rychlosti otáčení výchylka vyvolaná odstředivou silou působící na rotující těleso. Příkladem může být otáčkoměr s roztěžníkem (obr. 1). Na rotujícím hřídeli jsou umístěna odstředivá závaží zavěšená na výkyvných ramenech - roztěžník. Čím je otáčení rychlejší, tím větší odstředivá síla závaží zvedá. Zvedání závaží je převodovým mechanismem přeneseno na ručku. Odstředivé regulátory mívají nelineární stupnici, zhuštěnou ke konci rozsahu.

Odstředivý otáčkoměr pracuje na principu měření silového účinku odstředivé síly, která právě působí na zmíněná závaží (z). Čím rychleji se snímač otáčí, tím větší odstředivá síla na závaží působí a tím větší síla se přenáší přes ramena / tyče (t) na objímky O1 a O2, které jsou k sobě přitahovány. Proti volnému pohybu jim brání vinutá pružina (pr) umístěná mezi oběma objímkami. Zajišťuje tak zpětný tah působící proti odstředivé síle závaží. Tak zatímco při zvyšování otáček odstředivá síla přemáhá tuhost pružiny a objímka O2 se přibližuje k O1, tak při opětovném snižování otáček pružina obě objímky opět oddaluje, a tím je vrací do původní pozice. Pak už stačí jen posuvný pohyb objímky O2 převody (tč + ko) změnit například na rotační pohyb, který buď je spojen s ručkou ukazující na stupnici otáčky nebo je připojen na nějakou vačku či ventil, kterým se ve zpětné vazbě reguluje například přísun poháněcí energie (páry).

Při měření ovládá poloha objímky ručku měřícího ukazatele, při regulaci působí na akční člen regulátoru. Výhodou je, že výstup snímače má dostatečně velkou přestavnou sílu a může i přímo přestavovat polohu kontaktního svazku nebo regulačního ventilu.

obrazek

Obr. 1: Princip odstředivého snímače otáček

Zdroje
  • BENEŠ, P. a kol. Automatizace a automatizační technika 3, Prostředky automatizační techniky. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-248-3.
  • Měřící člen regulačního obvodu. [online]. [cit. 2014-08-10]. Dostupné na WWW: <http://www.spsei.cz/att/soubory/automatizace.pdf>.
  • SCHMID, D. a kol. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. 1. vyd. Praha: Europa - Sobotáles, 2005. ISBN 80-86106-10-9.
  • Základy automatizace. [online]. [cit. 2014-07-15]. Dostupné na WWW: < http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zaut/Skripta_text.pdf>